• Ffordd Blaenau'r Cymoedd Adran 2 yr A465
  Prosiect ffordd pwysig yn tynnu tua’r terfyn ar ôl deng mlynedd anodd
 • Menyw yn crudio plentyn
  Fe wnaeth Llywodraeth Cymru weithio’n dda gyda phartneriaid mewn amgylchiadau anodd i letya a chefnogi Wcreiniaid a oedd yn ffoi rhag y rhyfel
  More arrivals than expected through the Welsh Government’s super sponsor scheme and over optimism about how long those arriving would stay in their initial accommodation, led to higher costs.
 • Archwilio Cymru
  Rydym wedi cyhoeddi adroddiad ar gynnydd y Cyd-bwyllgorau Corfforaethol sydd newydd eu ffurfio
 • A young female builder using a level to build and check a wall
  Codi pryderon nad yw’r gyfundrefn diogelwch adeiladau newydd yn cael ei blaenoriaethu ac nad oes adnoddau’n cael eu darparu ar ei chyfer
 • Mae menyw ifanc yn cwtsio ei phlentyn tra bod y ddau yn eistedd ar le cysgu a baratowyd ar gyfer ffoaduriaid
  Cefnogi pobl Wcráin yng Nghymru - adroddiad cryno
 • Mae tad yn cerdded ochr yn ochr â'i fab ifanc wrth iddo fynd ar gefn beic trwy ystâd dai.
  Rydym eisiau eich barn ar gyfer ein hastudiaeth ar dai fforddiadwy
 • safle gwaith gyda dau berson mewn siacedi lachar a pheiriant turio
  Heriau i ddod o ran gwario gweddill arian yr UE erbyn diwedd 2023
 • Menyw aeddfed sy'n defnyddio cyfrifiadur gliniadur gartref.
  Mae gan fwy o aelwydydd yng Nghymru fynediad at y rhyngrwyd erbyn hyn ond mae rhai pobl yn cael eu gadael ar ôl
 • car under flood water
  Angen mwy o frys i ymdrin â’r heriau a wynebir o ran rheoli perygl llifogydd
 • image of report and magnifying glass
  Archwilydd Cyffredinol yn cyhoeddi adroddiad ar daliad i gyn-Ysgrifennydd Parhaol Llywodraeth Cymru
 • Image of a person wearing gloves with their hands over a radiator
  Mae angen i Raglen Cartrefi Clyd Llywodraeth Cymru fod yn wyrddach, yn gliriach, ac mae angen ei rheoli’n fwy tynn
 • Laptop icon
  Cyfrifon GIG Cymru yn dangos adlewyrchiad cywir o gyllid ar gyfer y flwyddyn ddiwethaf
 • Canol y dref
  Ymateb syfrdanol i'n harolwg #EichTref yn gynharach eleni
 • Person sy'n gweithio ar liniadur
  Cyrchu mewnol Llywodraeth Cymru o wasanaethau TGCh wedi ei reoli’n dda ond nid yw’r buddion llawn wedi eu gwireddu eto
 • person yn yr ystafell ddosbarth
  Yr effeithiau ar gynnydd dysgwyr a chyllidebau ysgolion os na reolir absenoldeb athrawon o’r ystafell ddosbarth yn dda