Datganiad hygyrchedd

Rydym wedi gweithio'n galed i sicrhau bod y wefan hon yn hygyrch i gynulleidfa eang ac er mwyn sicrhau gwell profiad i'r holl ddefnyddwyr.

Croesawn unrhyw sylwadau neu adborth, felly mae croeso i chi gysylltu â ni drwy ddefnyddio un o'r dulliau canlynol:

E-bost: info@audit.wales

Ffôn: 029 2032 0500

Drwy'r post: Swyddfa Archwilio Cymru, 24 Heol y Gadeirlan, Caerdydd CF11 9JL

Rydym yn croesawu galwadau ffôn yn Gymraeg a Saesneg. Gallwch ysgrifennu atom hefyd, yn Gymraeg neu’n Saesneg, ac fe wnawn ymateb yn yr iaith rydych chi wedi ei defnyddio. Ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.

Mae gan Archwilydd Cyffredinol Cymru a Swyddfa Archwilio Cymru ddyletswydd i sicrhau bod gwybodaeth ar gael mewn fformatau hygyrch. Rydym yn ymrwymedig i hyrwyddo cynhwysiant digidol, gan gynnwys bodloni meini prawf llwyddiant 2.0 AA Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We [agorir mewn ffenest newydd] a dilyn yr argymhellion hygyrchedd a roddwyd gan Lywodraeth y DU fel rhan o'r Safon Gwasanaeth Digidol [agorir mewn ffenest newydd].

Mae'r wybodaeth ganlynol yn rhoi crynodeb o'r hyn rydym wedi'i wneud yn ystod 2016 i'ch helpu i ddefnyddio'r wefan hon. Mae hefyd yn tynnu sylw at rai cyfyngiadau.

Achrediad

Gwelwch tystysgrif hygyrchedd Shaw Trust [agor mewn ffenestr newydd]

Mae ein gwefan wrthi'n cael ei hasesu gan Shaw Trust Accessibility Services.

ReadSpeaker

WebReader

Rydym wedi mewnosod meddalwedd testun-i-leferydd ReadSpeaker webReader sy’n galluogi ymwelwyr i drosi deunydd ar-lein i fod yn glywedol yn syth ar ein gwefan. Gwasgwch ar yr eicon yng nghornel uchaf dde ein gwefan i’w drio a chymryd mantais lawn o holl nodweddion defnyddiol webReader [yn agor mewn ffenestr newydd], gan gynnwys cyfieithu, darllen-drwy-hofran a chwilio am ystyr air. 

DocReader

Gall ReadSpeaker docReader ddarllen unrhyw un o’n hadroddiadau mewn 50+ iaith. Mae’r bar offer yn eich galluogi i bori, darllen a gwrando ar y ddogfen. Mae hefyd yn cynnwys nodwedd chwilio am ystyr gair ag uwcholeuydd. Gwasgwch ar yr eicon ‘Gwrando’ o dan ein linc i lawr lwytho dogfen. 

Symud i'r prif gynnwys

Gallwch we-lywio ein gwefan drwy ddefnyddio rheolaethau bysellfwrdd. Mae gan bob un o'n tudalennau swyddogaeth symud i'r prif gynnwys ar frig pob tudalen, sy'n rhoi'r opsiwn i chi osgoi'r prif we-lywio. I gael mynediad i'r nodwedd hon, pwyswch y fysell tab pan fydd y dudalen yn llwytho gyntaf ac yna pwyswch y fysell enter i ddewis. 

Testun amgen

Mae'r wefan hon a'n cyhoeddiadau yn defnyddio delweddau a deunydd gweledol eraill i gyfleu gwybodaeth. Lle y bo'n bosibl, rydym wedi darparu testun amgen i alluogi unrhyw sy'n defnyddio technoleg gynorthwyol i gael mynediad i'r wybodaeth. 

Fformatau eraill

Yn unol â'n Polisi Addasiadau Rhesymol [PDF 152KB agorir mewn ffenest newydd], os bydd angen unrhyw gynnwys a gyhoeddir ar ein gwefan mewn fformat a/neu iaith arall, neu os oes gennych unrhyw gwestiynau am y cynnwys hwnnw, mae croeso i chi gysylltu â ni.

Dyluniad ymatebol

Mae ein gwefan yn hygyrch ar ddyfais symudol a llechen. Bydd dyluniad y safle yn newid yn awtomatig i gyd-fynd â dimensiynau eich sgrîn ar gyfer unrhyw ddyfais. Ar ddyfais symudol, gellir cyrchu ein prif ddewislen o'r botwm eidionyn bach, sy'n cynnwys 3 llinell lorweddol yng nghornel dde uchaf unrhyw dudalen.

Cyfyngiadau

Fideos

Mae ein gwefan yn defnyddio YouTube a Vimeo i ymgorffori cynnwys ar rai o'n tudalennau gwe. Efallai y bydd defnyddwyr meddalwedd rheoli â llais a llywio bysellfwrdd yn cael anhawster defnyddio rhai o'r rheolaethau yn sgil sut mae'r chwaraewr fideo wedi'i adeiladu. Yn anffodus, nid ydym yn gallu datrys y mater hwn.

Porwyr heb eu cefnogi

Efallai na fydd rhannau o'n gwefan i'w gweld yn gywir ar fersiynau Internet Explorer 6, 7 ac 8. Nid yw Microsoft yn cefnogi'r fersiynau hyn mwyach. Rydym yn argymell eich bod yn uwchraddio i fersiwn newydd neu roi cynnig ar borwr gwahanol, os ydych yn profi unrhyw broblemau.

Ymwadiad ar gyfer cynnyrch a gwefan trydydd parti

Efallai y bydd rhai rhannau o'n gwefan yn ei gwneud yn ofynnol defnyddio meddalwedd trydydd parti. Efallai y bydd ein gwefan hefyd yn cynnwys hyperddolenni i wefannau trydydd parti allanol, er hwylustod i chi. Nid oes gennym reolaeth dros y cynnwys a gyhoeddir ar wefannau trydydd parti na thros eu cynnyrch. Cyfeiriwch at wefan y darparwr i gael gwybodaeth gymorth.

Dolenni allanol

Fy ngwe fy ffordd

Mae gan wefan y BBC amrywiaeth o ganllawiau a all eich helpu i bori ar y Rhyngrwyd, gan gynnwys:

  • Sut i gynyddu maint eich testun
  • Sut i newid y ffont
  • Sut i ddefnyddio'ch bysellfwrdd yn lle llygoden
  • Sut i osod eich cyfrifiadur ar gyfer testun-i-lais 

Ewch i safle Fy ngwe fy ffordd y BBC [agor mewn ffenestr newydd] i weld yr holl ganllawiau.