News

Pedwar person yn sefyll o amgylch bwrdd gyda gliniadur a nodiadau papur, yn siarad am waith
Ymunwch â'n tîm: Eich cyfle i arwain ym maes iechyd a diogelwch yn Archwilio Cymru!
Rydym yn chwilio am unigolyn sydd â gwybodaeth gref am Iechyd a Diogelwch i fod yn ar
 • meddyg a chlaf
  Mae angen i GIG Cymru weithredu ar y cyd i fynd i’r afael â’r ôl-groniad o ran amseroedd aros ar gyfer gofal wedi’i gynllunio
  Gallai gymryd hyd at saith mlynedd neu fwy i GIG Cymru ddychwelyd rhestrau aros i’r lefelau cyn y pandemig
 • Plant ysgol mewn ystafell ddosbarth.
  Mae angen gwaith i wireddu manteision hirdymor a thracio costau parhaus y Cwricwlwm newydd i Gymru
  Mae Llywodraeth Cymru wedi gweithio’n dda gyda’r proffesiwn addysg i gyd-ddylunio’r cwricwlwm newydd, ond fe’i datblygwyd i ddechrau heb asesu ei gostau uniongyrchol na’i gostau cyfle.
 • eicon tri o bobl
  Rydym yn cyflogi ar gyfer sawl swydd newydd!
  Rydym yn chwilio am Reolwr Prosiect Newid, Uwch Gydlynydd Stiwdio, Uwch Archwilydd – Arbenigwr Perfformiad, Arbenigwr y Gyfraith a Moeseg (Swyddog Gwybodaeth) ac Archwilydd Dros Dro – Cyfrifon.
 • Arwydd A&E mewn ysbyty.
  System Gofal Heb ei Drefnu yng Nghymru o dan bwysau aruthrol
  Mae gan lawer o gleifion brofiad sy'n is na'r lefel o ansawdd y gallai fod yn rhesymol iddynt ei disgwyl
 • Person yn gwenu gyda mwg o de
  Mae Taliadau Uniongyrchol yn cefnogi annibyniaeth pobl ac yn cael eu gwerthfawrogi'n fawr ond mae cyfleoedd i wella
  Mae anghysondebau'n arwain at bobl yn cael gwahanol safonau gwasanaeth 
 • Eiconau: chwyddwydr, siaradwr, llygad, pobl
  Mae pwyslais ein gwaith archwilio yn parhau i esblygu i adlewyrchu'r modd y mae gwasanaethau cyhoeddus yn ymateb i'r heriau a wynebwn
  Yr Archwilydd Cyffredinol a Chadeirydd y Bwrdd yn amlinellu blaenoriaethau ar gyfer y 12 mis nesaf yn Archwilio Cymru
 • Group of people
  Asesiadau o'r effaith ar gydraddoldeb - rydym am gael eich barn
  Mewn byd sy'n fwy cymhleth byth, mae gwasanaethau cyhoeddus yn wynebu her gynyddol i ddeall sut mae eu pe
 • clipfwrdd
  Rydym yn ceisio barn ar Raglen Waith yr Archwilydd Cyffredinol
  Helpwch i lunio ein harchwiliadau
 • Image of four icons of a mountain, laptop, lightbulb and three people
  Mae Rhaglen Brentisiaethau Archwilio Cymru ar agor i wneud cais!
  Yna hwyrach y bydd Rhaglen Brentisiaeth Cyllid Sector Cyhoeddus Cymru Gyfan i chi!
 • Adrian Crompton, Archwilydd Cyffredinol
  Yr Archwilydd Cyffredinol yn trafod newidiadau demograffig a'r effaith ar wasanaethau cyhoeddus ar BBC Cymru Fyw
  Darllen mwy
 • Icon of a speech bubble with the words The Exchange Podcast - Podlediad y gyfnewidfa
  "Nid Jyst y Drwgdybiedigion Arferol": Cyfweliad gydag Anne Collis
  Mae'r ffordd rydym yn deall ac yn gweithio i feithrin cydraddoldeb yn ein gweithleoedd, ein cymunedau a'n cymdeithas yn gyffredinol yn hanfodol bwysig.
 • Icon of a speech bubble with the words The Exchange Podcast - Podlediad y gyfnewidfa
  COVID-19 a Newid Ymddygiad
  Mae Pandemig COVID-19 wedi ei gwneud yn ofynnol i lywodraethau a'r cyhoedd yn ehangach newid eu hymddygiad mewn ffyrdd sylweddol a bach.
 • Icon of a person with wings
  Wythnos Prentisiaethau 2022
  Rydym wrth ein bodd i ddathlu Wythnos Prentisiaethau 2022
 • Graph icon
  Offeryn Data Cynaliadwyedd Ariannol
  Mae ein offeryn data newydd, a gyhoeddwyd heddiw, yn galluogi defnyddwyr i gymharu data ariannol ar gyfer pob cyngor, parc cenedlaethol ac awdurdod
 • Group of people helping a community
  A yw awdurdodau lleol yn adeiladu cydnerthedd cymunedol?
  A yw eich awdurdod lleol yn eich galluogi chi a'ch cymuned i wneud mwy drosoch eich h