News

Pedwar person yn sefyll o amgylch bwrdd gyda gliniadur a nodiadau papur, yn siarad am waith
Ymunwch â'n tîm: Eich cyfle i arwain ym maes iechyd a diogelwch yn Archwilio Cymru!
Rydym yn chwilio am unigolyn sydd â gwybodaeth gref am Iechyd a Diogelwch i fod yn ar
 • icon of three people
  Archwilio Cymru yn cyflogi ar gyfer dwy swydd newydd
  Mae Archwilio Cymru wrthi'n chwilio am Gyfarwyddwr Archwilio (Cyfrifon) ac Uwch Swyddog Cofnodion a Phrosiectau i ymuno â'n timau
 • chwyddwydr yn hofran dros ddarn o bapur oren
  Methiannau llywodraethu a rheolaeth ariannol difrifol wedi’u canfod mewn cyngor tref
  Canfod llywodraethu a rheolaeth ariannol gwael dros gyfnod hir o amser yng Nghyngor Tref Maesteg.
 • Chwyddwydr sy'n cynnwys eicon person
  Cyfleoedd ar gael ar Fwrdd Swyddfa Archwilio Cymru
  Mae'r Senedd yn chwilio ar hyn o bryd am ddau Aelod Anweithredol a Chadeirydd i ymuno â Bwrdd Swyddfa Archwilio Cymru. Os byddant yn llwyddiannus, bydd ymgeiswyr yn rhan o'r Bwrdd a fydd yn gyfrifol am gyfeiriad strategol Swyddfa Archwilio Cymru ac am sicrhau bod y sefydliad yn cael ei reoli’n effeithlon ac yn gost-effeithiol. Caiff y Cadeirydd ei benodi gan Aelodau Anweithredol Swyddfa Archwilio Cymru, felly fe gaiff ei benodi'n Aelod Anweithredol o'r Bwrdd i ddechrau. Mae'r Bwrdd yn cynnwys: Pum aelod anweithredol (gan gynnwys y Cadeirydd) Archwilydd Cyffredinol Cymru Tri chyflogydd Swyddfa Archwilio Cymru Canfuwch fwy Swnio fel rhywbeth y byddai gennych ddiddordeb ynddo? Edrychwch ar wefan y Senedd [yn agor mewn ffenest newydd] i ganfod mwy. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 16 Medi 2022. 
 • Audit Wales logo
  Mae'r Archwilydd Cyffredinol yn cyhoeddi barn amodol ar gyfrifon 2020-21 Llywodraeth Cymru
  Mae Archwilydd Cyffredinol Cymru wedi cyhoeddi ei farn a'i adroddiad ar gyfrifon Llywodraeth Cymru ar gyfer 2020-21 [yn agor mewn ffenestr newydd]. 
 • Simnai ddiwydiannol gyda mwg yn dod allan
  Angen mwy o weithredu ar newid hinsawdd gan y sector cyhoeddus yng Nghymru
  Mae adroddiad newydd yn darparu tystiolaeth bod angen cynnydd cyflymach ar ddatgarboneiddio
 • Arwydd damweiniau brys y tu allan i ysbyty
  A yw'r GIG yn ymateb i'r pwysau yn y system Gofal Heb ei Drefnu?
  Yn dilyn ein blog a gyhoeddwyd ym mis Ebrill 2022, Gofal heb ei drefnu yng Nghymru - system o dan bwysau cynyddol, rydym yn darparu diweddariad ar ble fydd ein ffocws wrth symud ymlaen, a'r dull gweithredu ar gyfer y gwaith hwnnw. 
 • magnifying glass, megaphone, eye and 3 people icons
  Blwyddyn heriol a llwyddiannus i Archwilio Cymru
  Gan ddefnyddio trefniadau gweithio hyblyg, llwyddom i gyflawni rhaglen waith lawn ar gyfer 2021-22.   
 • Mwg llygredd
  Ansicrwydd y bydd yr uchelgais ar gyfer sector cyhoeddus sero-net yn cael ei gyflawni, yn ôl yr Archwilydd Cyffredinol
  Adroddiad yn galw am arweiniad cryfach gan y sector cyhoeddus ar leihau allyriadau carbon yng Nghymru
 • Eiconau natur, mynyddoedd a phlwg
  Her i Barciau Cenedlaethol yng Nghymru gydbwyso annog twristiaeth gyda gwarchod yr amgylchedd naturiol
  Darllenwch fwy yn ein gwaith diweddaraf ar Barciau Cenedlaethol
 • Rhoi gwybod am gloriau blaen
  Pam a sut y rhoddodd Llywodraeth Cymru gymorth ychwanegol i'r Trydydd Sector yng Nghymru?
  Mae ein memorandum yn canolbwyntio ar y £41.79 miliwn a ddyrannwyd gan Lywodraeth Cymru drwy ei Chronfa Ymateb COVID-19 Trydydd Sector yn ystod 2020-21 a 2021-22. 
 • Teipio dwylo ar fysellfwrdd
  Mae’r Archwilydd Cyffredinol wedi tynnu sylw at y ffaith bod System Gwybodaeth Gofal Cymunedol Cymru ar gam tyngedfennol
  Ym mis Hydref 2020, cyhoeddodd yr Archwilydd Cyffredinol adroddiad yn edrych ar weithrediad cyffredinol System Gwybodaeth Gofal Cymunedol Cymru.
 • myfyriwr ac oedolyn yn dysgu o flaen cyfrifiadur
  Chwalu Rhwystrau yn Wythnos Mewnwelediad Gwaith a Sgiliau
  Rydym wrth ein bodd i gydweithio â chynrychiolwyr eraill o'r sector cyhoeddus yn ne-ddwyrain Cymru i gynnal y digwyddiad Partneriaeth Busnes Symudedd Cymdeithasol cyntaf.
 • Eiconau am strategaeth
  Archwilio Cymru yn lansio strategaeth newydd uchelgeisiol
  Daw'r strategaeth bum mlynedd newydd hon ar adeg dyngedfennol i wasanaethau cyhoeddus
 • Person â chyfrifiannell a gliniadur.
  Gwariant y GIG yn cynyddu wrth i ddau fwrdd iechyd dorri dyletswyddau ariannol eto
  Cyhoeddwyd un ar ddeg o gyfrifon archwiliedig 2021-22 cyrff y GIG heddiw sy'n dangos darlun clir o gynnydd mewn gwariant a rhywfaint o wariant afreolaidd yn ystod y flwyddyn.
 • bag papurau
  Cyfleoedd lleoliadau gwaith Archwilio Cymru
  Ydych chi'n astudio ar hyn o bryd ar gyfer cymhwyster cyllid neu gyfrifeg achrededig ac yn awyddus i gael rhywfaint o brofiad o weithio yn amgylchedd archwilio allanol y sector cyhoeddus?