O ymdrin â heriau wrth iddynt godi i ddiogelu at y dyfodol – yr her i wasanaethau cyhoeddus Cymru

Mae Archwilydd Cyffredinol Cymru wedi galw am weledigaeth feiddgar ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru os yw am ddianc o duedd droellog o ymdrin â heriau wrth iddynt godi gan feddwl am y byrdymor i ddiogelu at y dyfodol a chynaliadwyedd hirdymor.

Gweld mwy
Category
Article
Example image

Sut mae'r pandemig yn sbarduno arloesedd mewn archwilio

Archwilydd Cyffredinol yn myfyrio ar archwilio yn ystod pandemig COVID-19 gydag ACCA ac INTOSAI

Gweld mwy
Article
Example image

Adfywio Cymunedau a Chanol Tref

Gweld mwy
Article
Example image

Galw ar bob lefel o lywodraeth i weithredu i helpu gwneud ca...

Mae'r pandemig wedi ychwanegu at yr heriau y mae canol trefi yn eu hwynebu gan eu gwneud yn flaenoriaeth bwysig ar gyfer gweithredu

Gweld mwy
Article
Example image

Mae’r modd y mae Llywodraeth Cymru’n rheoli cyllid myfyrwyr ...

Mae cost benthyciadau a grantiau i fyfyrwyr yn fwy nag £1 biliwn y flwyddyn

Gweld mwy
Article
Example image

Dysgu COVID-19: arweinyddiaeth mewn pandemig

Gweld mwy
Article
Example image

Ymateb syfrdanol i'n harolwg #EichTref yn gynharach eleni

Themâu wedi’u crynhoi yn ein blog diweddaraf

Gweld mwy
Article
Example image

Blwyddyn gynhyrchiol i archwilio cyhoeddus yng Nghymru yn wy...

Er gwaethaf rhai newidiadau sylweddol i'n gwaith arfaethedig oherwydd COVID-19, gwnaethom gyflwyno rhaglen archwilio lawn yn llwyddiannus yn 2020-21.

Gweld mwy
Article
Example image

Mae Archwilio Cymru wrth eu boddau bod Isobel Everett MBE we...

Mae Archwilio Cymru yn estyn llongyfarchiadau i Isobel Everett am gael ei chydnabod ag MBE yn Rhestr Anrhydeddau'r Frenhines yn ddiweddar. 

Gweld mwy
Article
Example image

Ymateb COVID-19 yn sbarduno cynnydd mawr yng ngwariant y GIG...

Mae ein hofferyn data newydd yn dangos tueddiadau gwariant y GIG o ganlyniad i’r pandemig a'u sefyllfaoedd ariannol presennol

Gweld mwy
Article
Example image

Mae Cymru wedi gwneud cynnydd rhagorol wrth frechu ei phoblo...

Mae rhaglen frechu COVID-19 yng Nghymru wedi cael ei chyflwyno ar gyflymder sylweddol gyda phartneriaid lleol, cenedlaethol ac o'r DU yn cydweithio i frechu cyfran sylweddol o boblogaeth Cymru.

Gweld mwy
Article
Example image

Estyn dyddiad cau ceisiadau i'n Rhaglen Prentisiaeth Cyllid ...

Rydym yn ymestyn y dyddiad cau ar gyfer ein Rhaglen Prentisiaeth Cyllid Sector Cyhoeddus Cymru Gyfan hyd at 20 Mehefin.

Gweld mwy
Article
Example image

COVID-19: Gwneud Synnwyr o Argyfwng

Fel rhan o'n trafodaethau ar ddysgu am Covid, fe wnaethom gwrdd â'r Athro Dave Snowden – cyd-awdur llawlyfr yr UE ar ‘Managing Complexity (and chaos) In Times of Crisis’, ac Auriol Miller o'r Sefydliad Materion Cymreig i drafod sut mae gwasanaethau cyhoeddus wedi addasu i'r pandemig.

Gweld mwy
Article
Example image

Bod yn Brentis yn Archwilio Cymru

Oes gennych chi ddiddordeb mewn gyrfa ym maes cyllid a chyfrifyddiaeth? Ydych chi'n ystyried gwneud cais i Raglen Prentisiaeth Cyllid Sector Cyhoeddus Cymru Gyfan? Gwrandewch ar ein pennod podlediad ddiweddaraf...

Gweld mwy
Article
Example image

Bwrdd Iechyd yn gwneud cynnydd da i fynd i'r afael ag argymh...

Ym mis Tachwedd 2019, canfu Adolygiad ar y Cyd o Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf, a gynhaliwyd gan Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru ac Archwilio Cymru, nifer o wendidau sylfaenol yn nhrefniadau llywodraethu’r Bwrdd Iechyd mewn perthynas ag ansawdd y gofal a diogelwch cleifion a gwnaed 14 o argymhellion.

Gweld mwy