Offer hygyrchedd

Rydym wedi gosod ReadSpeaker webReader, sy'n caniatáu i ymwelwyr drosi cynnwys ar-lein yn sain ar unwaith ar ein gwefan.

Cliciwch ar yr eicon uchod i roi cynnig arni, a manteisiwch ar yr ystod lawn o nodweddion defnyddiol Darllenyddwe trwy glicio ar y ddolen isod.

Gwefan Readspeaker

Datganiad hygyrchedd

Mae'r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i www.archwilio.cymru. Mae'r wefan hon yn cael ei rhedeg gan Archwilio Cymru. Rydym am i gynifer o bobl â phosibl allu defnyddio'r wefan hon.

Gweld datganiad hygyrchedd

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os byddwch yn dod o hyd i unrhyw broblemau nad ydynt wedi'u rhestru ar y dudalen hon neu'n credu nad ydym yn bodloni gofynion hygyrchedd, cysylltwch â:

post@archwilio.cymru

Croesawu cadeirydd newydd i Swyddfa Archwilio Cymru

23 Ionawr 2023
 • Rydym yn falch iawn o groesawu Dr Kathryn Chamberlain fel Cadeirydd Bwrdd Swyddfa Archwilio Cymru.

  Yn gyn-Brif Weithredwr Arolygiaeth Iechyd Cymru, Dr Kathryn Chamberlain yw Prif Weithredwr Awdurdod Monitro Annibynnol dros Gytundebau Hawliau Dinasyddion ar hyn o bryd.

  Cafodd ei phenodiad ei argymell i'r Senedd gan y Pwyllgor Cyllid ac fe gafodd ei gymeradwyo a'i gadarnhau ddydd Mercher 11 Ionawr. Bydd cyfnod Dr Kathryn Chamberlain yn dechrau ar 16 Mawrth 2023 tan 15 Mawrth 2027.

  Dywedodd Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid, Peredur Owen Griffiths AS: “Ar ran y Pwyllgor Cyllid, hoffwn longyfarch Dr Kathryn Chamberlain a’i chroesawu i’w rôl newydd fel Cadeirydd Swyddfa Archwilio Cymru.  

  “Mae ganddi brofiad ac arbenigedd helaeth, a bydd yn ychwanegiad amhrisiadwy i Fwrdd Swyddfa Archwilio Cymru. Edrychaf ymlaen at gydweithio â hi ac i weld sut y bydd yn mynd ati i gyflawni rôl y Cadeirydd. 

  “Hoffwn ddiolch hefyd i Lindsay Foyster, y Cadeirydd presennol, am ei hymrwymiad a’i gwaith caled yn ystod cyfnod heriol yn y rôl. Mae’r Pwyllgor yn gwerthfawrogi ei gwasanaeth ar ran y sefydliad ac yn dymuno’r gorau iddi ar gyfer y dyfodol.” 

  Dywedodd Dr Kathryn Chamberlain, Cadeirydd newydd ei phenodi: “Rwy'n falch iawn o gael y cyfle i fod yn Gadeirydd ar Fwrdd Swyddfa Archwilio Cymru, ac rwy’n edrych ymlaen at ddechrau ar y gwaith.  

  “Yn yr hinsawdd ariannol sydd ohoni, mae gwariant y Llywodraeth o dan y chwyddwydr i raddau nas gwelwyd cynt, ac rwyf wedi ymrwymo’n llwyr i sicrhau bod trethdalwyr Cymru yn cael gwerth am arian gan y sector cyhoeddus.” 

  Dywedodd yr Archwilydd Cyffredinol, Adrian Crompton: “Hoffwn longyfarch Dr Chamberlain a’i chroesawu i Fwrdd Swyddfa Archwilio Cymru a’i rôl fel Cadeirydd. 

  “Mae hwn yn gyfnod heriol iawn i gyllid y sector cyhoeddus yng Nghymru ac mae archwilio i sicrhau fod arian cyhoeddus yn cael ei reoli’n dda, ei fod yn diwallu anghenion pobl a’i fod yn grymuso gwelliant, erioed wedi bod mor hanfodol. Edrychaf ymlaen at weithio gyda Kate a Bwrdd SAC i gyflawni ein huchelgeisiau strategol. 

  “Hoffwn hefyd ddiolch i’r Cadeirydd sy’n gadael, Lindsay Foyster, am yr ymroddiad a’r arweiniad y mae hi wedi’u cynnig i Fwrdd SAC ac i mi’n bersonol. Rwy’n dymuno’n dda iddi ar gyfer y dyfodol.” 

  Mae'r Pwyllgor Cyllid wedi penodi Dr Kathryn Chamberlain yn Aelod Anweithredol o Fwrdd Swyddfa Archwilio Cymru am dymor o bedair blynedd, rhwng 16 Mawrth 2023 a 15 Mawrth 2027.