O ymdrin â heriau wrth iddynt godi i ddiogelu at y dyfodol – yr her i wasanaethau cyhoeddus Cymru

Mae Archwilydd Cyffredinol Cymru wedi galw am weledigaeth feiddgar ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru os yw am ddianc o duedd droellog o ymdrin â heriau wrth iddynt godi gan feddwl am y byrdymor i ddiogelu at y dyfodol a chynaliadwyedd hirdymor.

Gweld mwy
Category
Article
Example image

Mae angen i Raglen Cartrefi Clyd Llywodraeth Cymru fod yn wy...

Mae angen mwy o eglurder ynghylch diben y Rhaglen, yn ogystal â threfniadau contract cryfach, a gwell cysondeb ag uchelgeisiau newid yn yr hinsawdd.

Gweld mwy
Article
Example image

Llamu Ymlaen - Defnyddio profiadau uniongyrchol er mwyn adei...

Ymunwch â ni yn ein digwyddiad ar Ragfyr 9

Gweld mwy
Article
Example image

Y ffordd i sero net

Bydd yr Archwilydd Cyffredinol yn siarad yng nghynhadledd gyntaf ICAEW i’r sector cyhoeddus

Gweld mwy
Article
Example image

Chwarae ein rhan yn yr ymateb i newid yn yr hinsawdd

Rydym yn cyflymu ein gwaith

Gweld mwy
Article
Example image

Ceisiadau Hyfforddeion Graddedig nawr ar agor

Am fwy o wybodaeth ac i wneud cais

Gweld mwy
Article
Example image

Rydym wedi ymrwymo i adeiladu ar ein uchelgais am weddill y ...

Mae ein Hadroddiad Interim wedi'i gyhoeddi

Gweld mwy
Article
Example image

Mae cyrff y GIG yng Nghymru wedi blaenoriaethu lles staff yn...

Cynyddodd cyrff y GIG eu cynnig lles i staff yn ystod y pandemig ond bellach mae angen iddynt sicrhau bod cymorth parhaus yn cael ei ddarparu a'i wneud yn hawdd i bawb ei gyrraedd. 

Gweld mwy
Article
Example image

Colled sylweddol i bwrs cyhoeddus oherwydd gweithgarwch angh...

Gweithgarwch anghyfreithlon a methiant i arfer safonau gofynnol o reolaeth ariannol a llywodraethu yng Nghyngor Cymuned Ynysawdre, Llangynwyd Ganol ac Abertyleri a Llanhiledd.

Gweld mwy
Article
Example image

Rydym yn cymryd rhan yn Ffair Yrfaoedd Rithiol Cymru Gyfan

Gweld mwy
Article
Example image

Angen gweithredu ar frys mewn cynghorau cymuned i fynd i'r a...

Darganfuwyd gwariant anghyfreithlon a threfniadau llywodraethu annigonol yng Nghynghorau Cymuned Llanarmon, Magwyr gyda Gwndy, Llanpumsaint a Sili Larnog yng Nghymru

Gweld mwy
Article
Example image

Bod yn Hyfforddai Graddedig yn Archwilio Cymru

Fel rhan o'n hymgyrch recriwtio hyfforddeion graddedig bresennol, rydym wedi recordio pennod podlediad gyda dau o'n Hyfforddeion Graddedigion presennol.

Gweld mwy
Article
Example image

Mae cyllid ychwanegol gan Lywodraeth Cymru yn golygu bod cyn...

Mae'r galw cynyddol am rai gwasanaethau llywodraeth leol a lefelau ariannu posibl yn y dyfodol yn golygu bodcynaliadwyedd y sector yn heriol.

Gweld mwy
Article
Example image

A yw'r Cwricwlwm newydd i Gymru ar y trywydd iawn?

Rhannwch eich barn

Gweld mwy
Article
Example image

Cyfrifon GIG Cymru yn dangos adlewyrchiad cywir o gyllid ar ...

Mae'r Archwilydd Cyffredinol wedi cyhoeddi ffeithlun ddiwygiedig ar gyfrifon cryno'r GIG (Cymru) ar gyfer 2020-21.

Gweld mwy
Article
Example image

Roedd llawer o wasanaethau yn cael eu hymestyn cyn pandemig ...

Ar ôl degawd o gyllidebau wedi cael eu gwasgu a mwy a mwy o alw amdano, mae gwasanaethau cyhoeddus yn gweithio i fynd i'r afael â thair argyfwng fyd-eang.

Gweld mwy