News

Pedwar person yn sefyll o amgylch bwrdd gyda gliniadur a nodiadau papur, yn siarad am waith
Ymunwch â'n tîm: Eich cyfle i arwain ym maes iechyd a diogelwch yn Archwilio Cymru!
Rydym yn chwilio am unigolyn sydd â gwybodaeth gref am Iechyd a Diogelwch i fod yn ar
 • Dynes yn gwisgo menig rwber yn casglu sbwriel
  Mae angen i Fentrau Cymdeithasol gael eu defnyddio'n well gan awdurdodau lleol er mwyn sicrhau'r effaith mwyaf posibl ar gyfer y bobl a'r cymunedau y maent yn eu gwasanaethu
  Mae ein hadroddiad yn canolbwyntio ar helpu cynghorau i wneud y gorau o Fentrau Cymdeithasol ac i harneisio eu potensial
 • lightbulb
  Rhaglen Hyfforddi i Raddedigion Archwilio Cymru ar agor am geisiadau
  Mae ceisiadau ar gyfer ein rhaglen hyfforddi i raddedigion bellach ar agor.
 • calculator, laptop, 3 people icons
  Cystadleuaeth Technegydd Cyfrifeg WorldSkills
  Mae tri phrentis Archwilio Cymru yn cymryd rhan!
 • Pobl sy'n gweithio mewn banc bwyd
  Cyhoeddir offeryn data ar Dlodi yng Nghymru heddiw
  Mae'r offeryn hwn wedi cael ei gynhyrchu i helpu deall heriau tlodi.
 • Dynes yn casglu bwyd o fanc bwyd
  Mae angen newid systemig os yw llywodraeth Cymru a llywodraeth leol am ateb maint yr her i liniaru tlodi
  Mae tlodi wedi bod yn her ers tro yng Nghymru, ond mae'r niferoedd sy’n cael eu heffeithio yn tyfu.
 • adroddiad yn ymdrin â delwedd
  Rydym yn parhau i greu gwaith o ansawdd uchel sy'n gwneud gwahaniaeth
  Rydym wedi cyhoeddi ein Hadroddiad Interim
 • Clipfwrdd, tŷ gydag arwydd punt a bocs arian siap mochyn gydag arwydd punt
  £6.5 miliwn o dwyll ac ordaliadau a nodwyd gan y Fenter Twyll Cenedlaethol yng Nghymru
  Mae adroddiad yr Archwilydd Cyffredinol, a gyhoeddwyd heddiw, yn datgelu bod dros £49.4 miliwn o dwyll a gordaliadau wedi eu canfod yng Nghymru ers i'r Fenter Twyll Cenedlaethol ddechrau yn 1996.
 • Eicon adroddiad newydd
  Cymorth busnes COVID-19 yn 2020-21
  Yn dilyn archwiliad yr Archwilydd Cyffredinol ar gyfrifon Gweinidogion Cymru, rydym wedi paratoi memorandwm ychwanegol.
 • image of report and magnifying glass
  Archwilydd Cyffredinol yn cyhoeddi adroddiad ar daliad i gyn-Ysgrifennydd Parhaol Llywodraeth Cymru
  Wedi iddo roi barn amodol ar Gyfrifon Cyfunol Llywodraeth Cymru ar gyfer 2020-21, mae Archwilydd Cyffredinol Cymru wedi cyhoeddi adroddiad yn ymwneud â thaliad i gyn-Ysgrifennydd Parhaol Llywodraeth Cymru pan derfynwyd ei chyflogaeth ym mis Hydref 2021.
 • pobl yn cymdeithasu ac yn chwerthin
  Hwyluso Asesiadau o’r Effaith ar Gydraddoldeb i fod yn fwy nag ymarfer blwch ticio
  Newid mewn diwylliant a meddylfryd sydd ei angen i roi materion cydraddoldeb wrth wraidd y broses o wneud penderfyniadau
 • Eicon o fwrdd clip
  Diweddariad ar raglen waith yr Archwilydd Cyffredinol
  Yn gynharach eleni fe wnaethom lansio ymgynghoriad ar raglen waith yr Archwilydd Cyffredinol.
 • Gwraig yn eistedd wrth ddesg mewn cyfarfod
  Angen strategaeth gweithlu hirdymor i reoli pwysau staffio Llywodraeth Cymru a sicrhau gwydnwch
  Mae mesurau tymor byr wedi helpu i reoli Brexit a phandemig COVID-19, ond mae prinder staff wedi oedi rhai prosiectau a rhaglenni.
 • Set of scales
  Uchelgeisiau Archwilio Cymru ar gyfer cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant
  Mae ein Hamcanion Cydraddoldeb Strategol newydd yn dangos cynnydd hyd yma a sut rydym yn bwriadu gwneud mwy. 
 • Offeryn Data Cyllid GIG Cymru
  Parhau i ymateb COVID-19 ochr yn ochr â'r galw cynyddol am gleifion yn cadw cyllid y GIG yn tyfu wrth i dri bwrdd iechyd dorri dyletswyddau ariannol unwaith eto
  Mae ein hadnodd data'n dangos effaith y pandemig ar gyllid y GIG a chyflwr ariannol presennol cyrff y GIG
 • Person gyda chyfrifiannell a gliniadur.
  Mae’r Archwilydd Cyffredinol wedi cyhoeddi barn amodol ar gyfrifon Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr 2021-22
  Heddiw cyhoeddwyd cyfrifon Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr 2021-22, maent yn dangos darlun o gynnydd mewn gwario ond gyda'r amod nad yw meysydd gwariant sylweddol efallai'n gywir.