Newyddion

News pane

COVID-19

18 Maw 2020 - 3:09yp

Neges gan Adrian Crompton, Archwilydd Cyffredinol

Codiadau mewn costau ac oedi gyda gwaith gwella ffordd yr A465 Rhan 2

20 Chwef 2020 - 12:04yb

Mae adroddiad a gyhoeddwyd heddiw gan Archwilydd Cyffredinol Cymru yn taflu goleuni ar y materion sydd wedi effeithio ar y prosiect

Cyfrifon wedi cael barn amodol mewn traean o’r cynghorau tref a chymuned

5 Chwef 2020 - 12:00yb

Dim ond 66% o gynghorau a gydymffurfiodd â’r terfyn amser statudol ar gyfer cyhoeddi eu cyfrifon archwiliedig

Logo Arfer da

Rhannu dysgu ar draws sector gyhoeddus Cymru

20 Ion 2020 - 10:00yb

Mae ein Cyfnewidfa Arfer Da yn rhan bwysig o'r gwaith a wnawn. Rydym yn gweld ystod eang o'r sector cyhoeddus yng Nghymru sy’n rhoi persbectif, mewnwelediad a sylfaen wybodaeth unigryw i ni.

Grŵp o bobl yn eistedd mewn ystafell yn siarad

Galw am wirfoddolwyr i ymuno â'n grŵp ffocws 'gwella gwefan'

6 Ion 2020 - 2:27yp

Rydym yn bwriadu rhedeg grŵp ffocws, i gyd-fynd â mathau eraill o ymchwil, i'n helpu i wella ein gwefan.

Cynhadledd Dyfodol Diamod 2019

18 Rhag 2019 - 12:39yp

Ar 12 Rhagfyr, cynhaliodd y Grŵp Datblygu Sgiliau Cyllid y bedwaredd gynhadledd ar gyfer hyfforddeion cyllid, Dyfodol Diamod 2019

Dioddefwyr a goroeswyr cam-drin domestig a thrais rhywiol yn cael eu gadael i lawr gan system dameidiog

20 Tach 2019 - 10:47yb

Mae gwasanaethau’n anghyson, yn gymhleth ac yn fyrdymor, ac mae dioddefwyr a goroeswyr yn ei chael yn anodd cael y cymorth y mae ei angen arnynt.

Heriau mawr o hyd i Fwrdd Iechyd Cwm Taf Morgannwg

18 Tach 2019 - 2:11yp

“Mae angen gwelliannau sylweddol mewn sawl maes,” yn ôl adolygiad ar y cyd o'r trefniadau llywodraethu ansawdd. 

Gwariant anghyfreithlon mewn dau gyngor yn uwch na £290,000

6 Tach 2019 - 9:00yb

Diffygion arwyddocaol mewn trefniadau caffael a llywodraethu wedi’u canfod mewn dau gyngor

Cynlluniau i gryfhau gofal sylfaenol ddim yn digwydd yn ddigon cyflym

21 Hyd 2019 - 11:20yb

Er gwaethaf buddsoddiad sylweddol a llawer o gynlluniau i drawsnewid gofal sylfaenol dros y blynyddoedd, nid yw newid wedi digwydd mor gyflym nac mor eang ag a fwriadwyd.

Tudalennau