Prosiect ffordd pwysig yn tynnu tua’r terfyn ar ôl deng mlynedd anodd

Mae costau uwchraddio Rhan 2 yr A465 wedi cael eu ffrwyno i raddau helaeth ers 2020, ond mae’r stori ar y cyfan yn un o godiadau sylweddol mewn costau ac oedi sylweddol

Gweld mwy
Category
Article
Example image

Potensial i arbed arian wedi’i amlygu gan astudiaeth beilot ...

Heddiw, mae Archwilydd Cyffredinol Cymru wedi rhannu canlyniadau prosiect peilot data fferylliaeth gymunedol y mae Archwilio Cymru wedi’i gynnal, gan weithio gyda Gwasanaeth Atal Twyll GIG Cymru.

Gweld mwy
Article
Example image

Aelod Annibynnol Pwyllgor Sicrwydd Risg ac Archwilio

Oes gennych chi ddiddordeb mewn bod yn Aelod Annibynnol o’n Pwyllgor Sicrwydd Risg ac Archwilio?

Gweld mwy
Article
Example image

Digwyddiad - Pwyllgorau Archwilio: arferion effeithiol ac ef...

Bydd ein digwyddiad Arfer Da nesaf yn cael ei gynnal yn Stadiwn Dinas Caerdydd ar Mai 22ain.

Gweld mwy
Article
Example image

Adolygiad cenedlaethol yn amlygu cyfleoedd i gryfhau trefnia...

Mae atebolrwydd cyfyngedig ac anghysonderau o ran sut y caiff aelodau etholedig eu henwebu’n creu risg o danseilio llywodraethu da

Gweld mwy
Article
Example image

Mae Archwilio Cymru wedi cyhoeddi ei Gynllun Blynyddol ar gy...

Gyda'r sector cyhoeddus yng Nghymru yn parhau i wynebu pwysau enfawr ariannol, galw a gweithlu sylweddol, mae'r cynllun yn amlinellu rôl hanfodol Archwilio Cymru o ran ategu llywodraethu da, rheoli ariannol, sicrhau gwerth am arian a nodi rhybuddion cynnar o broblemau'n codi.

Gweld mwy
Article
Example image

Fe wnaeth Llywodraeth Cymru weithio’n dda gyda phartneriaid...

Fe wnaeth Llywodraeth Cymru weithio’n dda gyda phartneriaid mewn amgylchiadau anodd i letya a chefnogi Wcreiniaid a oedd yn ffoi rhag y rhyfel

Gweld mwy
Article
Example image

Podlediad - Strategaeth i Weithredu: Effaith Digidol

Yn dilyn ein digwyddiad ar 'Strategaeth i Weithredu: Sut mae Digidol yn Gwneud Gwahaniaeth i Fywydau Pob Dydd’, rydym wedi creu podlediad sy'n cwmpasu llawer o'r un themâu.

Gweld mwy
Article
Example image

Allech chi fod ein Brentis Gwyddor Data nesaf?

A yw data a dadansoddeg yn eich swyno? Ydych chi'n ddatryswr problemau uchelgeisiol? Hoffech chi ddysgu sut i godio?

Gweld mwy
Article
Example image

O ymdrin â heriau wrth iddynt godi i ddiogelu at y dyfodol ...

Mae Archwilydd Cyffredinol Cymru wedi galw am weledigaeth feiddgar ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru os yw am ddianc o duedd droellog o ymdrin â heriau wrth iddynt godi gan feddwl am y byrdymor i ddiogelu at y dyfodol a chynaliadwyedd hirdymor.

Gweld mwy
Article
Example image

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn gwneud cynnydd i s...

Ar ôl cyfnod o amhariad sylweddol yn ystod 2023, mae'r bwrdd mewn sefyllfa fwy sefydlog ac mae perthnasoedd gwaith ymhlith uwch arweinwyr yn fwy cadarnhaol yn gyffredinol.

Gweld mwy
Article
Example image

Rydym yn dathlu Wythnos Brentisiaethau yn Archwilio Cymru

Rydym wrth ein boddau i ddathlu Wythnos Prentisiaethau yma yn Archwilio Cymru.

Gweld mwy
Article
Example image

Mae Gwasanaeth Cynllunio Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn...

Canfu ein hadroddiad fod oedi parhaus wrth fabwysiadu dogfennau strategol allweddol wedi creu risgiau sylweddol i'r Cyngor.

Gweld mwy
Article
Example image

Mae cyfleoedd ar gael i Aelodau Anweithredol i Fwrdd Swyddfa...

Dwy swydd ar gael

Gweld mwy
Article
Example image

Gallai adfywio gael ei gynyddu’n sylweddol gyda dull mwy sys...

Mae ein hadroddiad yn canolbwyntio ar y rhwystrau niferus sy’n wynebu cynghorau a’u partneriaid, ond mae hefyd yn amlygu cyfleoedd i ddysgu o fannau eraill i helpu i oresgyn yr argyfwng tai trwy ddatblygu safleoedd nas defnyddir mewn modd cynaliadwy.

Gweld mwy
Article
Example image

Llongyfarchiadau i Dr Kathryn Chamberlain am ddyfarnu OBE yn...

Mae Archwilio Cymru yn estyn llongyfarchiadau i Gadeirydd Bwrdd Swyddfa Archwilio Cymru, Dr Kathryn Chamberlain, ar dderbyn Urdd yr Ymerodraeth Brydeinig (OBE) yn Rhestr Anrhydeddau'r Flwyddyn Newydd 2024.

Gweld mwy