O ymdrin â heriau wrth iddynt godi i ddiogelu at y dyfodol – yr her i wasanaethau cyhoeddus Cymru

Mae Archwilydd Cyffredinol Cymru wedi galw am weledigaeth feiddgar ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru os yw am ddianc o duedd droellog o ymdrin â heriau wrth iddynt godi gan feddwl am y byrdymor i ddiogelu at y dyfodol a chynaliadwyedd hirdymor.

Gweld mwy
Category
Article
Example image

Rydym eisiau eich barn ar gyfer ein hastudiaeth ar dai fford...

Atebwch ein galwad am dystiolaeth

Gweld mwy
Article
Example image

Heriau i ddod o ran gwario gweddill arian yr UE erbyn diwedd...

Mae holl gyllid Rhaglen Cronfeydd Strwythurol a Rhaglen Datblygu Gwledig yr UE wedi ei ymrwymo i brosiectau, ond mae £504 miliwn yn dal ar gael i’w wario

Gweld mwy
Article
Example image

Podlediad: Tlodi a Chydnerthedd Cymunedol

Mae ein podlediad diweddaraf yn dilyn ein hadroddiadau a'n digwyddiadau diweddar ar dlodi, mentrau cymdeithasol, a chydnerthedd cymunedol.

Gweld mwy
Article
Example image

Rydym wedi cael sylw yng nghylchgrawn Association for Public...

Rydym yn falch iawn o fod wedi cael sylw yng nghylchgrawn y Gymdeithas Rhagoriaeth Gwasanaethau Cyhoeddus (APSE).

Gweld mwy
Article
Example image

Rydym am gyflogi Uwch Archwilwyr i ymuno â'n tîm.

Rydym yn chwilio am rywun sy’n frwdfrydig dros wneud gwahaniaeth a sicrhau bod gwasanaethau cyhoeddus yn cael eu rhedeg yn gywir ar gyfer pobl Cymru.

Gweld mwy
Article
Example image

Bydd ein rhaglen archwilio yn canolbwyntio ar rai o'r heriau...

Gyda chyllid cyhoeddus dan straen sylweddol, mae gwerth ein gwaith yn bwysicach nag erioed

Gweld mwy
Article
Example image

Mae ceisiadau ar gyfer ein Rhaglen Brentisiaethau Cyllid ar ...

Ydych chi'n chwilio am ddewis arall yn lle'r brifysgol ond gyda'r un rhagolygon hirdymor?

Gweld mwy
Article
Example image

Ydych chi'n chwilio am her newydd? Ymunwch â ni yn Archwilio...

Rydym yn edrych i benodi Uwch Archwilwyr ac Archwilwyr Arweiniol Ariannol i ymuno â'n tîm.

Ar hyn o bryd mae gennym gyfleoedd gyrfa cyffrous yma yn Archwilio Cymru, gyda swyddi wedi eu lleoli yn ein tîm y Gogledd

Gweld mwy
Article
Example image

Rydym yn bwriadu recriwtio Peiriannydd TGCh i ymuno â ni yn ...

Rydym yn chwilio am rywun sydd uwch eu cymhelliant dros wneud gwahaniaeth i'r sector cyhoeddus. Unigolyn sydd â rhuglder ac yn fedrus gyda thechnoleg, â ffocws ar ddatrys problemau ac yn barod i fynd y filltir ychwanegol i ategu ein pobl fusnes.

Gweld mwy
Article
Example image

Mae Archwilio Cymru yn symud

Ddiwedd y mis hwn byddwn yn gadael ein swyddfeydd yng Nghaerdydd ar Heol y Gadeirlan i gartref newydd yng Nghwr y Ddinas.

Gweld mwy
Article
Example image

Mae gan fwy o aelwydydd yng Nghymru fynediad at y rhyngrwyd ...

Mae manteision i’w cael o symud gwasanaethau ar-lein ond gall achosi i rai pobl gael eu hallgau’n ddigidol

Gweld mwy
Article
Example image

Mae ceisiadau ar gyfer yr wythnos Mewnwelediad Gwaith a Sgil...

Mae digwyddiad profiad gwaith Partneriaeth Busnes Symudedd Cymdeithasol bellach yn cymryd ceisiadau

Gweld mwy
Article
Example image

Y pandemig wedi gwaethygu’n sylweddol yr amseroedd aros am w...

Mae angen cymryd camau cynaliadwy ac ar fyrder i fynd i’r afael â’r amseroedd aros hir a’r effaith andwyol y mae’r rhain yn ei chael ar iechyd corfforol a llesiant meddyliol cleifion.

Gweld mwy
Article
Example image

Angen camau brys i fynd i’r afael â chamweithrediad o fewn y...

Mae chwalfa mewn cysylltiadau gwaith o fewn y bwrdd yn peryglu’n sylfaenol ei allu i fynd i’r afael â’r heriau niferus y mae’r sefydliad yn eu hwynebu

Gweld mwy