News

Pedwar person yn sefyll o amgylch bwrdd gyda gliniadur a nodiadau papur, yn siarad am waith
Ymunwch â'n tîm: Eich cyfle i arwain ym maes iechyd a diogelwch yn Archwilio Cymru!
Rydym yn chwilio am unigolyn sydd â gwybodaeth gref am Iechyd a Diogelwch i fod yn ar
 • Llun o fag gwaith
  Ydych chi'n chwilio am her newydd? Ymunwch â ni yn Archwilio Cymru.
  Rydym yn edrych i benodi Uwch Archwilwyr ac Archwilwyr Arweiniol Ariannol i ymuno â'n tîm. Ar hyn o bryd mae gennym gyfleoedd gyrfa cyffrous yma yn Archwilio Cymru, gyda swyddi wedi eu lleoli yn ein tîm y Gogledd
 • Llun o fag gwaith
  Rydym yn bwriadu recriwtio Peiriannydd TGCh i ymuno â ni yn Archwilio Cymru.
  Rydym yn chwilio am rywun sydd uwch eu cymhelliant dros wneud gwahaniaeth i'r sector cyhoeddus. Unigolyn sydd â rhuglder ac yn fedrus gyda thechnoleg, â ffocws ar ddatrys problemau ac yn barod i fynd y filltir ychwanegol i ategu ein pobl fusnes.
 • Archwilio Cymru
  Mae Archwilio Cymru yn symud
  Ddiwedd y mis hwn byddwn yn gadael ein swyddfeydd yng Nghaerdydd ar Heol y Gadeirlan i gartref newydd yng Nghwr y Ddinas.
 • Menyw aeddfed sy'n defnyddio cyfrifiadur gliniadur gartref.
  Mae gan fwy o aelwydydd yng Nghymru fynediad at y rhyngrwyd erbyn hyn ond mae rhai pobl yn cael eu gadael ar ôl
  Mae manteision i’w cael o symud gwasanaethau ar-lein ond gall achosi i rai pobl gael eu hallgau’n ddigidol
 • Myfyrwyr yn gweithio
  Mae ceisiadau ar gyfer yr wythnos Mewnwelediad Gwaith a Sgiliau ar agor!
  Mae digwyddiad profiad gwaith Partneriaeth Busnes Symudedd Cymdeithasol bellach yn cymryd ceisiadau
 • Person sat on a bed
  Y pandemig wedi gwaethygu’n sylweddol yr amseroedd aros am wasanaethau orthopedig sydd eisoes yn hir
  Mae angen cymryd camau cynaliadwy ac ar fyrder i fynd i’r afael â’r amseroedd aros hir a’r effaith andwyol y mae’r rhain yn ei chael ar iechyd corfforol a llesiant meddyliol cleifion.
 • two report covers
  Angen camau brys i fynd i’r afael â chamweithrediad o fewn y bwrdd ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
  Mae chwalfa mewn cysylltiadau gwaith o fewn y bwrdd yn peryglu’n sylfaenol ei allu i fynd i’r afael â’r heriau niferus y mae’r sefydliad yn eu hwynebu
 • person with wings and two trophy cups
  Archwilio Cymru yn llongyfarch Eleri Davies ar ei gwobr
  Llongyfarchiadau enfawr a da iawn i Eleri Davies am ennill Prentis y Flwyddyn am Gyfrifeg a Phrentis y Flwyddyn.
 • person with wings
  Rydym yn falch i ddathlu Wythnos Prentisiaethau 2023
  Mae Wythnos Prentisiaethau yn ddathliad sy’n para wythnos a bob blwyddyn o ran prentisiaid a rhaglenni prentisiaethau, a gynhelir eleni rhwng 6 a 12 Chwefror.
 • Llun o fag gwaith
  Rydym am gyflogi Swyddog Dadansoddi Data i ymuno â'n tîm.
  Rydym yn chwilio am unig
 • Pedwar o bobl yn garddio yn y gymuned
  Mae awdurdodau lleol yn ei chael hi’n anodd grymuso pobl a chymunedau i fod yn fwy hunanddibynnol ac yn llai dibynnol ar wasanaethau
  Dros y blynyddoedd diwethaf mae llywodraeth leol yng Nghymru wedi wynebu pwysau sylweddol, gan ymdrin ag un argyfwng ar ôl y llall, ond gyda llai o adnoddau ar gael yn awr mae arnynt angen i gymunedau a phobl wneud mwy drostynt hwy eu hunain
 • table and people
  Croesawu cadeirydd newydd i Swyddfa Archwilio Cymru
  Rydym yn falch iawn o groesawu Dr Kathryn Chamberlain fel Cadeirydd Bwrdd Swyddfa Archwilio Cymru.
 • Llun o fag gwaith
  Rydym am gyflogi Archwilwyr Arweiniol (Cyfrifon) i ymuno â'n tîm.
  Ydych chi ar hyn o bryd yn gweithio mewn tîm cyllid ond yn chwilio am her newydd neu'n gweithio o fewn archwilio ond hoffech gael
 • car under flood water
  Angen mwy o frys i ymdrin â’r heriau a wynebir o ran rheoli perygl llifogydd
  Penderfyniadau anodd i ddod ynglŷn â rheoli perygl llifogydd mewn cymunedau lleol
 • Graffeg o dri pherson gydag ysgrifen yn dweud rydym wrthi'n recriwtio, dewch i weithio efo ni
  Rydym am gyflogi Uwch Archwilwyr i ymuno â'n tîm.
  Rydym yn cyflogi! Rydym yn chwilio am bobl cryf eu cymhelliad i fod yn rhan o'n timau egnïol a gwydn. Byddwch yn gyfrifydd CCAB cymwys gyda phrofiad naill ai mewn archwilio neu o fewn lleoliad cyfrifyddu. Byddwch yn hyderus wrth gynnal perchnogaeth o'ch gwaith eich hun a byddwch yn dod â'ch profiad archwilio cyfrifyddu drwy eich achrediad CCAB