Rydym wedi helpu i lywio Rhaglen Cartrefi Cynnes newydd Llywodraeth Cymru

Rydym wedi helpu i lywio Rhaglen Cartrefi Cynnes newydd Llywodraeth Cymru
Person yn cynhesu gyda menig dan do

Mae ein hadroddiadau ar y rhaglen a thlodi tanwydd wedi siapio cyfeiriad y dyfodol

Mae'r Rhaglen Cartrefi Cynnes yn rhan bwysig o uchelgeisiau strategol Llywodraeth Cymru i leihau tlodi tanwydd ac, yn y pen draw, dileu tlodi tanwydd. Fe'i cynlluniwyd i leihau biliau ynni trwy osod mesurau effeithlonrwydd ynni am ddim.

Mae dyfodol y rhaglen wedi cymryd pwysigrwydd ychwanegol ar adeg o bryder ynghylch effaith codiadau diweddar mewn prisiau tanwydd. Mae'r rhaglen hefyd yn gwneud cyfraniad pwysig wrth i Gymru gofnodi llwybr at allyriadau carbon sero-net erbyn 2050.

Cyhoeddom adroddiad ar y Rhaglen Cartrefi Cynnes yn 2021, yn dilyn adroddiad cynharach yn edrych yn ehangach ar dlodi tanwydd. Yn dilyn ymgynghoriad ehangach [agor mewn ffenest newydd], yn ddiweddar mae Llywodraeth Cymru wedi nodi cynlluniau [agorir mewn ffenest newydd] ar gyfer dyfodol y rhaglen mewn datganiad polisi.

Mae'r argymhellion o'n dau adroddiad blaenorol, ochr yn ochr â rhai Pwyllgorau'r Senedd (a gafodd eu llywio gan ein gwaith hefyd), wedi helpu Llywodraeth Cymru i lunio ei chynlluniau. Gallwn weld tystiolaeth o hyn yn:

  • yr ymrwymiad i wneud y rhaglen newydd yn fwy gwyrdd i gyd-fynd ag uchelgeisiau ehangach Llywodraeth Cymru o gyflawni allyriadau carbon sero-net.
  •  y bwriad i gynyddu'r cap cyllideb ar gyfer cymorth fesul aelwyd, gan adlewyrchu'r gost uwch ar hyn o bryd i symud cartrefi i ffwrdd o danwydd ffosil a thuag at ddyfodol glanach, carbon isel.
  • y cydnabyddiaeth bod angen i drefniadau rheoli contractau yn y dyfodol fod yn gryfach.

Mae ein rhaglen waith ar gyfer 2023-2026 yn nodi bod datgarboneiddio tai yn bwnc posibl yn y dyfodol. Mae'r Rhaglen Cartrefi Cynnes yn un o sawl ymyriad polisi yn y maes hwn. Fodd bynnag, byddwn yn myfyrio ar sut y gallai ein gwaith datgarboneiddio roi cyfle cynnar i ystyried y rhaglen newydd.