Accessibility tools

Rydym wedi gosod ReadSpeaker webReader, sy'n caniatáu i ymwelwyr drosi cynnwys ar-lein yn sain ar unwaith ar ein gwefan.

Cliciwch ar yr eicon uchod i roi cynnig arni, a manteisiwch ar yr ystod lawn o nodweddion defnyddiol Darllenyddwe trwy glicio ar y ddolen isod.

Gwefan Readspeaker

Datganiad hygyrchedd

Mae'r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i www.archwilio.cymru. Mae'r wefan hon yn cael ei rhedeg gan Archwilio Cymru. Rydym am i gynifer o bobl â phosibl allu defnyddio'r wefan hon.

Gweld datganiad hygyrchedd

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os byddwch yn dod o hyd i unrhyw broblemau nad ydynt wedi'u rhestru ar y dudalen hon neu'n credu nad ydym yn bodloni gofynion hygyrchedd, cysylltwch â:

post@archwilio.cymru

Mae’r Archwilydd Cyffredinol wedi cyhoeddi barn amodol ar gyfrifon Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr 2021-22

26 Awst 2022
 • Heddiw cyhoeddwyd cyfrifon Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr 2021-22, maent yn dangos darlun o gynnydd mewn gwario ond gyda'r amod nad yw meysydd gwariant sylweddol efallai'n gywir.

  Cyhoeddodd yr Archwilydd Cyffredinol farn 'wir a theg' amodol heddiw ar gyfrifon y Bwrdd Iechyd ar gyfer 2021-22, am na allai gael digon o dystiolaeth bod rhai ffigyrau wedi'u datgan yn gywir ac wedi’u cyfrifo yn y cyfnod ariannol cywir. Cymhwysodd ei farn 'reolaidd-dra' hefyd oherwydd i'r Bwrdd Iechyd unwaith eto fethu â chyflawni ei ddyletswydd ariannol i fantoli’r gyllideb dros gyfnod o dair blynedd, ac (ynghyd ag wyth corff GIG arall yng Nghymru) yr aed i wariant afreolaidd yn ystod y flwyddyn wrth gydymffurfio â chyfarwyddyd gan Weinidogion i ariannu rhwymedigaethau treth pensiynau clinigwyr.

  Roedd y Bwrdd Iechyd mewn cydbwysedd ariannol am yr ail flwyddyn yn olynol, gyda chymorth ariannol strategol gan Lywodraeth Cymru. Ond fe wnaeth archwiliad o gyfrifon 2021-22 y Bwrdd Iechyd nodi camgymeriadau sylweddol. Nid oedd y Bwrdd Iechyd yn gallu darparu digon o dystiolaeth archwilio i ddangos bodolaeth £72 miliwn o dreuliau a dynnwyd ond ni chafodd eu talu yn y flwyddyn.

  Nid oedd digon o dystiolaeth chwaith i gadarnhau bod gwariant o £122 miliwn wedi digwydd yn y flwyddyn neu wedi cael ei gyfrif yn iawn yn y cyfnod cyfrifo cywir. Dywedodd y Bwrdd Iechyd nad oedd ganddyn nhw gapasiti i gefnogi'r gwaith archwilio pellach sydd ei angen i ymchwilio'n llawn i'r materion hyn, ac o'r herwydd fe osodwyd cymhwyster "cyfyngu cwmpas" ar gyfrifon y Bwrdd Iechyd.

  Hefyd, cymhwysodd yr Archwilydd Cyffredinol ei farn reolaidd-dra mewn dwy ffordd. Yn gyntaf, oherwydd i'r Bwrdd Iechyd fethu ei ddyletswydd i dorri'n gyfartal dros gyfnod o dair blynedd a ddaeth i ben yn 2021-22 ac felly'n rhagori ar ei awdurdod i wario;  ac yn ail, yn unol ag wyth corff iechyd arall yng Nghymru, mae'r cyfrifon yn cynnwys gwariant a chyllid o ran rhwymedigaethau treth pensiwn clinigwyr. Mae'r symiau wedi'u cynnwys yn dilyn Cyfarwyddyd Gweinidogol i fwrw ymlaen â chynlluniau i ymrwymo i wneud taliadau i staff clinigol er mwyn adfer gwerth eu pecynnau budd-daliadau pensiwn, lle cynyddodd cymryd gwaith ychwanegol eu rhwymedigaethau treth pensiwn. Ym marn yr Archwilydd Cyffredinol, mae'r trafodion hyn yn afreolaidd a materol eu natur, oherwydd eu bod yn groes i Reoli Arian Cyhoeddus Cymru [agorir mewn ffenest newydd]. Ar gyfer cyd-destun yn y Bwrdd Iechyd, amcangyfrifir costau ariannu'r rhwymedigaethau treth hyn yw £2.3 miliwn, yn erbyn cyfanswm y gwariant mewn blwyddyn o £406 miliwn.

  ,
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yw corff GIG mwyaf Cymru, gan ddarparu gwasanaethau ar draws y Gogledd i gyd. Ynghyd â chyrff eraill y GIG mae'n wynebu cost sylweddol a phwysau galw gan gynnwys ôl-groniad sylweddol o ofal wedi'i gynllunio. Fodd bynnag, mae hefyd yn cael cyllid sylweddol y byddai'r cyhoedd yn disgwyl iddo reoli a chyfrif amdano'n gywir. Mae'r gwallau y mae'r archwiliad wedi'u nodi yn bryderus ac rwyf wedi gwneud argymhellion i'r bwrdd i wella, a bydd fy nhîm yn dilyn y sefyllfa’r flwyddyn nesaf. Mae ein hofferyn Data Cyllid y GIG 2021-22, a gyhoeddir yr wythnos nesaf, yn nodi sefyllfa ariannol GIG Cymru yn fwy manwl, gan gynnwys gwariant ar COVID-19. Adrian Crompton, Archwilydd Cyffredinol