O ymdrin â heriau wrth iddynt godi i ddiogelu at y dyfodol – yr her i wasanaethau cyhoeddus Cymru

Mae Archwilydd Cyffredinol Cymru wedi galw am weledigaeth feiddgar ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru os yw am ddianc o duedd droellog o ymdrin â heriau wrth iddynt godi gan feddwl am y byrdymor i ddiogelu at y dyfodol a chynaliadwyedd hirdymor.

Gweld mwy
Category
Article
Example image

Mae ceisiadau ar gyfer ein Cynllun Prentisiaeth Gweinyddu Bu...

Mae'n bleser gan Archwilio Cymru gyhoeddi bod ceisiadau ar gyfer ein Cynllun Prentisiaeth Gweinyddu Busnes bellach ar agor.

Gweld mwy
Article
Example image

Mae llywodraethu ym Mhwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol ...

Mae paratoi cynllun adfer ar gyfer gwasanaethau arbenigol yn dilyn y pandemig yn flaenoriaeth ddybryd ond mae angen adolygu’r model comisiynu presennol yn ehangach hefyd.

Gweld mwy
Article
Example image

Rhaglen Prentisiaeth Cyllid Sector Cyhoeddus Cymru Gyfan

Dysgwch fwy am y rhaglen brentisiaeth newydd, gyffrous.

Gweld mwy
Article
Example image

Profodd pandemig Covid-19 werth llywodraeth leol o ran amddi...

Roedd pwysau ariannol wedi arwain at gynghorau'n lleihau gwariant a thorri gwasanaethau, ond mae'r pandemig wedi dangos bod gwasanaethau llywodraeth leol yn hanfodol i gadw pobl yn ddiogel ac yn iach.

Gweld mwy
Article
Example image

Fe ymatebodd Llywodraeth Cymru a Chydwasanaethau’r GIG yn dd...

Trwy gydweithio, fe wnaeth Cydwasanaethau’r GIG a gwasanaethau cyhoeddus eraill oresgyn heriau cynnar i ddarparu’r Cyfarpar Diogelu Personol a oedd yn ofynnol ar gyfer cyrff iechyd a gofal heb redeg allan o stoc ar lefel genedlaethol.

Gweld mwy
Article
Example image

A hoffech weithio yn Archwilio Cymru?

Rydym yn chwilio am Bartner Caffael ac Aelod Annibynnol o’r Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg.

Gweld mwy
Article
Example image

Archwilio yn chwarae rôl hollbwysig yn y sector cyhoeddus na...

Yr Archwilydd Cyffredinol yn amlinellu'r blaenoriaethau ar gyfer y 12 mis nesaf

Gweld mwy
Article
Example image

Mae’r rhaglen Profi, Olrhain, Diogelu’n gwneud cyfraniad pwy...

Er bod y rhaglen wedi ei chael yn anodd ymdopi â brigau cynharach yng nghyfraddau trosglwyddo’r feirws, mae wedi dangos gallu i ddysgu ac esblygu’n gyflym mewn ymateb i’r heriau y mae wedi’u hwynebu. 

Gweld mwy
Article
Example image

Sut ydym yn rheoli’r pandemig yng Nghymru?

Edrychwn ar ymateb gwasanaethau cyhoeddus i heriau Profi, Olrhain a Diogelu, Offer Diogelu Personol a Brechiadau.

Gweld mwy
Article
Example image

Llithro’r lles i mewn: Iechyd Meddwl a COVID-19

Gweld mwy
Article
Example image

Cyrchu mewnol Llywodraeth Cymru o wasanaethau TGCh wedi ei r...

Roedd y prosiect cyrchu mewnol yn cynrychioli newid arwyddocaol ar ôl blynyddoedd lawer o ddarparu TGCh drwy gontract allanol ac mae'n cyd-fynd yn dda â rhaglen foderneiddio TGCh ehangach y llywodraeth.

Gweld mwy
Article
Example image

Archwilio Cymru yn dathlu Diwrnod Rhyngwladol Menywod

Gweld mwy
Article
Example image

Rydym yn myfyrio ar y flwyddyn ddiwethaf ar bob peth sy’n ym...

Ymunwch â ni ar gyfer ein hwythnos ddysgu COVID-19

Gweld mwy
Article
Example image

Penodi Ann-Marie Harkin yn Gyfarwyddwr Gweithredol yn Archwi...

Gweld mwy
Article
Example image

Gwneud synnwyr o argyfwng: Dysgu o Bandemig COVID-19

Gweld mwy