Cyhoeddiadau

Mae’r adroddiadau hyn yn cwmpasu amrywiaeth o bynciau a fyddai o ddiddordeb i chi o bosib.

Mae modd i chi chwilio am adroddiad penodol drwy ddefnyddio’r teclyn chwilio. Gallwch roi gosodiadau chwilio i ddarganfod cyhoeddiad ar destun neu o fewn ardal ddaearyddol benodol.

Os ydych angen unrhyw un o’n cyhoeddiadau mewn ffurf ac/neu iaith wahanol cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r manylion canlynol:

Ffôn: 029 2032 0500

E-bost: post@archwilio.cymru

Rydym yn croesawu galwadau ffôn yn Gymraeg a Saesneg. Gallwch ysgrifennu atom hefyd, yn Gymraeg neu’n Saesneg, ac fe wnawn ymateb yn yr iaith rydych chi wedi ei defnyddio. Ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.

Adroddiadau hŷn

Galwch gael gafael ar adroddiad a gyhoeddwyd cyn 2010 drwy edrych ar hen fersiynau o’n gwefan Archif we'r DU [agorir mewn ffenest newydd]. Gallwch gysylltu â ni’n uniongyrchol hefyd a byddwn yn hapus i roi copi electronig i chi.

Gweler Hefyd: Arfer Da

Darganfod dogfennau

12 Chwef 2020 - 12:30yp

Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau’r gwaith archwilio yr wyf wedi’i wneud yn Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre yn ystod 2019.

12 Chwef 2020 - 12:30yp

Mae’r adroddiad hwn yn nodi ein canfyddiadau am ddull corfforaethol yr Ymddiriedolaeth o wreiddio’r egwyddor Datblygiad Cynaliadwy a sut y mae’r pum ffordd o weithio wedi cael eu cymhwyso trwy ei gwaith ar ‘fodel gwasanaethau clinigol a seilwaith ategol y Rhaglen TGC’ (y cam).

12 Chwef 2020 - 11:05yb

Mae'r adroddiad hwn yn nodi canfyddiadau gwaith asesu strwythuredig 2019 yr Archwilydd Cyffredinol yn Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre. Fel rhan o’r archwiliad, gwnaethom nifer o argymhellion i’r Bwrdd Iechyd y gellir dod o hyd iddynt yma.

6 Chwef 2020 - 10:23yb

Mae'r adroddiad hwn yn nodi canfyddiadau gwaith yr Archwilydd Cyffredinol mewn perthynas ag asesiad strwythuredig 2019 Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru (yr Ymddiriedolaeth). Ymgymerwyd â'r gwaith er mwyn helpu i fodloni gofyniad statudol yr Archwilydd Cyffredinol, o dan adran 61 o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2014, i fodloni ei hun fod cyrff y GIG wedi gwneud trefniadau priodol i sicrhau darbodusrwydd, effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd wrth iddynt ddefnyddio adnoddau.

5 Chwef 2020 - 2:46yp

Archwiliwyd i ba raddau y mae Cyngor y Celfyddydau yn gweithredu yn unol â'r egwyddor datblygu cynaliadwy mewn perthynas â'i gam: cynyddu cyfranogiad, cynhwysiant ac ymgysylltiad mewn ardaloedd lle nad yw'r Celfyddydau wedi'u datblygu'n ddigonol.

5 Chwef 2020 - 12:04yb

Hwn yw’r wythfed adroddiad blynyddol yn crynhoi materion a ganfuwyd gan archwilwyr allanol yn ystod eu harchwiliad statudol o gynghorau lleol yng Nghymru

31 Ion 2020 - 3:01yp

Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi’r canfyddiadau o’r gwaith archwilio yr ydym wedi’i wneud yn Addysg a Gwella Iechyd Cymru yn ystod 2019.

31 Ion 2020 - 2:15yp

Mae'r adroddiad hwn yn nodi ein canfyddiadau o'n harchwiliad o Gyflenwi Gwasanaethau Gofal gyda Phum Tîm Ardal, sef cam y mae Cyngor Gwynedd yn ei gymryd i gyflawni ei Amcanion Lles.

29 Ion 2020 - 3:35yp

Mae’r adroddiad hwn yn nodi ein canfyddiadau ynglŷn â dull y Bwrdd Iechyd o wreiddio’r egwyddor DC a sut y mae’r pum ffordd o weithio wedi cael eu cymhwyso trwy ei waith ar ddatblygu Caru Natur Cymru Bae Abertawe.

28 Ion 2020 - 10:57yb

Mae’r adroddiad hwn yn nodi canfyddiadau gwaith asesu strwythuredig yr Archwilydd Cyffredinol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe yn 2019. Fel rhan o’r archwiliad, gwnaethom nifer o argymhellion i’r Bwrdd Iechyd y gellir dod o hyd iddynt yma.

Tudalennau