Accessibility tools

Rydym wedi gosod ReadSpeaker webReader, sy'n caniatáu i ymwelwyr drosi cynnwys ar-lein yn sain ar unwaith ar ein gwefan.

Cliciwch ar yr eicon uchod i roi cynnig arni, a manteisiwch ar yr ystod lawn o nodweddion defnyddiol Darllenyddwe trwy glicio ar y ddolen isod.

Gwefan Readspeaker

Datganiad hygyrchedd

Mae'r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i www.archwilio.cymru. Mae'r wefan hon yn cael ei rhedeg gan Archwilio Cymru. Rydym am i gynifer o bobl â phosibl allu defnyddio'r wefan hon.

Gweld datganiad hygyrchedd

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os byddwch yn dod o hyd i unrhyw broblemau nad ydynt wedi'u rhestru ar y dudalen hon neu'n credu nad ydym yn bodloni gofynion hygyrchedd, cysylltwch â:

post@archwilio.cymru

Mae ein cyhoeddiadau yn cwmpasu ystod eang o waith archwilio sydd wedi'i gwblhau o fewn cyrff cyhoeddus, gan gynnwys: llywodraeth ganolog, cynghorau lleol, byrddau iechyd, lluoedd heddlu, gwasanaethau tân, a parciau cenedlaethol.

Defnyddiwch y teclyn chwilio i edrych am adroddiad benodol. Neu hidlwch y canlyniadau i'ch helpu i ddod o hyd i gyhoeddiad ar fater, sector, ardal neu flwyddyn benodol.

Pynciau
Sectorau
Adroddiadau
Ardal

Gallwch gael gafael ar adroddiadau hŷn ar archif gwefannau y DU [agorir mewn ffenestr newydd]

Gallwch hefyd gysylltu â ni yn uniongyrchol a byddwn yn hapus i'ch helpu i gael copi electronig.

Cyhoeddiad Cyllid
Nyrs neu meddyg yn ymdrin â chlaf

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda – Adroddiad Archwilio Blyny...

Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau fy ngwaith archwilio yn 2023 ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda i gyflawni fy nghyfrifoldebau o dan Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004.

Gweld mwy
Cyhoeddiad Gwasanaethau
llun o'r bont â gatiau canoloesol yn Nhrefynwy

Cyngor Sir Fynwy – Defnyddio Gwybodaeth am Berfformiad: Safb...

Aethom ati i ateb y cwestiwn 'A yw data perfformiad y Cyngor yn galluogi uwch arweinwyr i ddeall safbwynt defnyddwyr y gwasanaeth a chanlyniadau ei weithgareddau i reoli ei berfformiad yn effeithiol?’

Gweld mwy
Cyhoeddiad Gwasanaethau
llun o res o dai yng Nghaerffili

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili – Defnyddio gwybodaeth a...

Gwnaethom ystyried persbectif defnyddwyr y gwasanaeth a'r wybodaeth am ganlyniadau a ddarparwyd i uwch swyddogion ac uwch aelodau (uwch arweinwyr), a sut y defnyddir y wybodaeth hon.

Gweld mwy
Cyhoeddiad Cyllid
Nyrs neu meddyg yn ymdrin â chlaf

Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre – Adroddiad Archwilio...

Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau fy ngwaith archwilio yn 2023 yn Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre i gyflawni fy nghyfrifoldebau o dan Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004. 

Gweld mwy
a picture of a patient having their pulse taken by a nurse

Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg – Asesiad Strwythu...

Mae'r adroddiad hwn yn nodi canfyddiadau gwaith asesu strwythuredig 2023 yr Archwilydd Cyffredinol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg.

Gweld mwy
Llun o feddyg yn gweithio ar liniadur

Iechyd a Gofal Digidol Cymru – Adolygu Trefniadau Cynllunio’...

Pwyslais allweddol ein hadolygiad fu a yw dull cynllunio gweithlu Iechyd a Gofal Digidol Cymru yn ei helpu i fynd i’r afael yn effeithiol â heriau gweithlu cyfredol y GIG a’i heriau gweithlu yn y dyfodol.

Gweld mwy
Cyhoeddiad Pobl
Mae menyw ifanc yn cwtsio ei phlentyn tra bod y ddau yn eistedd ar le cysgu wedi'u paratoi ar gyfer ffoaduriaid

Cefnogi Wcreiniaid yng Nghymru

Pa mor effeithiol y mae Llywodraeth Cymru’n ymateb i gefnogi Wcreiniaid yng Nghymru

Gweld mwy
Cyhoeddiad Cyllid
Llun o weithiwyr gofal iechyd

Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru – Adroddiad Arch...

Mae'r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau fy ngwaith archwilio yn 2023 yn Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru a wnaed i gyflawni fy nghyfrifoldebau o dan Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004.

Gweld mwy
Cyhoeddiad Cyllid
Llun o weithiwyr gofal iechyd

Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru – Asesiad Strwyt...

Mae’r adroddiad hwn yn nodi canfyddiadau gwaith asesu strwythuredig 2023 yr Archwilydd Cyffredinol yn Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Gweld mwy
Llun o feddyg yn gweithio ar liniadur

Iechyd a Gofal Digidol Cymru – Adroddiad Archwilio Blynyddol...

Mae'r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau ein gwaith archwilio yn 2023 yn Awdurdod Iechyd a Gofal Digidol Cymru (DHCW) a gynhaliwyd i gyflawni ein cyfrifoldebau o dan Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004.

Gweld mwy