Cyhoeddiadau

Mynediad i’n holl adroddiadau archwilio a dogfennau perthnasol.

Cyhoeddiad diweddaraf

10 Cyfle i Ailosod ac Ailgychwyn System Gofal wedi’i Gynllunio y GIG

Fe wnaeth ein hadroddiad ddarganfod bod llawer o gleifion yn dal i wynebu amseroedd aros hir ond mae yna nawr gyfle unigryw i greu system gofal wedi'i gynllunio gwell.

 

 

 

 • Cyfoeth Naturiol Cymru – Adolygiad o Lywodraethu Gwerthiannau Coed

  Yn Hydref 2019, cynhaliodd yr Archwilydd Cyffredinol asesiad o'r cynnydd a wnaed gan Cyfoeth Naturiol Cymru i wella'r gwaith o lywodraethu ei...

  Local Reports
  Central Government
  Environment and Agriculture
 • Contractau Gwerthu Pren a ddyfarnwyd gan Cyfoeth Naturiol Cymru

  Roedd gan yr Archwilydd Cyffredinol farn amodol ar reoleidd-dra cyfrifon 2018-19 Cyfoeth Naturiol Cymru ym mis Gorffennaf 2019 oherwydd pryderon...

  Local Reports
  Central Government
  Environment and Agriculture
 • Cynllun Ffioedd 2020-21

  Rydyn ni wedi cyhoedd’r Cynllun Ffïoedd ar gyfer 2020-21, a gymeradwywyd gan Bwyllgor Cyllid y Cynulliad Cenedlaethol

  Our Plans and Accounts
  Finance
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr – Asesiad Strwythuredig 2019

  Mae'r adroddiad hwn yn nodi canfyddiadau gwaith asesu strwythuredig 2019 yr Archwilydd Cyffredinol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr. Fel...

  Local Reports
  Local Government
  Health and social care
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen – Archwiliad Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 2019-20

  Mae’r adroddiad yn nodi ein canfyddiadau o’n harchwiliad o ddatblygu darpariaeth llesiant ar gyfer pob plentyn a pherson ifanc, cam y mae Cyngor...

  Local Reports
  Local Government
  Health and social care
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro – Adolygiad Dilynol o Godio Clinigol

  Ar y cyfan, mae’r Bwrdd Iechyd yn cynhyrchu gwybodaeth wedi’i chodio o ansawdd da, sy’n cael ei defnyddio i roi cymorth i wella gwasanaethau.

  Local Reports
  Health
  Health and social care
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro – Asesiad Strwythuredig 2019

  Mae’r adroddiad hwn yn nodi canfyddiadau gwaith asesu strwythuredig yr Archwilydd Cyffredinol yn 2019 ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro...

  Local Reports
  Health
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda – Adolygiad o drefniadau ansawdd a diogelwch gweithredol

  Dechreuodd yr adolygiad hwn ym mis Medi 2018 ac roedd yn gofyn y cwestiwn canlynol: Ydy trefniadau a strwythurau ansawdd a diogelwch gweithredol y...

  Local Reports
  Local Government
  Health and social care
 • Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru – Asesiad Strwythuredig 2019

  Mae’r adroddiad hwn yn nodi canfyddiadau gwaith asesu strwythuredig yr Archwilydd Cyffredinol yn 2019 yn Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau...

  Public Interest Report
  Health
  Health and social care
 • Cyngor Dinas Casnewydd - Adolygiad dilynol Iechyd yr Amgylchedd

  Nod ein hadolygiad oedd ateb y cwestiwn: A ydi'r Cyngor wedi gweithredu ar yr argymhellion yn adroddiad Iechyd yr Amgylchedd - Cyflawni â Llai yr...

  Local Reports
  Local Government
  Environment and Agriculture

Mae ein cyhoeddiadau yn cynnwys amryw o waith archwilio sydd wedi’i gwblhau mewn cyrff cyhoeddus, gan gynnwys:

 • llywodraeth ganolog
 • cynghorau lleol
 • byrddau iechyd
 • lluoedd heddlu
 • gwasanaethau tân
 • parciau cenedlaethol

Mae modd i chi chwilio am adroddiad penodol drwy ddefnyddio’r teclyn chwilio. Neu gallwch chwilio yn ôl pwnc penodol, sector, ardal neu flwyddyn i’ch helpu darganfod cyhoeddiad.

Os ydych angen unrhyw un o’n cyhoeddiadau mewn ffurf ac/neu iaith wahanol, cysylltwch â ni.

Adroddiadau hŷn

Galwch gael gafael ar adroddiad a gyhoeddwyd cyn 2010 drwy edrych ar hen fersiynau o’n gwefan Archif we'r DU [agorir mewn ffenest newydd]. Gallwch gysylltu â ni’n uniongyrchol hefyd a byddwn yn hapus i roi copi electronig i chi.