Accessibility tools

Rydym wedi gosod ReadSpeaker webReader, sy'n caniatáu i ymwelwyr drosi cynnwys ar-lein yn sain ar unwaith ar ein gwefan.

Cliciwch ar yr eicon uchod i roi cynnig arni, a manteisiwch ar yr ystod lawn o nodweddion defnyddiol Darllenyddwe trwy glicio ar y ddolen isod.

Gwefan Readspeaker

Datganiad hygyrchedd

Mae'r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i www.archwilio.cymru. Mae'r wefan hon yn cael ei rhedeg gan Archwilio Cymru. Rydym am i gynifer o bobl â phosibl allu defnyddio'r wefan hon.

Gweld datganiad hygyrchedd

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os byddwch yn dod o hyd i unrhyw broblemau nad ydynt wedi'u rhestru ar y dudalen hon neu'n credu nad ydym yn bodloni gofynion hygyrchedd, cysylltwch â:

post@archwilio.cymru

Mae ein cyhoeddiadau yn cwmpasu ystod eang o waith archwilio sydd wedi'i gwblhau o fewn cyrff cyhoeddus, gan gynnwys: llywodraeth ganolog, cynghorau lleol, byrddau iechyd, lluoedd heddlu, gwasanaethau tân, a parciau cenedlaethol.

Defnyddiwch y teclyn chwilio i edrych am adroddiad benodol. Neu hidlwch y canlyniadau i'ch helpu i ddod o hyd i gyhoeddiad ar fater, sector, ardal neu flwyddyn benodol.

Pynciau
Sectorau
Adroddiadau
Ardal

Gallwch gael gafael ar adroddiadau hŷn ar archif gwefannau y DU [agorir mewn ffenestr newydd]

Gallwch hefyd gysylltu â ni yn uniongyrchol a byddwn yn hapus i'ch helpu i gael copi electronig.

Cyhoeddiad Gwasanaethau
Golygfa o'r awyr o Fae Abertawe

Dinas a Sir Abertawe – Defnyddio gwybodaeth am berfformiad: ...

Aethom ati i ateb y cwestiwn 'A yw data perfformiad y Cyngor yn galluogi uwch arweinwyr i ddeall safbwynt defnyddwyr y gwasanaeth a chanlyniadau ei weithgareddau i reoli ei berfformiad yn effeithiol?

 

Gweld mwy
Cyhoeddiad Llywodraethu
Llun o eiconau digidol

Cyngor Caerdydd – Adolygiad Strategaeth Ddigidol

Gwnaethom edrych i ba raddau y datblygwyd dull strategol y Cyngor o ymdrin â digidol yn unol â'r egwyddor datblygu cynaliadwy ac a fydd yn helpu i sicrhau gwerth am arian wrth ddefnyddio adnoddau'r Cyngor.

Gweld mwy
Cyhoeddiad Rheoli asedau
Menyw sy'n gweithio yn ateb galwad

Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot – Llamu Ym...

Yn yr adolygiad hwn, gwnaethom edrych ar ddull strategol y Cyngor o'i weithlu ac os oedd hyn yn cryfhau ei allu i drawsnewid a chynnal darpariaeth ei wasanaethau yn y tymor byr a'r tymor hwy.

Gweld mwy
Cyhoeddiad Rheoli asedau
Menyw sy'n gweithio yn ateb galwad

Cyngor Dinas a Sir Abertawe – Llamu Ymlaen – Y Gweithlu

Fe wnaethom adolygu trefniadau'r Cyngor ar gyfer rheoli ei weithlu.

Gweld mwy
Cyhoeddiad Rheoli asedau
Pobl yn dadansoddi adborth

Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot – Llamu Ym...

Ceisiodd ein hadolygiad ateb y cwestiwn: 'A yw dull strategol y Cyngor o ymdrin â'i asedau'n cryfhau ei allu i drawsnewid, addasu a chynnal darpariaeth ei wasanaethau yn y tymor byr a'r tymor hwy?'

Gweld mwy
Tai yn nhref Caerffili

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili – Pennu amcanion llesiant...

Aethom ati i ateb y cwestiwn cyffredinol: 'i ba raddau y mae'r Cyngor wedi gweithredu yn unol â'r egwyddor datblygu cynaliadwy wrth bennu ei amcanion llesiant newydd?'

Gweld mwy
Meddygon a nyrsys damweiniau ac achosion brys

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr – Adolygiad Dilynol o...

Mae’r adroddiad hwn yn nodi’r disgrifiadau o’n gwaith diweddaraf ar wasanaethau dilynol i gleifion allanol yn y Bwrdd Iechyd.

Gweld mwy
Cyhoeddiad Llywodraethu
Llun o eiconau digidol

Cyngor Sir Ceredigion – Adolygiad Strategaeth Ddigidol

Aethom ati i ateb y cwestiwn 'Wrth ddatblygu ei strategaeth ddigidol a yw'r Cyngor wedi gweithredu yn unol â'r egwyddor datblygu cynaliadwy ac wedi rhoi trefniadau priodol ar waith i sicrhau gwerth am arian wrth ddefnyddio ei adnoddau?'

Gweld mwy
Merch yn pigo blodau yn y ddôl

Cyfoeth Naturiol Cymru – Gosod amcanion llesiant

Aethom ati i ateb y cwestiwn cyffredinol 'i ba raddau y mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi gweithredu yn unol â'r egwyddor datblygu cynaliadwy wrth osod ei amcanion llesiant newydd?'

Gweld mwy
Cyhoeddiad Llywodraethu
Llun o eiconau digidol

Cyngor Sir Penfro – Adolygiad Strategaeth Ddigidol

Aethom ati i ateb y cwestiwn 'Wrth ddatblygu ei strategaeth ddigidol a yw'r Cyngor wedi gweithredu yn unol â'r egwyddor datblygu cynaliadwy ac wedi rhoi trefniadau priodol ar waith i sicrhau gwerth am arian wrth ddefnyddio ei adnoddau?

Gweld mwy