Cyhoeddiadau

Mae’r adroddiadau hyn yn cwmpasu amrywiaeth o bynciau a fyddai o ddiddordeb i chi o bosib.

Mae modd i chi chwilio am adroddiad penodol drwy ddefnyddio’r teclyn chwilio. Gallwch roi gosodiadau chwilio i ddarganfod cyhoeddiad ar destun neu o fewn ardal ddaearyddol benodol.

Os ydych angen unrhyw un o’n cyhoeddiadau mewn ffurf ac/neu iaith wahanol cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r manylion canlynol:

Ffôn: 029 2032 0500

E-bost: post@archwilio.cymru

Rydym yn croesawu galwadau ffôn yn Gymraeg a Saesneg. Gallwch ysgrifennu atom hefyd, yn Gymraeg neu’n Saesneg, ac fe wnawn ymateb yn yr iaith rydych chi wedi ei defnyddio. Ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.

Adroddiadau hŷn

Galwch gael gafael ar adroddiad a gyhoeddwyd cyn 2010 drwy edrych ar hen fersiynau o’n gwefan Archif we'r DU [agorir mewn ffenest newydd]. Gallwch gysylltu â ni’n uniongyrchol hefyd a byddwn yn hapus i roi copi electronig i chi.

Gweler Hefyd: Arfer Da

Darganfod dogfennau

6 Ion 2020 - 9:42yb

Fe wnaethom archwilio i ba raddau y mae’r Cyngor yn gweithredu yn unol â’r egwyddor datblygu cynaliadwy wrth gyflawni’r ‘cam’ o weithio mewn partneriaeth â Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan i atal derbyniadau diangen i’r ysbyty a hwyluso rhyddhau amserol.

23 Rhag 2019 - 2:38yp

Fe wnaethom archwilio i ba raddau mae'r Llyfrgell yn gweithredu yn unol â'r egwyddor datblygu cynaliadwy wrth ddatblygu a chyflawni'r prosiect Datgloi Ein Treftadaeth Sain.

23 Rhag 2019 - 9:49yb

Mae gennym chwe amcan penodol i’n helpu i gyflawni’r Ddyletswydd Bioamrywiaeth a Chydnerthedd Ecosystemau yn well yn y dyfodol.

18 Rhag 2019 - 3:12yp

Mae'r adroddiad hwn yn nodi ein canfyddiadau ar ddull corfforaethol y Bwrdd Iechyd o ymgorffori'r egwyddor datblygiad cynaliadwy a sut y cymhwyswyd y pum ffordd o weithio drwy ei waith mewn perthynas â rhaglenni addysg i gleifion a'r cyfraniad a wnânt i wella iechyd a lles y boblogaeth.

18 Rhag 2019 - 12:41yp

Mae'r adroddiad hwn yn nodi canfyddiadau ein harchwiliad o ddatblygiad cynllun ar gyfer lles ac iechyd mewn addysg uwch, cam y mae CCAUC yn ei gymryd i gyflawni ei amcanion lles.  Mae'r adroddiad hefyd yn nodi ymateb CCAUC i'n canfyddiadau.

17 Rhag 2019 - 10:45yb

Fe archwilion ni i ba raddau y mae Amgueddfa Cymru yn gweithredu yn unol â’r egwyddor datblygu cynaliadwy wrth ddatblygu a chyflawni ei gweithgareddau ymgysylltu.

16 Rhag 2019 - 4:18yp

Mae'r adroddiad hwn yn nodi ein canfyddiadau ar ddull corfforaethol y Bwrdd Iechyd o ymgorffori'r egwyddor datblygu cynaliadwy a sut y mae'r pum ffordd o weithio wedi'u cymhwyso drwy ei gwaith ar 'ffyrdd iachus o fyw – pwysau iach ' (y cam).

16 Rhag 2019 - 10:58yb

Roedd ein harolwg yn ceisio cael ateb i’r cwestiwn: A yw anghenion, profiadau a dyheadau pobl sy’n defnyddio’r gwasanaeth yn cyfrannu at gynllunio a darparu gwasanaethau i fodloni eu hanghenion yn agosach?

13 Rhag 2019 - 4:05yp

Archwiliwyd i ba raddau y mae'r Bwrdd Iechyd yn gweithredu yn unol â'r egwyddor datblygu cynaliadwy wrth 'ymgorffori'r model cymdeithasol o ofal wrth ddatblygu canolfannau iechyd a lles a chanolfannau lles.'

2 Rhag 2019 - 2:08yp

Mae’r adroddiad yn nodi ein canfyddiadau o’n harchwiliad o’r ‘cynnydd yn nifer y tai rhent a fforddiadwy sydd ar gael’, cam y mae’r Cyngor yn ei gymryd i gyflawni ei Amcanion Llesiant.

Tudalennau