Cyhoeddiadau

Mynediad i’n holl adroddiadau archwilio a dogfennau perthnasol.

Cyhoeddiad diweddaraf

Offeryn Data Cyllid GIG Cymru – hyd at Mawrth 2020

Darganfyddwch dueddiadau yng nghyllid GIG Cymru gan ddefnyddio ein offeryn data rhyngweithiol

 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen – Archwiliad Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 2019-20

  Mae’r adroddiad yn nodi ein canfyddiadau o’n harchwiliad o ddatblygu darpariaeth llesiant ar gyfer pob plentyn a pherson ifanc, cam y mae Cyngor...

  Local Reports
  Local Government
  Health and social care
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro – Adolygiad Dilynol o Godio Clinigol

  Ar y cyfan, mae’r Bwrdd Iechyd yn cynhyrchu gwybodaeth wedi’i chodio o ansawdd da, sy’n cael ei defnyddio i roi cymorth i wella gwasanaethau.

  Local Reports
  Health
  Health and social care
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro – Asesiad Strwythuredig 2019

  Mae’r adroddiad hwn yn nodi canfyddiadau gwaith asesu strwythuredig yr Archwilydd Cyffredinol yn 2019 ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro...

  Local Reports
  Health
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda – Adolygiad o drefniadau ansawdd a diogelwch gweithredol

  Dechreuodd yr adolygiad hwn ym mis Medi 2018 ac roedd yn gofyn y cwestiwn canlynol: Ydy trefniadau a strwythurau ansawdd a diogelwch gweithredol y...

  Local Reports
  Local Government
  Health and social care
 • Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru – Asesiad Strwythuredig 2019

  Mae’r adroddiad hwn yn nodi canfyddiadau gwaith asesu strwythuredig yr Archwilydd Cyffredinol yn 2019 yn Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau...

  Public Interest Report
  Health
  Health and social care
 • Adroddiad a Blaengynllun Bioamrywiaeth a Chydnerthedd Ecosystemau

  Mae gennym chwe amcan penodol i’n helpu i gyflawni’r Ddyletswydd Bioamrywiaeth a Chydnerthedd Ecosystemau yn well yn y dyfodol.

  Our Plans and Accounts
  Audit Wales
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda – Rhoi Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol ar Waith

  Mae'r adroddiad hwn yn nodi ein canfyddiadau ar ddull corfforaethol y Bwrdd Iechyd o ymgorffori'r egwyddor datblygiad cynaliadwy a sut y...

  Local Reports
  Health
  Health and social care
 • Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru – Archwiliad Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol

  Mae'r adroddiad hwn yn nodi canfyddiadau ein harchwiliad o ddatblygiad cynllun ar gyfer lles ac iechyd mewn addysg uwch, cam y mae CCAUC yn ei...

  Local Reports
  Central Government
 • Amgueddfa Cymru – Archwilia Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol

  Fe archwilion ni i ba raddau y mae Amgueddfa Cymru yn gweithredu yn unol â’r egwyddor datblygu cynaliadwy wrth ddatblygu a chyflawni ei...

  Local Reports
  Local Government
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr – Rhoi Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol ar Waith

  Mae'r adroddiad hwn yn nodi ein canfyddiadau ar ddull corfforaethol y Bwrdd Iechyd o ymgorffori'r egwyddor datblygu cynaliadwy a sut y mae'r pum...

  Local Reports
  Local Government
  Health and social care

Mae ein cyhoeddiadau yn cynnwys amryw o waith archwilio sydd wedi’i gwblhau mewn cyrff cyhoeddus, gan gynnwys:

 • llywodraeth ganolog
 • cynghorau lleol
 • byrddau iechyd
 • lluoedd heddlu
 • gwasanaethau tân
 • parciau cenedlaethol

Mae modd i chi chwilio am adroddiad penodol drwy ddefnyddio’r teclyn chwilio. Neu gallwch chwilio yn ôl pwnc penodol, sector, ardal neu flwyddyn i’ch helpu darganfod cyhoeddiad.

Os ydych angen unrhyw un o’n cyhoeddiadau mewn ffurf ac/neu iaith wahanol, cysylltwch â ni.

Adroddiadau hŷn

Galwch gael gafael ar adroddiad a gyhoeddwyd cyn 2010 drwy edrych ar hen fersiynau o’n gwefan Archif we'r DU [agorir mewn ffenest newydd]. Gallwch gysylltu â ni’n uniongyrchol hefyd a byddwn yn hapus i roi copi electronig i chi.