Cyhoeddiadau

Mae’r adroddiadau hyn yn cwmpasu amrywiaeth o bynciau a fyddai o ddiddordeb i chi o bosib.

Mae modd i chi chwilio am adroddiad penodol drwy ddefnyddio’r teclyn chwilio. Gallwch roi gosodiadau chwilio i ddarganfod cyhoeddiad ar destun neu o fewn ardal ddaearyddol benodol.

Os ydych angen unrhyw un o’n cyhoeddiadau mewn ffurf ac/neu iaith wahanol cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r manylion canlynol:

Ffôn: 029 2032 0500

E-bost: post@archwilio.cymru

Rydym yn croesawu galwadau ffôn yn Gymraeg a Saesneg. Gallwch ysgrifennu atom hefyd, yn Gymraeg neu’n Saesneg, ac fe wnawn ymateb yn yr iaith rydych chi wedi ei defnyddio. Ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.

Adroddiadau hŷn

Galwch gael gafael ar adroddiad a gyhoeddwyd cyn 2010 drwy edrych ar hen fersiynau o’n gwefan Archif we'r DU [agorir mewn ffenest newydd]. Gallwch gysylltu â ni’n uniongyrchol hefyd a byddwn yn hapus i roi copi electronig i chi.

Gweler Hefyd: Arfer Da

Darganfod dogfennau

30 Hyd 2019 - 10:35yb

Roedd ein hadolygiad yn ceisio ateb y cwestiwn: a yw gwasanaeth iechyd yr amgylchedd yn y Cyngor yn dal i gyflawni ei rwymedigaethau statudol o ystyried yr heriau ariannol?

29 Hyd 2019 - 4:50yp

Fe archwilion ni i ba raddau y mae’r Cyngor yn gweithredu yn unol â’r egwyddor datblygu cynaliadwy yn ei waith gyda phartneriaid i ddatblygu modelau gwasanaethau cymunedol newydd gyda ffocws ar ymateb yn gynnar ac atal, dewis, rheolaeth ac annibyniaeth ar draws ôl troed Bwrdd Iechyd Cwm Taf.

29 Hyd 2019 - 1:47yp

Nodir y gwaith a wnaed ers yr adroddiad gwella blynyddol diwethaf, gan gynnwys y rheoleiddwyr perthnasol, yn yr adroddiad hwn.

29 Hyd 2019 - 11:46yb

Gwnaethom archwilio i ba raddau y mae Chwaraeon Cymru yn gweithredu’n unol â’r egwyddor datblygu cynaliadwy wrth ddatblygu model chwaraeon cymunedol newydd.

29 Hyd 2019 - 12:32yb

Ar adeg pan fo ymddiriedaeth y cyhoedd mewn llywodraeth, sefydliadau a gweithwyr proffesiynol yn edwino, mae ein gwaith yn bwysicach nag erioed i ddiogelu uniondeb democratiaeth ddatganoledig Cymru

28 Hyd 2019 - 9:46yb

Nodir y gwaith a wnaed ers yr adroddiad gwella blynyddol diwethaf, gan gynnwys y rheoleiddwyr perthnasol, yn yr adroddiad hwn.

25 Hyd 2019 - 9:53yb

Asesiad o gynnydd a wnaed o’i gymharu â’n Cynllun Blynyddol 2019-20 yn ystod y cyfnod o 1 Ebrill hyd 30 Medi 2019.

24 Hyd 2019 - 10:43yb

Fe wnaethom archwilio i ba raddau y mae’r Cyngor yn gweithredu’n unol â’r egwyddor datblygu cynaliadwy wrth Gyflawni Rhaglen Ffocws Buddsoddi Tref Porthcawl.

22 Hyd 2019 - 3:45yp

Mae’r ddogfen hon yn cyflwyno crynodeb o ganfyddiadau ein harchwiliad dilynol ac yn gwneud rhagor o argymhellion ar gyfer gwella. Dangosir ymateb rheolwyr y Bwrdd Iechyd i’n hargymhellion newydd yn Atodiad 1, ac mae Atodiad 2 yn cynnwys crynodeb o’r cynnydd yn erbyn yr argymhellion a wnaethom yn 2014.

22 Hyd 2019 - 12:04yb

Mae gofal sylfaenol yn cwmpasu ystod eang o wasanaethau, a ddarperir gan feddygon teulu, fferyllwyr, deintyddion, optometryddion a gweithwyr proffesiynol o’r sectorau iechyd, gofal cymdeithasol a gwirfoddol. 

Tudalennau