Publications

 • delwedd clawr
  Cyngor Bro Morgannwg – Adolygiad o’r Rhaglen Ail-lunio Gwasanaethau

  Roedd ein hadolygiad yn ceisio ateb y cwestiwn hwn: A oes gan y Cyngor drefniadau effeithiol i roi ei Raglen Ail-lunio Gwasanaethau ar waith?

 • Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro – Adolygiad o Gyfranogiad

  Mae angen i gyrff cyhoeddus sicrhau eu bod yn ystyried yr effaith y gallent ei chael ar bobl sy'n byw yng Nghymru nawr, ac yn y dyfodol, wrth wneud penderfyniadau.

 • Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog – Adolygiad o Gyfranogiad

  Mae angen i gyrff cyhoeddus sicrhau eu bod yn ystyried yr effaith y gallent ei chael ar bobl sy'n byw yng Nghymru nawr, ac yn y dyfodol, wrth wneud penderfyniadau.

 • Cyngor Castell-nedd Port Talbot – Asesiad o Gynaliadwyedd Ariannol

  Gwnaethom yr asesiad hwn am ein bod wedi nodi cynaliadwyedd ariannol fel risg i gynghorau sy'n rhoi rhoi trefniadau priodol ar waith i sicrhau gwerth am arian wrth…

 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen - Asesiad o Gynaliadwyedd Ariannol

  Roedd y prosiect yn ceisio asesu cynaliadwyedd sefyllfa ariannol cynghorau yn y tymor byr a chanolig. Roedd hyn yn cynnwys ffocws ar strategaeth ariannol pob cyngor yn…

 • Cyngor Sir Penfro – Asesiad o Gynaliadwyedd Ariannol

  Cynhaliwyd yr asesiad hwn gan ein bod wedi nodi cynaliadwyedd ariannol fel risg i gynghorau yn rhoi trefniadau priodol ar waith i sicrhau gwerth am arian yn y defnydd o…

 • Cyngor Castellnedd Port Talbot – Adolygiad o Drefniadau Corfforaethol ar gyfer Diogelu

  Roedd ein hadolygiad yn ceisio ateb y cwestiwn: a yw trefniadau llywodraethu a rheoli'r Cyngor yn rhoi sicrwydd bod plant ac oedolion yn cael eu diogelu?

 • Cyngor Bro Morgannwg - Asesiad o Gynaliadwyedd Ariannol

  Roedd y prosiect yn ceisio asesu cynaliadwyedd sefyllfa ariannol cynghorau yn y tymor byr a chanolig. Roedd hyn yn cynnwys ffocws ar strategaeth ariannol pob cyngor yn…

 • Cyngor Sir Penfro - Adolygiad o Wasanaeth Adnoddau Dynol

  Ceisiodd ein hadolygiad ateb y cwestiwn: a yw'r Gwasanaeth Adnoddau Dynol yn diwallu anghenion y Cyngor yn effeithiol?

 • Cyngor Caerdydd - Asesiad o Gynaliadwyedd Ariannol

  Roedd y prosiect yn ceisio asesu cynaliadwyedd sefyllfa ariannol cynghorau yn y tymor byr a chanolig.

  Roedd hyn yn cynnwys ffocws ar strategaeth ariannol pob cyngor…

 • Dinas a Sir Abertawe - Asesiad o Gynaliadwyedd Ariannol

  Roedd y prosiect yn ceisio asesu cynaliadwyedd sefyllfa ariannol cynghorau yn y tymor byr a chanolig.

  Roedd hyn yn cynnwys ffocws ar strategaeth ariannol pob cyngor…

Our publications cover a range of audit work completed at public bodies, including:

 • central government
 • local councils
 • health boards
 • police forces
 • fire services, and 
 • national parks.

Use the search function to look for a specific report. Or filter the results to help you locate a publication on a particular topic, sector, area or year.

If you require any of our publications in an alternative format and/or language please contact us.

Older reports

Access reports dated before 2010, on the UK web archive [opens in new window]. You can also contact us direct and we will be happy to provide you with an electronic copy.