Accessibility tools

Rydym wedi gosod ReadSpeaker webReader, sy'n caniatáu i ymwelwyr drosi cynnwys ar-lein yn sain ar unwaith ar ein gwefan.

Cliciwch ar yr eicon uchod i roi cynnig arni, a manteisiwch ar yr ystod lawn o nodweddion defnyddiol Darllenyddwe trwy glicio ar y ddolen isod.

Gwefan Readspeaker

Datganiad hygyrchedd

Mae'r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i www.archwilio.cymru. Mae'r wefan hon yn cael ei rhedeg gan Archwilio Cymru. Rydym am i gynifer o bobl â phosibl allu defnyddio'r wefan hon.

Gweld datganiad hygyrchedd

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os byddwch yn dod o hyd i unrhyw broblemau nad ydynt wedi'u rhestru ar y dudalen hon neu'n credu nad ydym yn bodloni gofynion hygyrchedd, cysylltwch â:

post@archwilio.cymru

Mae ein cyhoeddiadau yn cwmpasu ystod eang o waith archwilio sydd wedi'i gwblhau o fewn cyrff cyhoeddus, gan gynnwys: llywodraeth ganolog, cynghorau lleol, byrddau iechyd, lluoedd heddlu, gwasanaethau tân, a parciau cenedlaethol.

Defnyddiwch y teclyn chwilio i edrych am adroddiad benodol. Neu hidlwch y canlyniadau i'ch helpu i ddod o hyd i gyhoeddiad ar fater, sector, ardal neu flwyddyn benodol.

Pynciau
Sectorau
Adroddiadau
Ardal

Gallwch gael gafael ar adroddiadau hŷn ar archif gwefannau y DU [agorir mewn ffenestr newydd]

Gallwch hefyd gysylltu â ni yn uniongyrchol a byddwn yn hapus i'ch helpu i gael copi electronig.

Cyhoeddiad Cyllid
Llun o weithiwr gofal iechyd

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro – Adolygu Trefniada...

Pwyslais allweddol ein hadolygiad fu a yw dull cynllunio gweithlu y Bwrdd Iechyd yn ei helpu i fynd i’r afael yn effeithiol â heriau gweithlu cyfredol y GIG a’i heriau gweithlu yn y dyfodol.

Gweld mwy
Cyhoeddiad Gweithlu
Llun o argae

Cyngor Sir Ceredigion – Defnyddio gwybodaeth am berfformiad:...

Gwnaethom ystyried persbectif defnyddwyr y gwasanaeth a'r wybodaeth am ganlyniadau a ddarparwyd i uwch swyddogion ac uwch aelodau (uwch arweinwyr), a sut y defnyddir y wybodaeth hon.

Gweld mwy
Cyhoeddiad Cyllid
Llun o draeth Aberafon, Castell-nedd Port Talbot

Cyngor Castell-nedd Port Talbot – Defnyddio gwybodaeth am b...

Gwnaethom ystyried persbectif defnyddwyr y gwasanaeth a'r wybodaeth am ganlyniadau a ddarparwyd i uwch swyddogion ac uwch aelodau (uwch arweinwyr), a sut y defnyddir y wybodaeth hon.

Gweld mwy
Cyhoeddiad Cyllid
Llun o Sir Gaerfyrddin

Cyngor Sir Caerfyrddin – Defnyddio gwybodaeth am berfformi...

Gwnaethom ystyried persbectif defnyddwyr y gwasanaeth a'r wybodaeth am ganlyniadau a ddarparwyd i uwch swyddogion ac uwch aelodau (uwch arweinwyr), a sut y defnyddir y wybodaeth hon.

 

Gweld mwy
Cyhoeddiad Rheoli asedau
w

Addysg a Gwella Iechyd Cymru – Adolygiad Deallusrwydd Busnes

Ein hamcan ar gyfer yr archwiliad hwn oedd asesu i ba raddau y mae gan AaGIC ddull effeithiol o gasglu a defnyddio ei ddeallusrwydd busnes i gefnogi’r broses o gyflawni ei amcanion strategol.

Gweld mwy
Castell Sir Gaerfyrddin

Cyngor Sir Caerfyrddin – Adolygiad Dilynol o'r Trefniadau Co...

Roedd hwn yn adolygiad dilynol o ran a yw Cyngor Sir Caerfyrddin wedi mynd i'r afael â'r argymhellion yn ein hadroddiad cenedlaethol yn 2015 i'r Adolygiad o Drefniadau Diogelu Corfforaethol yng Nghyngor Cymru.

Gweld mwy
Llun o ambiwlans gyda dau barafeddyg ac offer

Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru – Asesiad S...

Mae’r adroddiad hwn yn nodi’r canfyddiadau o waith asesu strwythuredig yr Archwilydd Cyffredinol yn 2023 yn Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru (yr Ymddiriedolaeth).

Gweld mwy
Delwedd o'r Harbwr yn Ninbych y Pysgod

Cyngor Sir Benfro – Defnyddio gwybodaeth perfformiad: persb...

Aethom ati i ateb y cwestiwn 'A yw data perfformiad y Cyngor yn galluogi uwch arweinwyr i ddeall safbwynt defnyddwyr y gwasanaeth a chanlyniadau ei weithgareddau i reoli ei berfformiad yn effeithiol?

Gweld mwy
Llun o Afon Menai a Phont Britannia

Cyngor Sir Ynys Môn – Adolygiad o Strategaeth Ddigidol

Gwnaethom adolygu dull strategol digidol y Cyngor, ac yn benodol i ba raddau y datblygwyd hyn yn unol â’r egwyddor datblygu cynaliadwy; ac i ba raddau y bydd yn helpu i sicrhau gwerth am arian wrth ddefnyddio adnoddau’r Cyngor.

Gweld mwy
Nyrs neu meddyg yn ymdrin â chlaf

Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre – Asesiad Strwythured...

Mae'r adroddiad hwn yn nodi canfyddiadau gwaith asesu strwythuredig 2023 yr Archwilydd Cyffredinol yn Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre.

Gweld mwy