Publications

 • delwedd clawr
  Cyngor Bro Morgannwg – Adolygiad o’r Rhaglen Ail-lunio Gwasanaethau

  Roedd ein hadolygiad yn ceisio ateb y cwestiwn hwn: A oes gan y Cyngor drefniadau effeithiol i roi ei Raglen Ail-lunio Gwasanaethau ar waith?

 • Cyngor Castell-nedd Port Talbot - Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol: Archwiliad o ‘Byddwn yn cyflwyno rhaglenni adfywio strategol’

  Gwnaethom archwilio i ba raddau y mae'r Cyngor yn gweithredu yn unol â'r egwyddor datblygu cynaliadwy wrth gyflawni ei raglenni adfywio strategol.

 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent – Adolygiad Dilynol o Gefnogi Cydnerthedd Ariannol

  Ceisiodd y prosiect asesu a yw'r Cyngor wedi gwneud cynnydd effeithiol o ran mynd i'r afael â'n hadolygiad Cefnogi Cydnerthedd Ariannol yn 2018.

 • Cyngor Sir Fynwy – Asesiad o Gynaliadwyedd Ariannol

  Ceisiodd y prosiect asesu cynaliadwyedd sefyllfa ariannol tymor byr i ganolig cynghorau.

 • Adroddiad Iaith Gymraeg 2019-20

  Rydym wedi cyhoeddi ein hadroddiad blynyddol iaith Gymraeg

 • Cyngor Sir Gaerfyrddin – Asesiad o Gynaliadwyedd Ariannol

  Roedd y prosiect yn ceisio asesu cynaliadwyedd sefyllfa ariannol cynghorau yn y tymor byr a chanolig.

 • a
  ‘Gwella ein Perfformiad’ - Mynd i’r Afael â Thwyll yng Nghymru

  Mae’r symiau a gollir yn flynyddol yng Nghymru oherwydd twyll yn sylweddol.

 • aaa
  Cysgu Allan yng Nghymru – Problem i Bawb; Cyfrifoldeb i Neb

  Mae’r adroddiad hwn yn ystyried sut y gall cyrff cyhoeddus helpu i roi diwedd ar pobl yn cysgu allan yng Nghymru. 

 • Cyngor Sir Powys – Adolygiad o Gynllunio'r Gweithlu

  Ceisiodd ein hadolygiad ateb y cwestiwn: A yw'r Cyngor wedi datblygu cynllun gweithlu cadarn ac effeithiol?

 • Offeryn Data Cyllid GIG Cymru - hyd at Mawrth 2020

  Darganfyddwch dueddiadau yng nghyllid GIG Cymru gan ddefnyddio ein offeryn data rhyngweithiol

 • Sicrhau Gwerth am Arian Grantiau Datblygu Gwledig

  Mae adroddiad yr Archwilydd Cyffredinol sy'n edrych ar a yw grantiau a ddyfarnwyd gan raglen datblygu gwledig Llywodraeth Cymru heb gystadleuaeth wedi darparu gwerth am…

Our publications cover a range of audit work completed at public bodies, including:

 • central government
 • local councils
 • health boards
 • police forces
 • fire services, and 
 • national parks.

Use the search function to look for a specific report. Or filter the results to help you locate a publication on a particular topic, sector, area or year.

If you require any of our publications in an alternative format and/or language please contact us.

Older reports

Access reports dated before 2010, on the UK web archive [opens in new window]. You can also contact us direct and we will be happy to provide you with an electronic copy.