Cyhoeddiadau

Mae’r adroddiadau hyn yn cwmpasu amrywiaeth o bynciau a fyddai o ddiddordeb i chi o bosib.

Mae modd i chi chwilio am adroddiad penodol drwy ddefnyddio’r teclyn chwilio. Gallwch roi gosodiadau chwilio i ddarganfod cyhoeddiad ar destun neu o fewn ardal ddaearyddol benodol.

Os ydych angen unrhyw un o’n cyhoeddiadau mewn ffurf ac/neu iaith wahanol cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r manylion canlynol:

Ffôn: 029 2032 0500

E-bost: post@archwilio.cymru

Rydym yn croesawu galwadau ffôn yn Gymraeg a Saesneg. Gallwch ysgrifennu atom hefyd, yn Gymraeg neu’n Saesneg, ac fe wnawn ymateb yn yr iaith rydych chi wedi ei defnyddio. Ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.

Adroddiadau hŷn

Galwch gael gafael ar adroddiad a gyhoeddwyd cyn 2010 drwy edrych ar hen fersiynau o’n gwefan Archif we'r DU [agorir mewn ffenest newydd]. Gallwch gysylltu â ni’n uniongyrchol hefyd a byddwn yn hapus i roi copi electronig i chi.

Gweler Hefyd: Arfer Da

Darganfod dogfennau

16 Ion 2020 - 11:00yb

Mae'r adroddiad hwn yn nodi canfyddiadau gwaith asesu strwythuredig 2019 yr Archwilydd Cyffredinol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr. Fel rhan o’r archwiliad, gwnaethom nifer o argymhellion i’r Bwrdd Iechyd y gellir dod o hyd iddynt yma.

 

13 Ion 2020 - 11:52yb

Mae’r adroddiad yn nodi ein canfyddiadau o’n harchwiliad o ddatblygu darpariaeth llesiant ar gyfer pob plentyn a pherson ifanc, cam y mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn ei gymryd i gyflawni ei Amcanion Llesiant.

 

10 Ion 2020 - 3:30yp

Ar y cyfan, mae’r Bwrdd Iechyd yn cynhyrchu gwybodaeth wedi’i chodio o ansawdd da, sy’n cael ei defnyddio i roi cymorth i wella gwasanaethau.

10 Ion 2020 - 11:18yb

Mae’r adroddiad hwn yn nodi canfyddiadau gwaith asesu strwythuredig yr Archwilydd Cyffredinol yn 2019 ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro.

9 Ion 2020 - 10:00yb

Dechreuodd yr adolygiad hwn ym mis Medi 2018 ac roedd yn gofyn y cwestiwn canlynol: Ydy trefniadau a strwythurau ansawdd a diogelwch gweithredol y Bwrdd Iechyd yn effeithiol? 

8 Ion 2020 - 11:40yb

Mae’r adroddiad hwn yn nodi canfyddiadau gwaith asesu strwythuredig yr Archwilydd Cyffredinol yn 2019 yn Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru.

7 Ion 2020 - 11:23yb

Hyd yn hyn, mae'r cydweithio gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent wedi cyfrannu at allu'r Cyngor i gyflawni â llai.

7 Ion 2020 - 11:09yb

Ar y cyfan, canfuom fod y Cyngor wedi gwneud cynnydd o ran mynd i’r afael â’n hargymhellion blaenorol, ond mae angen iddo sicrhau trosolwg a sicrwydd mwy cydlynol.

6 Ion 2020 - 12:16yp

Cymysg fu'r cynnydd o ran rhoi sylw i argymhellion hyd yn hyn, er, mae cynllun y gwasanaeth iechyd yr amgylchedd yn cynnwys camau gweithredu sy'n anelu at roi sylw i'r argymhellion sy'n weddill.

6 Ion 2020 - 10:21yb

Asesodd yr adolygiad hwn a fu unrhyw newidiadau i gyllideb a staff gwasanaethau iechyd yr amgylchedd y Cyngor ac i ba raddau y mae wedi mynd i'r afael â'r argymhellion a gafodd eu cynnwys yn ein hadroddiad cenedlaethol yn 2014.

Tudalennau