Cyhoeddiad

 • clawr generig efo brandio a logo Archwilio Cymru
  Cyngor Sir Powys – Adolygiad Strategaeth Ddigidol

  Gwnaethom adolygu dull strategol y Cyngor o ymdrin â digidol, ac yn benodol i ba raddau y datblygwyd hyn yn unol â'r egwyddor datblygu cynaliadwy; ac y bydd yn helpu i sicrhau gwerth am arian wrth ddefnyddio adnoddau'r Cyngor.

 • Clawr yr adroddiad gyda thestun - Cynllun Bioamrywiaeth a Chydnerthedd Ecosystemau ar gyfer Archwilio Cymru 2023 – 2027
  Cynllun Bioamrywiaeth a Chydnerthedd Ecosystemau ar gyfer Archwilio Cymru 2023 – 2027
  Mae'r cynllun hwn yn nodi ein hamcanion Bioamrywiaeth a Chydnerthedd Ecosystemau ar gyfer y cyfnod 2023-2027.
 • Clawr dogfen Archwilio Cymru gyda'i logo
  Cyngor Dinas a Sir Abertawe – Gosod amcanion llesiant
  Aethom ati i ateb y cwestiwn 'i ba raddau y mae'r Cyngor wedi gweithredu yn unol â'r egwyddor datblygu cynaliadwy wrth osod ei amcanion llesiant newydd'.
 • Clawr adroddiad
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg – Gwaith Dilynol ar yr Adolygiad ar y Cyd o Drefniadau Llywodraethu Ansawdd
  Fe wnaed y gwaith ar y cyd gydag Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru.
 • clawr generig efo brandio a logo Archwilio Cymru
  Cyngor Sir Powys – Gosod Amcanion Llesiant
  Yn yr adolygiad hwn, buom yn ceisio ateb y cwestiwn: i ba raddau y mae'r Cyngor wedi gweithredu yn unol â'r egwyddor datblygu cynaliadwy wrth bennu ei amcanion llesiant…
 • clawr generig efo brandio a logo Archwilio Cymru
  Cyngor Sir Caerfyrddin – Gosod Amcanion Llesiant
  Yn yr adolygiad hwn, buom yn ceisio ateb y cwestiwn: i ba raddau y mae'r Cyngor wedi gweithredu yn unol â'r egwyddor datblygu cynaliadwy wrth bennu ei amcanion llesiant…
 • clawr generig efo brandio a logo Archwilio Cymru
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr – Asesiad Strwythuredig 2022
  Mae’r adroddiad hwn yn nodi canfyddiadau gwaith asesu strwythuredig 2022 yr Archwilydd Cyffredinol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (y Bwrdd Iechyd). Mae ein gwaith…
 • clawr generig efo brandio a logo Archwilio Cymru
  Cyngor Dinas Casnewydd – Trefniadau Gwrth-dwyll
  Asesom gynnydd y Cyngor wrth ymateb i'n hargymhellion blaenorol, fel rhan o'n gwaith i adolygu a yw'r Cyngor wedi rhoi trefniadau priodol ar waith i sicrhau gwerth am arian…
 • Clawr dogfen Archwilio Cymru gyda'i logo
  Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili – Adolygiad Rheoli Gwastraff
  Aethom ati i ateb y cwestiwn: A yw’r Cyngor yn deall y rhesymau dros ei berfformiad ailgylchu gwastraff ac a oes ganddo gynlluniau cadarn i gyrraedd targedau ailgylchu…
 • clawr yr adroddiad
  Adolygiad Dilynol o’r Gwasanaeth Cynllunio - Cyngor Sir Ceredigion
  Amcan yr adolygiad hwn oedd asesu cynnydd y Cyngor yn erbyn y deg argymhelliad a wnaed yn ein hadroddiad ar Adolygiad Archwilio Cymru o’r Gwasanaeth Cynllunio yn 2021.
 • clawr generig efo brandio a logo Archwilio Cymru
  Bwrdd Iechyd Addysgu Powys – Asesiad Strwythuredig 2022
  Mae’r adroddiad hwn yn nodi canfyddiadau gwaith asesu strwythuredig yr Archwilydd Cyffredinol yn 2022 ym Mwrdd Iechyd Addysgu Powys.

Mae ein cyhoeddiadau yn cwmpasu ystod eang o waith archwilio sydd wedi'i gwblhau o fewn cyrff cyhoeddus, gan gynnwys:

 • llywodraeth ganolog
 • cynghorau lleol
 • byrddau iechyd
 • lluoedd heddlu
 • gwasanaethau tân, a
 • parciau cenedlaethol.

Defnyddiwch y teclyn chwilio i edrych am adroddiad benodol. Neu hidlwch y canlyniadau i'ch helpu i ddod o hyd i gyhoeddiad ar fater, sector, ardal neu flwyddyn benodol.

Os ydych angen unrhyw un o'n hadroddiadau mewn fformat a/neu iaith wahanol, cysylltwch â ni.

Adroddiadau hŷn

Gallwch gael gafael ar adroddiadau hŷn ar archif gwefannau y DU [agorir mewn ffenestr newydd]. Gallwch hefyd gysylltu â ni yn uniongyrchol a byddwn yn hapus i'ch helpu i gael copi electronig.