Cyhoeddiadau

Mae’r adroddiadau hyn yn cwmpasu amrywiaeth o bynciau a fyddai o ddiddordeb i chi o bosib.

Mae modd i chi chwilio am adroddiad penodol drwy ddefnyddio’r teclyn chwilio. Gallwch roi gosodiadau chwilio i ddarganfod cyhoeddiad ar destun neu o fewn ardal ddaearyddol benodol.

Os ydych angen unrhyw un o’n cyhoeddiadau mewn ffurf ac/neu iaith wahanol cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r manylion canlynol:

Ffôn: 029 2032 0500

E-bost: post@archwilio.cymru

Rydym yn croesawu galwadau ffôn yn Gymraeg a Saesneg. Gallwch ysgrifennu atom hefyd, yn Gymraeg neu’n Saesneg, ac fe wnawn ymateb yn yr iaith rydych chi wedi ei defnyddio. Ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.

Adroddiadau hŷn

Galwch gael gafael ar adroddiad a gyhoeddwyd cyn 2010 drwy edrych ar hen fersiynau o’n gwefan Archif we'r DU [agorir mewn ffenest newydd]. Gallwch gysylltu â ni’n uniongyrchol hefyd a byddwn yn hapus i roi copi electronig i chi.

Gweler Hefyd: Arfer Da

Darganfod dogfennau

28 Ion 2020 - 10:45yb

Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau’r gwaith archwilio a wnaed gennym ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe yn ystod 2019.

27 Ion 2020 - 12:45yp

Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau’r gwaith archwilio yr ydym wedi’i wneud ym Mwrdd Iechyd Addysgu Powys yn ystod 2019.

27 Ion 2020 - 12:15yp

Mae’r adroddiad hwn yn nodi canfyddiadau gwaith asesu strwythuredig yr Archwilydd Cyffredinol yn 2019 ym Mwrdd Iechyd Addysgu Powys. Fel rhan o’r archwiliad, gwnaethom nifer o argymhellion i’r Bwrdd Iechyd y gellir dod o hyd iddynt yma.

27 Ion 2020 - 11:45yb

Rydym wedi ymgymryd â'r gwaith dilynol hwn ar argymhellion archwiliadau blaenorol mewn perthynas â Chontract Meddygon Ymgynghorol y GIG fel rhan o'n cynllun archwilio lleol ar gyfer 2018-19.

24 Ion 2020 - 11:11yb

Cydymffurfiodd yr Awdurdod â'i gyfrifoldebau yn ymwneud ag adroddiadau ariannol a'r defnydd o adnoddau.

22 Ion 2020 - 3:56yp

Fel rhan o Gynllun Archwilio’r Archwilydd Cyffredinol ar gyfer Bwrdd Iechyd Cwm Taf yn 2018, fe archwilion ni’r cynnydd a wnaed o ran mynd i’r afael â’r argymhellion a nodwyd yn yr Adolygiad o Godio Clinigol yn 2014 ac unrhyw welliant mewn perfformiad o ran codio clinigol a ddeilliodd o hynny.

20 Ion 2020 - 3:43yp

Mae’r Cyngor a’r Bwrdd Iechyd wedi cymhwyso’r egwyddor datblygu cynaliadwy a’i phum ffordd gysylltiedig o weithio wrth ddylunio’r cam hwn.

17 Ion 2020 - 11:54yb

Yn Hydref 2019, cynhaliodd yr Archwilydd Cyffredinol asesiad o'r cynnydd a wnaed gan Cyfoeth Naturiol Cymru i wella'r gwaith o lywodraethu ei swyddogaeth gwerthu pren.

17 Ion 2020 - 11:47yb

Roedd gan yr Archwilydd Cyffredinol farn amodol ar reoleidd-dra cyfrifon 2018-19 Cyfoeth Naturiol Cymru ym mis Gorffennaf 2019 oherwydd pryderon ynghylch eu defnydd o ddull newydd o werthu pren (gwerthiannau sefydlog a chontractau).

16 Ion 2020 - 1:51yp

Rydyn ni wedi cyhoedd’r Cynllun Ffïoedd ar gyfer 2020-21, a gymeradwywyd gan Bwyllgor Cyllid y Cynulliad Cenedlaethol

Tudalennau