Cyhoeddiad

 • clawr generig efo brandio a logo Archwilio Cymru
  Cyngor Sir Powys – Adolygiad Strategaeth Ddigidol

  Gwnaethom adolygu dull strategol y Cyngor o ymdrin â digidol, ac yn benodol i ba raddau y datblygwyd hyn yn unol â'r egwyddor datblygu cynaliadwy; ac y bydd yn helpu i sicrhau gwerth am arian wrth ddefnyddio adnoddau'r Cyngor.

 • clawr generig efo brandio a logo Archwilio Cymru
  Cyngor Sir Fynwy – Archwiliad o Bennu Amcanion Llesiant
  Aethom ati i ateb y cwestiwn: I ba raddau y mae'r Cyngor wedi gweithredu yn unol â'r egwyddor datblygu cynaliadwy wrth bennu ei amcanion Llesiant newydd?
 • clawr generig efo brandio a logo Archwilio Cymru
  Cyngor Sir Powys – Llamu Ymlaen: Rheoli Asedau
  Fe wnaethom adolygu trefniadau'r Cyngor ar gyfer rheoli ei asedau gan ganolbwyntio ar ddarpariaeth swyddfa ac adeiladau mae'r Cyngor yn darparu gwasanaethau i'w drigolion…
 •  Athrawes yn helpu myfyriwr gyda'i waith yn ei lyfr
  Trefniadau Cyflenwi ar gyfer Absenoldeb Athrawon: Dilyniant 2023
  Mae'r llythyr hwn yn nodi canfyddiadau gwaith dilynol yr Archwilydd Cyffredinol ar ymdrin ag absenoldeb athrawon.
 • clawr generig efo brandio a logo Archwilio Cymru
  Awdurdod Tan ac Achub Gogledd Cymru – Lleihau Galwadau Tân Diangen
  Fe wnaethom adolygu dull yr Awdurdod o leihau galwadau tân diangen, gan ganolbwyntio’n bennaf ar ei ddull o ymateb i safleoedd annomestig. Roedd ein harchwiliad yn cynnwys…
 • clawr generig efo brandio a logo Archwilio Cymru
  Addysg a Gwella Iechyd Cymru – Asesiad Strwythuredig 2023
  Mae'r adroddiad hwn yn nodi canfyddiadau gwaith asesu strwythuredig 2023 yr Archwilydd Cyffredinol yn Awdurdod Iechyd Arbennig Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC).
 • clawr generig gyda brandio a logo Archwilio Cymru
  Adolygiad Strategaeth Ddigidol – Cyngor Sir Caerfyrddin
  Gwnaethom adolygu dull strategol y Cyngor o ymdrin â digidol, ac yn benodol i ba raddau y datblygwyd hyn yn unol â'r egwyddor datblygu cynaliadwy; ac y bydd yn helpu i…
 • Clawr blaen Adroddiad yr Iaith Gymraeg 2022-23
  Adroddiad yr Iaith Gymraeg 2022-23
  Rydym wedi cyhoeddi ein hadroddiad blynyddol ar y Gymraeg
 • clawr generig efo brandio a logo Archwilio Cymru
  Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru – Adolygiad o'r Trefniadau i Adfer Gwasanaethau Sgrinio
  Mae'r adroddiad hwn yn nodi canfyddiadau archwiliad yr Archwilydd Cyffredinol o'r trefniadau ar gyfer adfer rhaglenni sgrinio yn Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru,
 • clawr generig efo brandio a logo Archwilio Cymru
  Cyngor Sir Ynys Môn – Adolygiad o Reoli Datblygu a Gorfodaeth Cynllunio
  Diben yr adolygiad hwn oedd asesu sut y mae’r Cyngor yn mynd i’r afael â’r heriau o ran perfformiad a chydnerthedd yn ei wasanaeth rheoli datblygu a gorfodaeth cynllunio.
 • clawr generig efo brandio a logo Archwilio Cymru
  Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf – Defnyddio Gwybodaeth am Berfformiad: Safbwynt Defnyddwyr Gwasanaethau a Chanlyniadau
  Gwnaethom ystyried safbwynt defnyddwyr gwasanaethau a'r wybodaeth am ganlyniadau a ddarparwyd i uwch swyddogion ac uwch aelodau (uwch arweinwyr), a sut y defnyddir yr…

Mae ein cyhoeddiadau yn cwmpasu ystod eang o waith archwilio sydd wedi'i gwblhau o fewn cyrff cyhoeddus, gan gynnwys:

 • llywodraeth ganolog
 • cynghorau lleol
 • byrddau iechyd
 • lluoedd heddlu
 • gwasanaethau tân, a
 • parciau cenedlaethol.

Defnyddiwch y teclyn chwilio i edrych am adroddiad benodol. Neu hidlwch y canlyniadau i'ch helpu i ddod o hyd i gyhoeddiad ar fater, sector, ardal neu flwyddyn benodol.

Os ydych angen unrhyw un o'n hadroddiadau mewn fformat a/neu iaith wahanol, cysylltwch â ni.

Adroddiadau hŷn

Gallwch gael gafael ar adroddiadau hŷn ar archif gwefannau y DU [agorir mewn ffenestr newydd]. Gallwch hefyd gysylltu â ni yn uniongyrchol a byddwn yn hapus i'ch helpu i gael copi electronig.