Publications

 • delwedd clawr
  Cyngor Bro Morgannwg – Adolygiad o’r Rhaglen Ail-lunio Gwasanaethau

  Roedd ein hadolygiad yn ceisio ateb y cwestiwn hwn: A oes gan y Cyngor drefniadau effeithiol i roi ei Raglen Ail-lunio Gwasanaethau ar waith?

 • Cod Ymarfer Archwilio

  Mae’r Cod yn rhagnodi’r ffordd y dylai archwiliadau a swyddogaethau eraill yr Archwilydd Cyffredinol gael eu gweithredu, ac mae’n corffori beth sy’n ymddangos i’r…

 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan – Effeithiolrwydd Trefniadau Atal Twyll
  Mae’r Bwrdd Iechyd yn dangos ymrwymiad i atal twyll, mae ganddo drefniadau addas i roi cymorth i atal a chanfod twyll ac mae’n gallu ymateb yn briodol lle mae twyll yn…
 • Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru - Effeithiolrwydd Trefniadau Atal Twyll

  Mae’r adroddiad cryno hwn yn nodi ein hasesiad o drefniadau atal a chanfod twyll Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru. Mae ein hasesiad yn seiliedig ar adolygiadau o…

 • Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre – Effeithiolrwydd Trefniadau Atal Twyll

  Mae’r adroddiad hwn yn nodi ein hasesiad o drefniadau Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre ar gyfer atal a chanfod twyll.

 • Adroddiad Interim

  Asesiad o’r cynnydd a wnaed yn erbyn ein Cynllun Blynyddol ar gyfer 2020-21 yn ystod y cyfnod rhwng 1 Ebrill a 30 Medi 2020. 

 • Trefniadau Archwilio ar gyfer Cynghorau Cymuned a Thref yng Nghymru yn y Dyfodol

  Ym mis Ionawr 2020, bu inni ymgynghori ar gynigion i newid y drefn o archwilio cynghorau tref a chymuned Cymru.

 • Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru - Asesiad Strwythuredig 2020

  Mae’r adroddiad hwn yn nodi canfyddiadau gwaith asesu strwythuredig yr Archwilydd Cyffredinol yn 2020 yn Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru. Fe wnaed y gwaith i…

 • Amcangyfrif o Incwm a Threuliau Archwilio Cymru am y flwyddyn yn diweddu ar 31 Mawrth 2022

  Ein hamcangyfrif o incwm a threuliau ar gyfer Archwilio Cymru yn 2021-22

 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful – Asesiad o Gynaliadwyedd Ariannol

  Roedd y prosiect yn ceisio asesu cynaliadwyedd sefyllfa ariannol cynghorau yn y tymor byr a chanolig.

 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili – Asesiad o Gynaliadwyedd Ariannol
  Fe gynhaliom ni’r asesiad hwn am ein bod wedi adnabod cynaliadwyedd ariannol fel risg i allu cynghorau i sefydlu trefniadau priodol i sicrhau gwerth am arian o ran…

Our publications cover a range of audit work completed at public bodies, including:

 • central government
 • local councils
 • health boards
 • police forces
 • fire services, and 
 • national parks.

Use the search function to look for a specific report. Or filter the results to help you locate a publication on a particular topic, sector, area or year.

If you require any of our publications in an alternative format and/or language please contact us.

Older reports

Access reports dated before 2010, on the UK web archive [opens in new window]. You can also contact us direct and we will be happy to provide you with an electronic copy.