Accessibility tools

Rydym wedi gosod ReadSpeaker webReader, sy'n caniatáu i ymwelwyr drosi cynnwys ar-lein yn sain ar unwaith ar ein gwefan.

Cliciwch ar yr eicon uchod i roi cynnig arni, a manteisiwch ar yr ystod lawn o nodweddion defnyddiol Darllenyddwe trwy glicio ar y ddolen isod.

Gwefan Readspeaker

Datganiad hygyrchedd

Mae'r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i www.archwilio.cymru. Mae'r wefan hon yn cael ei rhedeg gan Archwilio Cymru. Rydym am i gynifer o bobl â phosibl allu defnyddio'r wefan hon.

Gweld datganiad hygyrchedd

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os byddwch yn dod o hyd i unrhyw broblemau nad ydynt wedi'u rhestru ar y dudalen hon neu'n credu nad ydym yn bodloni gofynion hygyrchedd, cysylltwch â:

post@archwilio.cymru

Mae ein cyhoeddiadau yn cwmpasu ystod eang o waith archwilio sydd wedi'i gwblhau o fewn cyrff cyhoeddus, gan gynnwys: llywodraeth ganolog, cynghorau lleol, byrddau iechyd, lluoedd heddlu, gwasanaethau tân, a parciau cenedlaethol.

Defnyddiwch y teclyn chwilio i edrych am adroddiad benodol. Neu hidlwch y canlyniadau i'ch helpu i ddod o hyd i gyhoeddiad ar fater, sector, ardal neu flwyddyn benodol.

Pynciau
Sectorau
Adroddiadau
Ardal

Gallwch gael gafael ar adroddiadau hŷn ar archif gwefannau y DU [agorir mewn ffenestr newydd]

Gallwch hefyd gysylltu â ni yn uniongyrchol a byddwn yn hapus i'ch helpu i gael copi electronig.

delwedd aneglur o weithwyr iechyd mewn adran damweiniau ac achosion brys

Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe – Asesiad Strwythuredig ...

Prif ffocws y gwaith fu ar drefniadau corfforaethol y Bwrdd Iechyd ar gyfer sicrhau bod adnoddau'n cael eu defnyddio'n effeithlon, yn effeithiol ac yn economaidd, gyda ffocws penodol ar dryloywder, cydlyniant ac effeithiolrwydd y Bwrdd.

Gweld mwy
Cyhoeddiad Archwilio Cymru
Llun o bont Menai

Cyngor Sir Ynys Môn – Crynodeb Archwilio Blynyddol 2023

Dyma ein crynodeb archwilio ar gyfer Cyngor Sir Ynys Môn.

Gweld mwy
darlun aneglur o staff meddygol yn adrannau damweiniau ac achosion brys

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr – Adolygiad o Drefnia...

Prif ffocws ein hadolygiad oedd a yw dull y Bwrdd Iechyd o gynllunio'r gweithlu yn ei helpu i fynd i'r afael yn effeithiol â heriau gweithlu'r GIG yn awr ac yn y dyfodol.

Gweld mwy
Cyhoeddiad Cyllid
Llun o weithiwr gofal iechyd

Bwrdd Iechyd Addysgu Powys – Asesiad Strwythuredig 2023

Yn gyffredinol, canfuom fod gan y Bwrdd Iechyd drefniadau effeithiol ar y cyfan i sicrhau llywodraethu da sydd wedi cryfhau ers ein hadolygiad diwethaf.

Gweld mwy
Cyhoeddiad Cyllid
Llun o Bowys

Cyngor Sir Powys – Defnydd o Wybodaeth am Berfformiad: Safbw...

Ystyriwyd yr wybodaeth am safbwyntiau defnyddwyr gwasanaeth a chanlyniadau a ddarperir i swyddogion uwch ac aelodau uwch (arweinwyr uwch), a sut y defnyddir yr wybodaeth hon.

 

Gweld mwy
Cyhoeddiad Cyllid
Llun o weithiwr gofal iechyd

Bwrdd Iechyd Addysgu Powys – Adroddiad Archwilio Blynyddol 2...

Mae'r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau fy ngwaith archwilio 2023 ym Mwrdd Iechyd Addysgu Powys i gyflawni fy nghyfrifoldebau o dan Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004. 

Gweld mwy
Cyhoeddiad Archwilio Cymru
menyw fusnes a'i chydweithiwr gwrywaidd yn edrych ar adroddiad ac yn trafod y canlyniadau mewn cyfarfod cael cyfarfod gyda'r tîm ehangach

Cynllun Blynyddol 2024-25

Rydym wedi cyhoeddi ein Cynllun Blynyddol ar gyfer 2024-25 sy'n amlinellu ein blaenoriaethau ar gyfer y 12 mis nesaf

Gweld mwy
llun o draeth yn Sir y Fflint

Cyngor Sir y Fflint – Gwasanaethau digartrefedd

Ceisiodd ein hadolygiad ateb y cwestiwn: Wrth geisio mynd i'r afael â digartrefedd, a yw'r Cyngor yn addasu ei fwriad strategol i gyflawni dull ataliol cynaliadwy hirdymor?

Gweld mwy
Cyhoeddiad
llun o gastell Ogwr

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr – Adolygiad Stra...

Gwnaethom ystyried i ba raddau y datblygwyd dull strategol y Cyngor o ymdrin â digidol yn unol â’r egwyddor datblygu cynaliadwy ac y bydd yn helpu i sicrhau gwerth am arian wrth ddefnyddio adnoddau’r Cyngor.

Gweld mwy
Cyhoeddiad Llywodraethu
Llun o Sir Ddinbych

Cyngor Sir Ddinbych – Adolygiad o’r Strategaeth Ddigidol

Fe wnaethom adolygu dull strategol y Cyngor o ymdrin â digidol, ac yn benodol i ba raddau y datblygwyd hyn yn unol â’r egwyddor datblygu cynaliadwy; ac i ba raddau y bydd yn helpu i sicrhau gwerth am arian wrth ddefnyddio adnoddau’r Cyngor.

Gweld mwy