Cyhoeddiadau

Mae’r adroddiadau hyn yn cwmpasu amrywiaeth o bynciau a fyddai o ddiddordeb i chi o bosib.

Mae modd i chi chwilio am adroddiad penodol drwy ddefnyddio’r teclyn chwilio. Gallwch roi gosodiadau chwilio i ddarganfod cyhoeddiad ar destun neu o fewn ardal ddaearyddol benodol.

Os ydych angen unrhyw un o’n cyhoeddiadau mewn ffurf ac/neu iaith wahanol cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r manylion canlynol:

Ffôn: 029 2032 0500

E-bost: post@archwilio.cymru

Rydym yn croesawu galwadau ffôn yn Gymraeg a Saesneg. Gallwch ysgrifennu atom hefyd, yn Gymraeg neu’n Saesneg, ac fe wnawn ymateb yn yr iaith rydych chi wedi ei defnyddio. Ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.

Adroddiadau hŷn

Galwch gael gafael ar adroddiad a gyhoeddwyd cyn 2010 drwy edrych ar hen fersiynau o’n gwefan Archif we'r DU [agorir mewn ffenest newydd]. Gallwch gysylltu â ni’n uniongyrchol hefyd a byddwn yn hapus i roi copi electronig i chi.

Gweler Hefyd: Arfer Da

Darganfod dogfennau

2 Maw 2020 - 12:20yp

Cynhaliwyd yr asesiad oherwydd inni bennu bod cynaliadwyedd ariannol yn risg a allai atal cynghorau rhag rhoi trefniadau priodol ar waith i sicrhau eu bod yn cael gwerth am arian wrth ddefnyddio eu hadnoddau.

2 Maw 2020 - 9:51yb

Mae'r adroddiad hwn yn amlinellu ein canfyddiadau o'n harchwiliad o'r amcan llesiant i amddiffyn a gwella'r amgylchedd naturiol yn Sir y Fflint.

27 Chwef 2020 - 11:34yb

Roedd ein hadolygiad yn ceisio ateb y cwestiwn: A yw’r Cyngor wedi gweithredu ar yr argymhellion a’r cynigion ar gyfer gwella a oedd wedi’u cynnwys yn adroddiadau cenedlaethol a lleol yr Archwilydd Cyffredinol a gyhoeddwyd yn 2014 a 2015?

27 Chwef 2020 - 11:20yb

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn gwreiddio’r egwyddor datblygu cynaliadwy yn nyluniad Datganiadau Ardal mewn modd ymwybodol.

26 Chwef 2020 - 2:22yp

Fe wnaethom archwilio i ba raddau y mae’r Bwrdd Iechyd yn cymhwyso’r pum ffordd o weithio trwy gam sy’n cael ei gymryd i gyflawni amcan llesiant.

26 Chwef 2020 - 12:21yp

Roedd ein hadolygiad yn ceisio ateb y cwestiwn: a yw gwasanaeth iechyd yr amgylchedd yn y Cyngor yn dal i gyflawni ei rwymedigaethau statudol â llai o adnoddau?

26 Chwef 2020 - 11:46yb

Fe wnaethom archwilio i ba raddau y mae’r Cyngor yn gweithredu’n unol â’r egwyddor datblygu cynaliadwy yn ei Drefniadau atal ac ymyrryd yn gynnar i sicrhau bod plant yn ddiogel ac yn cael cefnogaeth.

26 Chwef 2020 - 10:00yb

Fe gynhaliom ni ein hadolygiad yn Iechyd Cyhoeddus Cymru rhwng mis Mai 2019 a mis Gorffennaf 2019.

20 Chwef 2020 - 4:29yp

Gwnaethom adolygu cynnydd y Bwrdd Iechyd wrth ymateb i'n hargymhellion blaenorol ar wasanaethau nyrsio ardal.

20 Chwef 2020 - 9:55yb

Gwnaethom adolygu cynnydd y Bwrdd Iechyd wrth ymateb i'n hargymhellion blaenorol ar reoli meddyginiaethau.

Tudalennau