Accessibility tools

Rydym wedi gosod ReadSpeaker webReader, sy'n caniatáu i ymwelwyr drosi cynnwys ar-lein yn sain ar unwaith ar ein gwefan.

Cliciwch ar yr eicon uchod i roi cynnig arni, a manteisiwch ar yr ystod lawn o nodweddion defnyddiol Darllenyddwe trwy glicio ar y ddolen isod.

Gwefan Readspeaker

Datganiad hygyrchedd

Mae'r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i www.archwilio.cymru. Mae'r wefan hon yn cael ei rhedeg gan Archwilio Cymru. Rydym am i gynifer o bobl â phosibl allu defnyddio'r wefan hon.

Gweld datganiad hygyrchedd

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os byddwch yn dod o hyd i unrhyw broblemau nad ydynt wedi'u rhestru ar y dudalen hon neu'n credu nad ydym yn bodloni gofynion hygyrchedd, cysylltwch â:

post@archwilio.cymru

Mae angen gwaith i wireddu manteision hirdymor a thracio costau parhaus y Cwricwlwm newydd i Gymru

26 Mai 2022
 • Mae Llywodraeth Cymru wedi gweithio’n dda gyda’r proffesiwn addysg i gyd-ddylunio’r cwricwlwm newydd, ond fe’i datblygwyd i ddechrau heb asesu ei gostau uniongyrchol na’i gostau cyfle.

  Mae’n anodd cyfrifo cost diwygio’r cwricwlwm yn gywir; fodd bynnag, mae cyllidebau cyfredol yn awgrymu y gall gwariant uniongyrchol fod ym mhen uchaf yr amcangyfrifon a luniwyd gan Lywodraeth Cymru yn 2021 neu’n fwy na’r amcangyfrifon hynny.

  Mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn cyflawni rhaglen fawr i ddiwygio addysg dros y degawd diwethaf fwy neu lai, y mae Cwricwlwm newydd i Gymru’n ganolog iddi. Bydd y cwricwlwm yn caniatáu i bob ysgol ddatblygu ei chwricwlwm ei hun mewn modd hyblyg yn ôl anghenion lleol, o fewn rhai terfynau.

  Canfu ein hadroddiad na wnaeth Llywodraeth Cymru asesu’r costau uniongyrchol na’r costau cyfle pan ddechreuodd ddatblygu’r cwricwlwm newydd. Yn 2021, amcangyfrifodd fod datblygu’r cwricwlwm newydd wedi costio £159 miliwn rhwng 2015-16 a 2020-21, er ei bod yn cydnabod nad yw’r cyfanswm hwn yn cynnwys rhai costau. Fe ragwelodd gostau uniongyrchol o £198.5 miliwn rhwng 2021-22 a 2030-31 hefyd.

  Mae papurau diweddar ar y gyllideb gan Lywodraeth Cymru’n awgrymu bod gwariant yn debygol o fod ym mhen uchaf amcangyfrifon a luniwyd gan Lywodraeth Cymru ym mis Ebrill 2021, neu’n fwy na’r amcangyfrifon hynny. Mae ysgolion hefyd yn wynebu costau cyfle sylweddol, y mae Llywodraeth Cymru wedi amcangyfrif y byddant yn £263 miliwn rhwng 2021-22 a 2025-26. 

  Gweithiodd Llywodraeth Cymru’n dda gydag ysgolion i gyd-ddylunio’r cwricwlwm newydd ac adnabod y sgiliau a’r wybodaeth sy’n ofynnol i’w gyflawni, er bod pandemig COVID-19 wedi effeithio ar allu ysgolion i baratoi.

  Y llynedd, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru newid i’r amserlen ar gyfer rhoi’r cwricwlwm ar waith a oedd yn adlewyrchu’r pwysau y mae ysgolion wedi’u hwynebu. Bydd yr holl ysgolion cynradd yn addysgu’r cwricwlwm newydd o fis Medi 2022. Mae bron i hanner yr ysgolion uwchradd, canol ac arbennig yn bwriadu cyflwyno’r cwricwlwm newydd ym mis Medi 2022.

  Er bod y pandemig wedi tarfu, mae wedi arwain at rai newidiadau sydd wedi bod o fudd i ddatblygu’r cwricwlwm. Er enghraifft, fe wnaeth atal y cwricwlwm am y tro yn 2020 alluogi ysgolion i fod yn fwy arbrofol, fe berodd i ysgolion roi blaenoriaeth i iechyd a lles disgyblion, ac mae sgiliau digidol athrawon a disgyblion wedi gwella hefyd.

  Cydnabu Llywodraeth Cymru a Cymwysterau Cymru y byddai angen i gymwysterau newid i adlewyrchu’r cwricwlwm newydd. Mae Cymwysterau Cymru wedi gwneud rhai penderfyniadau ynglŷn â ffurf fras cymwysterau TGAU ac mae gwaith manwl ar y gweill ar y rhain a chymwysterau eraill yn barod ar gyfer dyfarnu cymwysterau newydd am y tro cyntaf yn 2026/27.

  Gan edrych y tu hwnt i fis Medi 2022, mae risgiau allweddol y mae Llywodraeth Cymru’n effro iddynt ond y bydd angen iddi barhau i’w rheoli’n cynnwys:

  • pwysau ariannol ac o ran y gweithlu a allai effeithio ar allu ysgolion i wireddu cwricwlwm newydd o safon uchel;
  • sicrhau bod y cwricwlwm newydd yn cefnogi nod Llywodraeth Cymru i leihau anghydraddoldebau addysgol;
  • sicrhau bod cymwysterau newydd yn gyson â’r cwricwlwm newydd ac yn ategu dilyniant i’r ystod lawn o opsiynau ôl-16;
  • sicrhau mwy o ymgysylltu â rhieni, gofalwyr a dysgwyr; ac
  • egluro pa wybodaeth fydd ar gael i gefnogi’r dull newydd lle mae hunanwerthuso, gwella, atebolrwydd a thryloywder yn y cwestiwn.

  Mae ein hadroddiad yn gwneud chwe argymhelliad ar gyfer Llywodraeth Cymru i helpu i sicrhau bod y Cwricwlwm newydd i Gymru’n cyflawni ei effaith fwriadedig ac yn darparu gwerth am arian.

  ,
  Mae’r Cwricwlwm newydd i Gymru’n newid sylweddol i ddysgwyr, rhieni, gofalwyr a’r proffesiwn addysg ac, er y gellir deall bod y pandemig wedi effeithio ar yr amserlen a pharatoadau ysgolion, bydd mis Medi 2022 yn garreg filltir bwysig. Mae’r ysbryd y datblygwyd y cwricwlwm ynddo’n dda i’w weld, ond mae angen i waith yn y dyfodol i ddatblygu polisi ar y raddfa hon roi mwy o sylw i gostau tebygol rhoi hynny ar waith i ddarparu ar gyfer asesiad cynharach a llawnach o werth am arian. Mae angen peth gwaith sylweddol o hyd mewn meysydd allweddol i gyflawni manteision llawn diwygio’r cwricwlwm a bydd angen i Lywodraeth Cymru gadw golwg ar gostau parhaus sylweddol y rhaglen ddiwygio i ategu gwaith craffu ehangach. Adrian Crompton, Archwilydd Cyffredinol
  ,

  Adroddiad Cysylltiedig

  Y Cwricwlwm newydd i Gymru

  View more