Publications

 • Delwedd clawr blaen Cyngor Sir Ynys Môn – Crynodeb Archwilio Blynyddol 2021
  Cyngor Sir Ynys Môn – Crynodeb Archwilio Blynyddol 2021

  Dyma grynodeb ein harchwiliad ar gyfer Cyngor Sir Ynys Môn.

  Mae’n dangos y gwaith a gwblhawyd ers y Crynodeb Archwiliad Blynyddol diwethaf, a gyhoeddwyd ym mis Chwefror 2021. Mae’r crynodeb o’n harchwiliad yn rhan o ddyletswyddau Archwilydd Cyffredinol Cymru.

 • Delwedd clawr blaen Cyngor Sir Ynys Môn – Crynodeb Archwilio Blynyddol 2021
  Cyngor Sir Ynys Môn – Crynodeb Archwilio Blynyddol 2021
  Dyma grynodeb ein harchwiliad ar gyfer Cyngor Sir Ynys Môn. Mae’n dangos y gwaith a gwblhawyd ers y Crynodeb Archwiliad Blynyddol diwethaf, a gyhoeddwyd ym mis Chwefror 2021…
 • Staff y gwasanaethau brys
  Cydweithio rhwng y Gwasanaethau Brys
  Mae ein hadroddiad yn ystyried a yw gwasanaethau brys yng Nghymru yn cydweithio'n agosach i wneud gwell defnydd o adnoddau.
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy – Gweithio gyda’r Trydydd Sector: clawr adroddiad yn dangos logo Archwilio Cymruu Archwilydd Cyffredinol Cymru.
  Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy – Gweithio gyda’r Trydydd Sector
  Gwnaethom gynnal yr asesiad hwn fel rhan o Gynllun Archwilio 2020-21 i adolygu trefniadau Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy (y Cyngor) ar gyfer gweithio gyda'r trydydd sector…
 • Delwedd clawr blaen Cyngor Bro Morgannwg – Crynodeb Archwilio Blynyddol 2021
  Cyngor Bro Morgannwg – Crynodeb Archwilio Blynyddol 2021
  Dyma ein crynodeb archwilio ar gyfer Cyngor Bro Morgannwg. Mae’n dangos y gwaith a gwblhawyd ers y Crynodeb Archwilio Blynyddol diwethaf a gyhoeddwyd ym mis Chwefror 2021.…
 • Delwedd clawr blaen Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful – Crynodeb Archwilio Blynyddol 2021
  Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful – Crynodeb Archwilio Blynyddol 2021
  Dyma ein crynodeb archwilio ar gyfer Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful. Mae’n dangos y gwaith a gwblhawyd ers y Crynodeb Archwilio Blynyddol diwethaf a gyhoeddwyd ym…
 • Delwedd clawr blaen Cyngor Bro Morgannwg – Gweithio mewn Partneriaeth â’r Trydydd Sector
  Cyngor Bro Morgannwg – Gweithio mewn Partneriaeth â’r Trydydd Sector
  Ceisiodd ein hadolygiad ateb y cwestiwn: A yw trefniadau’r Cyngor gyda’r trydydd sector yn cefnogi’r Cyngor yn effeithiol i gyflawni ei flaenoriaethau adfer strategol?
 • Cyngor Sir Penfro – Adolygiad Dilynol o'r Trefniadau Diogelu Corfforaethol: clawr adroddiad yn dangos logo Archwilio Cymruu Archwilydd Cyffredinol Cymru.
  Cyngor Sir Penfro – Adolygiad Dilynol o'r Trefniadau Diogelu Corfforaethol
  Ym mis Mai 2019, gwnaethom gyhoeddi adroddiad o'r enw Adolygu Trefniadau Diogelu Corfforaethol – Cyngor Sir Penfro. Roedd yr adroddiad hwnnw'n cynnwys deg cynnig ar gyfer…
 • Delwedd clawr blaen Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan – Gwasanaethau Radioleg: Y Diweddaraf am Gynnydd
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan – Gwasanaethau Radioleg: Y Diweddaraf am Gynnydd
  Gwnaethom gynnal asesiad lefel uchel o’r cynnydd a wnaed gan y Bwrdd Iechyd i fynd i’r afael â’r argymhellion yn ein hadroddiad yn 2017 ar ei wasnaethau radioleg.
 • Report cover image
  Diffygion yn Nhrefniadau Llywodraethu a Phrosesau Penderfynu Cyngor Sir Penfro Mewn Perthynas ag Ymadawiad ei Brif Weithredwr blaenorol gyda Thaliad Terfynu
  Paratowyd yr adroddiad hwn er budd y cyhoedd yn unol ag Adran 22 o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004
 • Asesiad Strwythuredig 2021 (Cam Dau) – Trefniadau Llywodraethu Corfforaethol a Rheolaeth Ariannol:: clawr adroddiad yn dangos logo Archwilio Cymruu Archwilydd Cyffredinol Cymru.
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr – Asesiad Strwythuredig 2021 (Cam Dau) – Trefniadau Llywodraethu Corfforaethol a Rheolaeth Ariannol
  Mae’r adroddiad hwn yn nodi canfyddiadau cam dau ein gwaith asesu strwythuredig 2021 ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr.

Mae ein cyhoeddiadau yn cwmpasu ystod eang o waith archwilio sydd wedi'i gwblhau o fewn cyrff cyhoeddus, gan gynnwys:

 • llywodraeth ganolog
 • cynghorau lleol
 • byrddau iechyd
 • lluoedd heddlu
 • gwasanaethau tân, a
 • parciau cenedlaethol.

Defnyddiwch y teclyn chwilio i edrych am adroddiad benodol. Neu hidlwch y canlyniadau i'ch helpu i ddod o hyd i gyhoeddiad ar fater, sector, ardal neu flwyddyn benodol.

Os ydych angen unrhyw un o'n hadroddiadau mewn fformat a/neu iaith wahanol, cysylltwch â ni.

Adroddiadau hŷn

Gallwch gael mynediad i adroddiadau a gyhoeddwyd cyn 2010 ar archif gwefannau y DU [agorir mewn ffenestr newydd]. Gallwch hefyd gysylltu â ni yn uniongyrchol a byddwn yn hapus i'ch helpu i gael copi electronig.