Cyhoeddiad

 • Pedwar o bobl yn garddio yn y gymuned
  ‘Gyda’n gilydd fe allwn ni’ – Cydnerthedd a hunanddibyniaeth cymunedau

  Mae ein hadroddiad yn edrych ar sut mae awdurdodau lleol yn creu'r amodau sydd eu hangen i helpu cymunedau i ffynnu mor annibynnol â phosib.

 • Pedwar o bobl yn garddio yn y gymuned
  ‘Gyda’n gilydd fe allwn ni’ – Cydnerthedd a hunanddibyniaeth cymunedau
  Mae ein hadroddiad yn edrych ar sut mae awdurdodau lleol yn creu'r amodau sydd eu hangen i helpu cymunedau i ffynnu mor annibynnol â phosib.
 • clawr generig gyda brandio a logo Archwilio Cymru
  Cyngor Gwynedd – Diweddariad ar Gynnydd Datgarboneiddio
  Mae gan y Cyngor weledigaeth glir ar gyfer sut y bydd yn cyflawni sero net erbyn 2030 ac yn buddsoddi mewn cynlluniau lleihau carbon. Fodd bynnag her allweddol fydd…
 • Clawr dogfen Archwilio Cymru gyda'i logo
  Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili – Adolygiad Sicrwydd ac Asesu Risg
  Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi ein canfyddiadau yn y meysydd lle’r ydym wedi gwneud gwaith Sicrwydd ac Asesu Risg mwy manwl.
 • Report cover
  Cynllun Ffioedd 2023-24
  Rydym wedi cyhoeddi'r Cynllun Ffioedd ar gyfer 2023-24, a gymeradwywyd gan y Senedd, sy'n darparu'r sail inni godi ffioedd.
 • clawr generig gyda brandio a logo Archwilio Cymru
  Cyngor Castell-nedd Port Talbot – Asesiad Sicrwydd a Risg 2021-22 – Diweddariad ar y sefyllfa ariannol
  Mae’r Cyngor yn sefydlog yn ariannol, a helpwyd yn ddiweddar gan gyllid ychwanegol gan Lywodraeth Cymru, ond mae angen iddo ddatblygu cynllun cynaliadwy i fynd i’r afael â…
 • Clawr dogfen Archwilio Cymru gyda'i logo
  Cyngor Sir Ceredigion – Yr Wybodaeth Ddiweddaraf ar y Sefyllfa Ariannol o ran Sicrwydd ac Asesu Risg 2021–22
  Yn dilyn ein llythyr diweddar yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf ar y cynnydd o ran Sicrwydd ac Asesu Risg 2021–22, dywedom y byddem yn rhoi sylwadau ar rai agweddau penodol…
 • generic cover with audit wales branding and logo
  Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Cwm Taf Morgannwg – Bwrdd y Rhaglen Arweinyddiaeth Drawsnewidiol – Adolygiad Llywodraethu Sylfaenol
  Nod ein hadolygiad oedd ateb y cwestiwn: A yw trefniadau Bwrdd y Rhaglen Arweinyddiaeth Drawsnewidiol yn cynorthwyo’r pedwar corff3 i ddatblygu dulliau effeithiol a…
 • clawr generig gyda brandio a logo Archwilio Cymru
  Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent – Dilyniant Diogelu Corfforaethol
  Yn yr adolygiad hwn, edrychwyd ar ba gynnydd y mae'r Cyngor wedi'i wneud yn erbyn yr argymhellion a'r cynigion eithriadol ar gyfer gwella yn ein hadroddiad 'Adolygiad Dilynol…
 • clawr generig gyda brandio a logo Archwilio Cymru
  Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent – Llamu Ymlaen
  Wrth i’r byd symud yn ei flaen, gan ddysgu o’r pandemig byd-eang, fe wnaeth yr adolygiad hwn ystyried sut y mae’r Cyngor yn cryfhau ei allu i drawsnewid, addasu a pharhau i…
 • Clawr dogfen Archwilio Cymru gyda'i logo
  Cyngor Dinas Casnewydd – Llamu Ymlaen – Gweithlu
  Ceisiodd ein hadolygiad ateb y cwestiwn: A yw dull strategol y Cyngor tuag at ei weithlu'n effeithiol yn helpu'r Cyngor i gryfhau ei allu i drawsnewid, addasu a chynnal…

Mae ein cyhoeddiadau yn cwmpasu ystod eang o waith archwilio sydd wedi'i gwblhau o fewn cyrff cyhoeddus, gan gynnwys:

 • llywodraeth ganolog
 • cynghorau lleol
 • byrddau iechyd
 • lluoedd heddlu
 • gwasanaethau tân, a
 • parciau cenedlaethol.

Defnyddiwch y teclyn chwilio i edrych am adroddiad benodol. Neu hidlwch y canlyniadau i'ch helpu i ddod o hyd i gyhoeddiad ar fater, sector, ardal neu flwyddyn benodol.

Os ydych angen unrhyw un o'n hadroddiadau mewn fformat a/neu iaith wahanol, cysylltwch â ni.

Adroddiadau hŷn

Gallwch gael mynediad i adroddiadau a gyhoeddwyd cyn 2010 ar archif gwefannau y DU [agorir mewn ffenestr newydd]. Gallwch hefyd gysylltu â ni yn uniongyrchol a byddwn yn hapus i'ch helpu i gael copi electronig.