Accessibility tools

Rydym wedi gosod ReadSpeaker webReader, sy'n caniatáu i ymwelwyr drosi cynnwys ar-lein yn sain ar unwaith ar ein gwefan.

Cliciwch ar yr eicon uchod i roi cynnig arni, a manteisiwch ar yr ystod lawn o nodweddion defnyddiol Darllenyddwe trwy glicio ar y ddolen isod.

Gwefan Readspeaker

Datganiad hygyrchedd

Mae'r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i www.archwilio.cymru. Mae'r wefan hon yn cael ei rhedeg gan Archwilio Cymru. Rydym am i gynifer o bobl â phosibl allu defnyddio'r wefan hon.

Gweld datganiad hygyrchedd

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os byddwch yn dod o hyd i unrhyw broblemau nad ydynt wedi'u rhestru ar y dudalen hon neu'n credu nad ydym yn bodloni gofynion hygyrchedd, cysylltwch â:

post@archwilio.cymru

Mae ein cyhoeddiadau yn cwmpasu ystod eang o waith archwilio sydd wedi'i gwblhau o fewn cyrff cyhoeddus, gan gynnwys: llywodraeth ganolog, cynghorau lleol, byrddau iechyd, lluoedd heddlu, gwasanaethau tân, a parciau cenedlaethol.

Defnyddiwch y teclyn chwilio i edrych am adroddiad benodol. Neu hidlwch y canlyniadau i'ch helpu i ddod o hyd i gyhoeddiad ar fater, sector, ardal neu flwyddyn benodol.

Pynciau
Sectorau
Adroddiadau
Ardal

Gallwch gael gafael ar adroddiadau hŷn ar archif gwefannau y DU [agorir mewn ffenestr newydd]

Gallwch hefyd gysylltu â ni yn uniongyrchol a byddwn yn hapus i'ch helpu i gael copi electronig.

tref Conwy

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy – Adolygiad o’r Strategaeth D...

Fe wnaethom adolygu dull strategol y Cyngor o ymdrin â digidol, ac yn benodol i ba raddau y datblygwyd hyn yn unol â’r egwyddor datblygu cynaliadwy; ac i ba raddau y bydd yn helpu i sicrhau gwerth am arian wrth ddefnyddio adnoddau’r Cyngor.

Gweld mwy
Golygfa o'r awyr Bae Abertawe

Cyd-bwyllgor Dinas-ranbarth Bae Abertawe – Asesu Sicrwydd a ...

Mae'r Fargen Ddinesig yn rhaglen fuddsoddi 15 mlynedd gyda chyllid yn cael ei ddarparu drwy nifer o sefydliadau gan gynnwys Llywodraethau'r DU a Chymru, yr wyth sefydliad partner a buddsoddiad y sector preifat.

Gweld mwy
Claf yn cael prawf pwysedd gwaed

Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe – Adolygiad o Drefniadau...

Dros y blynyddoedd bu pryderon tra hysbys ynghylch cynaliadwyedd gweithlu’r GIG.

Gweld mwy
Golygfa o'r awyr o ddinas Casnewydd

Cyngor Dinas Casnewydd – Adolygiad o’r Gwasanaeth Cynllunio

Ein hamcan ar gyfer yr archwiliad hwn oedd cael sicrwydd pa un a oes gan y Gwasanaeth Cynllunio drefniadau priodol i gyflawni gwerth am arian o ran defnyddio ei adnoddau.

Gweld mwy
Nyrs gyda stethoscope a gliniadur

Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe - Adolygiad Dilynol Gofa...

Yn 2018–19, adolygodd yr Archwilydd Cyffredinol ofal sylfaenol ar draws pob bwrdd iechyd yng Nghymru, gan ganolbwyntio’n benodol ar feddygaeth deulu.

Gweld mwy
llun o feddyg â chlipfwrdd

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr – Diweddariad Cynnydd...

Mae'r Bwrdd Iechyd wedi gwneud cynnydd cyfyngedig wrth fynd i'r afael â'r argymhellion a wnaethom yn 2017 i helpu i wella cynllunio ar gyfer rhyddhau cleifion.

Gweld mwy
llun o Abaty Tyndyrn

Cyngor Sir Fynwy – Adolygiad Strategaeth Ddigidol

Gwnaethom edrych i ba raddau y datblygwyd dull strategol y Cyngor o ymdrin â digidol yn unol â'r egwyddor datblygu cynaliadwy ac y bydd yn helpu i sicrhau gwerth am arian wrth ddefnyddio adnoddau'r Cyngor.

Gweld mwy
Cyhoeddiad Archwilio Cymru
llun o dref Conwy

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy Crynodeb Archwilio Blynyddol ...

Dyma ein crynodeb archwilio ar gyfer Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy.

Gweld mwy
golygfa o'r awyr o Flaenau Gwent

Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent – Defnyddio gwybodaet...

Gwnaethom ystyried persbectif defnyddwyr y gwasanaeth a'r wybodaeth am ganlyniadau a ddarparwyd i uwch swyddogion ac uwch aelodau (uwch arweinwyr), a sut y defnyddir y wybodaeth hon.

Gweld mwy