Adroddiad Interim 2021-22

Delwedd clawr yr adroddiad
Adroddiad Interim 2021-22
28 Hydref 2021

Asesiad o'r cynnydd a wnaed yn erbyn ein Cynllun Blynyddol 2021-22 yn ystod y cyfnod rhwng 1 Ebrill a 30 Medi 2021.

Roedd ein Cynllun Blynyddol, a gyhoeddwyd ar 1 Ebrill 2021, yn nodi'r camau yr oeddem yn bwriadu eu cymryd yn 2021-22 tuag at gyflawni ein huchelgeisiau sefydliadol a'n hamcanion strategol.

Yr hyn rydym wedi'i wneud ers mis Ebrill

Mae ein Hadroddiad Interim yn rhoi crynodeb o sut rydym yn cyflawni neu'n datblygu ein cynlluniau.

Mae pandemig COVID-19 wedi parhau i achosi ymyriadau i'n gwaith archwilio ar y safle, ond rydym wedi gallu rheoli'r sefyllfa drwy fabwysiadu trefniadau gweithio hyblyg, ymestyn terfynau amser a pharhau i weithio ac ymgysylltu o bell â'r cyrff cyhoeddus yr ydym yn eu harchwilio.

Dros y chwe mis diwethaf, rydym wedi parhau i fonitro'n agos y sefyllfa COVID-19 sy'n esblygu ac yn gweithredu yn unol â chanllawiau a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru. Rydym wedi cynyddu'n raddol nifer y staff a allai fynd i swyddfa drwy ffurflen ar gyfer blaenoriaethu dychwelyd, ond mae'r rhan fwyaf o bobl yn parhau i wneud y rhan fwyaf o'u gwaith o bell o gartref.

We'd like your feedback