Covid-19 Learning, Guidance and Support

Access all our updates and articles around Coronavirus, including challenges and changes, as well as our ongoing learning project.

 • Enfys 'diolch i weithwyr allweddol' wedi ei daflunio ar bont gyda'r nos
  Rhan 2: COVID-19, catalydd ar gyfer newid cadarnhaol?
  Adfer gydag uchelgais. Sut mae COVID-19 wedi gweithredu fel catalydd ar gyfer newid cadarnhaol; rhai esiamplau o du allan i Gymru.  
 • Enfys 'diolch i weithwyr allweddol' wedi ei daflunio ar bont gyda'r nos
  Rhan 1: COVID-19, catalydd ar gyfer newid cadarnhaol?
  Sut mae COVID-19 wedi gweithredu fel catalydd ar gyfer newid cadarnhaol, fframwaith ar gyfer gwerthuso a symud ymlaen gyda rhai esiamplau o Ogledd Cymru.
 • Illustration of houses and roads as in a town
  Fy safbwynt i: arolwg #EichTrefEichDyfodol
 • Illustration of houses and roads as in a town
  Rydym am gael eich barn: arolwg #EichTrefEichDyfodol wedi’i gyhoeddi
 • Illustration of houses and roads as in a town
  Rydym am gael eich barn: arolwg #EichTrefEichDyfodol wedi’i gyhoeddi
 • ysgrifennu notepad
  Golau Cynnes yr Hydref
  Sut mae ysgrifennu creadigol yn helpu i wneud synnwyr o’r byd a gwella iechyd meddwl, o garcharorion i’r gweithlu gwasanaeth cyhoeddus.
 • COVID-19: Profi, Olrhain, Diogelu – pa mor hawdd yw hi i gael gwybodaeth?
  Edrychom ar sut y mae cynghorau a byrddau iechyd wedi bod yn cyfeirio pobl at y trefniadau
 • Cyllid COVID-19 Llywodraeth Cymru
  Mae’r Coronafeirws wedi cael effaith sylweddol ar fywyd yng Nghymru ac ar draws y byd. Nid yw cyllid cyhoeddus yn eithriad.
 • Effaith COVID-19 ar ein hiechyd meddwl
  Rydym yn trafod yr heriau a phwysau meddyliol o’r pandemig ac yn rhannu ambell i enghraifft o ddysgu yn ein blog diweddaraf ar COVID-19.
 • Trefniadau llywodraethu ar lefel lleol yn ystod pandemig
  Rydym wedi edrych ar sut y mae cynghorau wedi gorfod gwneud penderfyniadau brys ar y ffordd orau o redeg eu gwasanaethau yn ystod COVID-19
 • Dawnsio i guriad newydd gyda COVID-19
  Bwrw golwg ar gam nesaf ymateb y gwasanaethau cyhoeddus i’r pandemig
 • Gwersi rhyngwladol ynghylch COVID-19
  Rydym yn edrych ar sut y mae gwledydd eraill a’u cyrff cyhoeddus wedi delio â’r pandemig
 • Ein gweminar ar seibergadernid cyrff cyhoeddus yn ystod y cyfnod clo
  Ymunwch â ni yn ein gweminar rhad ac am ddim ar 23 Medi.
 • A all Cymru ymdopi ag effaith ariannol y pandemig ar lywodraeth leol?
  Rydym wedi cyhoeddi tri darn o waith sy’n ymwneud â chyllid llywodraeth leol
 • Gwasanaethau Llyfrgell Powys yn ystod COVID-19 – yr hyn rydym wedi'i ddysgu
  Cyfwelodd ein Tîm Arfer Da â Gwasanaethau Llyfrgell Powys yn ddiweddar ynghylch sut y maent wedi ymateb i’w cyfyngiadau pandemig COVID-19.  
 • Ein hymateb i COVID-19 – diweddariad gan yr Archwilydd Cyffredinol
 • AAA
  Prosiect Gwersi’r COVID-19 - rhai themâu newydd wrth ailgyflwyno gwasanaethau
 • aa
  COVID-19: Profi, Olrhain a Diogelu – dulliau cynghorau a byrddau iechyd lleol o gyfeirio pobl at y trefniadau
 • aaa
  Cyllid COVID-19 Llywodraeth Cymru
 • Democratiaeth cynghorau lleol – llacio’r cyfyngiadau
 • aaa
  Dawnsio i guriad newydd: ymateb nesa’r gwasanaethau cyhoeddus i COVID-19
 • Archwilio cyfrifon terfynol o gartref
 • Cydymffurfio â’n terfynau amser ar gyfer cyfrifon wrth weithio gartref
 • Archwilio o bell (profiadau hyfforddai)
 • Gwersi rhyngwladol i gyrff cyhoeddus Cymru wrth ymateb i COVID-19 ac adfer o hynny
 • Clwy'r Traed a'r Genau 2001 yn erbyn COVID-19
  Ydy’r cyfryngau cymdeithasol yn gwneud gwahaniaeth i sut rydym yn dysgu?
 • Gadael yr ogof…
  Mae'r awyr agored yn hybu ein lles ac yn ein helpu i ymdopi ag effeithiau pandemig y coronafeirws (COVID-19) ond pa mor hawdd yw hi i fynd allan a mwynhau mannau agored? 
 • Llyfrgelloedd – mwy na llyfrau
  Ers ein hedefyn Twitter am wasanaethau llyfrgell yn ôl ym mis Gorffennaf, mae llawer o bethau wedi newid. Mae'r rhestr o bethau rydyn ni'n cael eu gwneud wedi parhau i dyfu'n fwy na'r rhestr o bethau nad ydyn ni'n cael eu gwneud.  Mae cynghorau wedi gallu dechrau meddwl am yr hyn sy'n dod nesaf, yn hytrach na dim ond gorfod ymateb i'r hyn sydd newydd ddigwydd. Mae'n ymddangos fel amser da i fyfyrio ynghylch sefyllfa gwasanaethau'r Cyngor - yn yr enghraifft hon, gwasanaethau llyfrgell - a ble y gallent fynd nesaf.
 • Proses ddwy ffordd yw gwirfoddoli, sy’n gwneud gwahaniaeth i bawb sy’n gysylltiedig â hi
  Mae fy mhrofiadau diweddar wedi dyfnhau fy nysgu personol; o ran llywodraethu, cyfathrebu, rheoli a’r doniau cuddiedig o fewn cymuned. Gadewch imi egluro.
 • logo seiber-gadernid yng Nghymru
  Mae seibergadernid yn fater i bawb (hyd yn oed Billy Idol!)
  Gwaith dilynol o'n gweminar Seibergadernid ym mis Medi.