Good Practice

governance
Trefniadau Archwilio ar gyfer Cynghorau Cymuned a Thref yng Nghymru yn y Dyfodol

Ym mis Ionawr 2020, ymgynghorwyd ar y newidiadau arfaethedig i'r trefniadau archwilio ar gyfer cynghorau cymuned a thref. Gwnaed y…

 • digital
  Seiber-gadernid yng Nghymru

  Mae'r byd modern yn dibynnu fwyfwy ar dechnoleg ddigidol. Mae faint o ddata sy'n cael ei storio gan gyrff cyhoeddus yn tyfu, ac yn gynyddol, mae systemau cyfrifiadurol yn cyflawni swyddogaethau hanfodol mewn gwasanaethau cyhoeddus.

  Fodd bynnag, un o anfanteision y digideiddio cynyddol hwn yw'r bygythiad seiber cynyddol gan sefydliadau ac unigolion sy'n ceisio ymelwa ar hyn er eu budd ariannol neu wleidyddol eu hunain.

  Er mwyn amddiffyn eu hunain rhag ymosodiadau o'r fath, mae'n rhaid i gyrff cyhoeddus nid yn unig cynyddu eu seiber ddiogelwch, ond hefyd eu seiber-gadernid.

  Seiber-gadernid yw 'gallu cyffredinol systemau a sefydliadau i wrthsefyll seiber-ddigwyddiadau a’u goresgyn pan ddaw niwed ohonynt' (fel y diffiniwyd gan y Ganolfan Seiber Ddiogelwch Genedlaethol).

  Mae pandemig COVID-19 wedi pwysleisio ymhellach bwysigrwydd seiber-gadernid. Mae'r ddibyniaeth ar y rhyngrwyd wedi cynyddu yn ystod 2020, gyda niferoedd enfawr o weithwyr cyhoeddus a phreifat yn gweithio o bell, a chyda'r cyhoedd yn cynyddu eu defnydd o'r rhyngrwyd i gysylltu â ffrindiau a pherthnasau.

  Mae Archwilio Cymru yn cynnal astudiaeth genedlaethol ar seiber-gadernid yn y sector cyhoeddus yng Nghymru. Rydym wedi cynnal arolwg o tua 70 o sefydliadau yng Nghymru am eu hymagweddau at seiber-gadernid.

 • Mental health and wellbeing during COVID-19
  Iechyd meddwl a lles yn ystod COVID-19

  Mae'n anochel bod y pandemig Coronafeirws wedi cael effaith ar les meddyliol llawer o bobl i raddau amrywiol.

  O weithwyr iechyd a gofal cymdeithasol allweddol ar y rheng flaen yn trin COVID, i'r rhai sy'n gwarchodi, yn byw ar eu pen eu hunain, neu'n gwirfoddoli yn y gymuned - mae'r feirws wedi effeithio ar bawb.

  Yn benodol, gwnaethom ganolbwyntio ar:

  • Gwasanaethau yn y gymuned yn gweithio gyda'i gilydd i ddarparu cefnogaeth iechyd meddwl
  • Cefnogi iechyd a lles staff
  • Sut y gellir harneisio technoleg i oresgyn unigrwydd ac arwahanrwydd cymdeithasol
  • Sut brofiad yw arwain sefydliadau trwy bandemig
  • Dulliau gwahanol o ddarparu cefnogaeth iechyd meddwl

  Yn ogystal â hyn clywsom hefyd gan 'We are Platfform', a rannodd negeseuon allweddol o’u ‘Lessons from Lockdown’ ac a ddarparodd ddarlun o iechyd meddwl a lles yng Nghymru.

 • digital
  Sut mae technoleg yn galluogi gweithio'n gydweithredol ar draws gwasanaethau cyhoeddus

  Gwnaeth y seminar hon hefyd rannu enghreifftiau o sefydliadau sy’n gwneud y mwyaf o ddefnydd o dechnolegau digidol, sy’n eu galluogi i ddarparu gwasanaethau sy’n hybu annibyniaeth, atal, brwydro yn erbyn arwahanrwydd cymdeithasol a llesiant cymunedol. Mae modd addasu’r enghreifftiau hyn ar draws unrhyw wasanaeth cyhoeddus.

Showing 20 of 41 Resources
 • governance
  Trefniadau Archwilio ar gyfer Cynghorau Cymuned a Thref yng Nghymru yn y Dyfodol
  Ym mis Ionawr 2020, ymgynghorwyd ar y newidiadau arfaethedig i'r trefniadau archwilio ar gyfer cynghorau cymuned a thref. Gwnaed y cynigion…
 • digital
  Seiber-gadernid yng Nghymru
  Mae'r byd modern yn dibynnu fwyfwy ar dechnoleg ddigidol. Mae faint o ddata sy'n cael ei storio gan gyrff cyhoeddus yn tyfu, ac yn gynyddol…
 • Mental health and wellbeing during COVID-19
  Iechyd meddwl a lles yn ystod COVID-19
  Mae'n anochel bod y pandemig Coronafeirws wedi cael effaith ar les meddyliol llawer o bobl i raddau amrywiol. O weithwyr iechyd a gofal…
 • digital
  Sut mae technoleg yn galluogi gweithio'n gydweithredol ar draws gwasanaethau cyhoeddus
  Gwnaeth y seminar hon hefyd rannu enghreifftiau o sefydliadau sy’n gwneud y mwyaf o ddefnydd o dechnolegau digidol, sy’n eu galluogi i…
 • governance
  Gweminar: Trefniadau archwiliad mewnol mewn cynghorau tref a chymuned
  Roedd y gweminar hon yn gyfle gwych i gynghorau ddod ynghyd naill ai fel unigolion neu mewn grwpiau i geisio eglurder ar y pwyntiau fydd…
 • aaa
  Gweminar: Diogelu gwasanaethau cyhoeddus ar gyfer y dyfodol
  Gwnaethom drafod sut y mae'n rhaid i wneuthurwyr penderfyniadau strategol a gweithredol gydbwyso anghenion heddiw gydag anghenion yfory.…
 • People
  Gwireddu Cymru Gydradd
  Gan iddi fod astudiaeth Cymru gyfan, nid yw’r ffocws wedi ei bennu eto – bydd yn dilyn yn gynnar yn y gwanwyn, gan adrodd yn 2021 gyda…
 • Services
  Ymagweddau arloesol tuag at wasanaethau cyhoeddus mewn cymunedau gwledig
  Mae'r seminar wedi'i seilio ar 7 nod Llesiant y Ddeddf Goruchwyliaeth Ariannol ac mae wedi'i dargedu at yr HOLL wasanaethau cyhoeddus yng…
 • Finance
  Gweithio mewn partneriaeth i frwydro yn erbyn twyll
  Gwnaethom rannu technegau archwilio, deallusrwydd a defnydd dadansoddeg data er mwyn atal a darganfod twyll. Roedd wedi ei chreu ar gyfer…
 • governance
  Gweminar: Paratoadau yng Nghymru am Brexit ‘heb gytundeb’
  Cynhaliwyd y digwyddiad hwn mewn partneriaeth â Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a Ffederasiwn GIG Cymru.
 • digital
  Gweminar: Gadewch i ni siarad am ddiogelwch seiber
  Roedd y weminar hon yn berthnasol i’r rhai sydd â phrif gyfrifoldebau llywodraethiant a sicrwydd ar lefel fwrdd i alluogi Gwasanaethau…
 • People
  Cefnogi pobl yn eu cymunedau: Lleihau derbyniadau diangen i’r ysbyty
  Amlygwyd prosiectau partneriaeth cadarnhaol yn y seminar hon, sydd wedi cefnogi unigolion i barhau mewn iechyd da ac osgoi’r angen i fynd i…
 • Services
  Pobl ifanc yn dylanwadu ar benderfyniadau ynghylch yr hyn sy'n bwysig iddyn nhw
  Mae'r Gyfnewidfa Arfer Da yn cynnal digwyddiad mewn partneriaeth ag Arolygu Cymru a Chomisiynydd Plant Cymru ddigwyddiad a oedd yn amlygu'r…
 • aaa
  Arwain sefydliadau ar adeg anodd
  Cynhaliodd Swyddfa Archwilio Cymru seminar gyda'r Athro Dave Snowden, fel rhan o'u hymroddiad i gefnogi cyfnewid gwyboadeth ac i ddod ag…
 • Services
  Seminar ar Fil Cenedlaethau'r Dyfodol
  Roedd y seminar yma yn helpu sector cyhoeddus Cymru i baratoi ar gyfer Bil Cenedlaethau'r Dyfodol.  
 • People
  A all yr Economi Gymdeithasol ein hachub?
  Cynhaliodd y Gyfnewidfa Arfer Da gweminar gyda chynulleidfa fyw lle'r oedd Chris Bolton ein hunain yn rhannu dysgu oddi wrth ei…
 • People
  Buddion Cyffredin: Creu Cydweithrediad Rhwng Cymru a Gwlad y Basg
  Cafodd y digwyddiad hwn ei gyflwyno mewn partneriaeth â Chanolfan Cydweithredol Cymru ac Ysgol Fusnes Prifysgol Caerdydd. Rhoddodd y cyfle…
 • digital
  Pam bod defnyddio data'n effeithiol yn ein galluogi I wneud penderfyniadau gwell: Gweminar
  Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol yn ein hannog i feddwl ac i weithredu mewn ffordd wahanol, ac mae hyn yn golygu defnyddio data…
 • People
  Creu Cymunedau Cydnerth
  Mae’r seminar hon yn cael ei redeg mewn partneriaeth â Chanolfan Cydweithredol Cymru.  Mae nifer y cymunedau sydd wedi cymryd cyfrifoldeb…
 • People
  Gweithio mewn partneriaeth: Dal y drych i fyny
  Bydd y seminar hon yn canolbwyntio ar 'ddal y drych i fyny' fel y gellir sicrhau bod y gwaith o gynllunio a chyflenwi gwasanaeth yn…

We do this by holding free shared learning events, webinars and podcasts.

They enable delegates to share and learn from each other:

 • on the day
 • remotely through social media 
 • through continued discussions post-event, and
 • by accessing our event outputs and guides.

Our programme of shared learning events focusses on topics that are common across public services. These topics align with many of our studies and contribute towards our organisation’s strategic objectives.

They also underpin the ways of working and goals of the Well-being of Future Generations (Wales) Act 2015 [opens in new window]Social Services and Well-being (Wales) Act 2014 [opens in new window] and the Environment (Wales) Act 2016 [opens in new window].

We recognise that organisations are at different stages of design and delivery of public services. This is an important focus for our events.

We believe in adapting not adopting – there’s no need to reinvent the wheel but equally, one size won’t fit all.