Good Practice

Strategaeth Ddynamig
Strategaeth Ddynamig

Dros y flwyddyn ddiwethaf, rydym i gyd wedi gweld llawer iawn o newid ac ansicrwydd. Bu'n rhaid i arweinwyr o bob rhan o wasanaethau…

 • governance
  Trefniadau Archwilio ar gyfer Cynghorau Cymuned a Thref yng Nghymru yn y Dyfodol

  Ym mis Ionawr 2020, ymgynghorwyd ar y newidiadau arfaethedig i'r trefniadau archwilio ar gyfer cynghorau cymuned a thref. Gwnaed y cynigion i fynd i'r afael â materion systemig ar draws y sector.

  Cawsom 136 o ymatebion gan gynghorau, clercod, aelodau unigol, archwilwyr mewnol ac aelodau o'r cyhoedd. Rydym wedi adolygu'r ymatebion ac wedi ystyried yn ofalus y materion a'r arsylwadau a wnaed gan ymatebwyr.

  Mae'r Archwilydd Cyffredinol wedi cyhoeddi manylion y broses archwilio ar gyfer archwilio cyfrifon 2020-21 ac yn y dyfodol. Bydd cynghorau cymuned a thref yn destun trefniadau archwilio yn seiliedig ar gylch tair blynedd. Mewn dwy o'r tair blynedd, bydd y trefniadau archwilio fwy neu fwy neu lai'r un fath â'r rhai sydd ar waith hyd at a chan gynnwys 2019-20. Bydd archwilwyr mewn un flwyddyn o'r cylch tair blynedd yn cynnal archwiliad manylach sy'n edrych ar drafodion unigol.

  Mae'r dull hwn yn cydbwyso'r risg i archwilio cynghorau cymuned a thref, y risg gyffredinol i bwrs y wlad, a chost yr archwiliad.

  Bydd y weminar hon yn rhoi mwy o fanylion i gynghorau ar sut y bydd y trefniadau newydd yn gweithio'n ymarferol.

 • digital
  Seiber-gadernid yng Nghymru

  Mae'r byd modern yn dibynnu fwyfwy ar dechnoleg ddigidol. Mae faint o ddata sy'n cael ei storio gan gyrff cyhoeddus yn tyfu, ac yn gynyddol, mae systemau cyfrifiadurol yn cyflawni swyddogaethau hanfodol mewn gwasanaethau cyhoeddus.

  Fodd bynnag, un o anfanteision y digideiddio cynyddol hwn yw'r bygythiad seiber cynyddol gan sefydliadau ac unigolion sy'n ceisio ymelwa ar hyn er eu budd ariannol neu wleidyddol eu hunain.

  Er mwyn amddiffyn eu hunain rhag ymosodiadau o'r fath, mae'n rhaid i gyrff cyhoeddus nid yn unig cynyddu eu seiber ddiogelwch, ond hefyd eu seiber-gadernid.

  Seiber-gadernid yw 'gallu cyffredinol systemau a sefydliadau i wrthsefyll seiber-ddigwyddiadau a’u goresgyn pan ddaw niwed ohonynt' (fel y diffiniwyd gan y Ganolfan Seiber Ddiogelwch Genedlaethol).

  Mae pandemig COVID-19 wedi pwysleisio ymhellach bwysigrwydd seiber-gadernid. Mae'r ddibyniaeth ar y rhyngrwyd wedi cynyddu yn ystod 2020, gyda niferoedd enfawr o weithwyr cyhoeddus a phreifat yn gweithio o bell, a chyda'r cyhoedd yn cynyddu eu defnydd o'r rhyngrwyd i gysylltu â ffrindiau a pherthnasau.

  Mae Archwilio Cymru yn cynnal astudiaeth genedlaethol ar seiber-gadernid yn y sector cyhoeddus yng Nghymru. Rydym wedi cynnal arolwg o tua 70 o sefydliadau yng Nghymru am eu hymagweddau at seiber-gadernid.

 • Mental health and wellbeing during COVID-19
  Iechyd meddwl a lles yn ystod COVID-19

  Mae'n anochel bod y pandemig Coronafeirws wedi cael effaith ar les meddyliol llawer o bobl i raddau amrywiol.

  O weithwyr iechyd a gofal cymdeithasol allweddol ar y rheng flaen yn trin COVID, i'r rhai sy'n gwarchodi, yn byw ar eu pen eu hunain, neu'n gwirfoddoli yn y gymuned - mae'r feirws wedi effeithio ar bawb.

  Yn benodol, gwnaethom ganolbwyntio ar:

  • Gwasanaethau yn y gymuned yn gweithio gyda'i gilydd i ddarparu cefnogaeth iechyd meddwl
  • Cefnogi iechyd a lles staff
  • Sut y gellir harneisio technoleg i oresgyn unigrwydd ac arwahanrwydd cymdeithasol
  • Sut brofiad yw arwain sefydliadau trwy bandemig
  • Dulliau gwahanol o ddarparu cefnogaeth iechyd meddwl

  Yn ogystal â hyn clywsom hefyd gan 'We are Platfform', a rannodd negeseuon allweddol o’u ‘Lessons from Lockdown’ ac a ddarparodd ddarlun o iechyd meddwl a lles yng Nghymru.

Yn dangos @diwedd yr @holl Adnoddau
 • Strategaeth Ddynamig
  Strategaeth Ddynamig
  Dros y flwyddyn ddiwethaf, rydym i gyd wedi gweld llawer iawn o newid ac ansicrwydd. Bu'n rhaid i arweinwyr o bob rhan o wasanaethau…
 • governance
  Trefniadau Archwilio ar gyfer Cynghorau Cymuned a Thref yng Nghymru yn y Dyfodol
  Ym mis Ionawr 2020, ymgynghorwyd ar y newidiadau arfaethedig i'r trefniadau archwilio ar gyfer cynghorau cymuned a thref. Gwnaed y cynigion…
 • digital
  Seiber-gadernid yng Nghymru
  Mae'r byd modern yn dibynnu fwyfwy ar dechnoleg ddigidol. Mae faint o ddata sy'n cael ei storio gan gyrff cyhoeddus yn tyfu, ac yn gynyddol…
 • Mental health and wellbeing during COVID-19
  Iechyd meddwl a lles yn ystod COVID-19
  Mae'n anochel bod y pandemig Coronafeirws wedi cael effaith ar les meddyliol llawer o bobl i raddau amrywiol. O weithwyr iechyd a gofal…
 • digital
  Sut mae technoleg yn galluogi gweithio'n gydweithredol ar draws gwasanaethau cyhoeddus
  Gwnaeth y seminar hon hefyd rannu enghreifftiau o sefydliadau sy’n gwneud y mwyaf o ddefnydd o dechnolegau digidol, sy’n eu galluogi i…
 • governance
  Gweminar: Trefniadau archwiliad mewnol mewn cynghorau tref a chymuned
  Roedd y gweminar hon yn gyfle gwych i gynghorau ddod ynghyd naill ai fel unigolion neu mewn grwpiau i geisio eglurder ar y pwyntiau fydd…
 • aaa
  Gweminar: Diogelu gwasanaethau cyhoeddus ar gyfer y dyfodol
  Gwnaethom drafod sut y mae'n rhaid i wneuthurwyr penderfyniadau strategol a gweithredol gydbwyso anghenion heddiw gydag anghenion yfory.…
 • People
  Gwireddu Cymru Gydradd
  Gan iddi fod astudiaeth Cymru gyfan, nid yw’r ffocws wedi ei bennu eto – bydd yn dilyn yn gynnar yn y gwanwyn, gan adrodd yn 2021 gyda…
 • Services
  Ymagweddau arloesol tuag at wasanaethau cyhoeddus mewn cymunedau gwledig
  Mae'r seminar wedi'i seilio ar 7 nod Llesiant y Ddeddf Goruchwyliaeth Ariannol ac mae wedi'i dargedu at yr HOLL wasanaethau cyhoeddus yng…
 • Finance
  Gweithio mewn partneriaeth i frwydro yn erbyn twyll
  Gwnaethom rannu technegau archwilio, deallusrwydd a defnydd dadansoddeg data er mwyn atal a darganfod twyll. Roedd wedi ei chreu ar gyfer…
 • governance
  Gweminar: Paratoadau yng Nghymru am Brexit ‘heb gytundeb’
  Cynhaliwyd y digwyddiad hwn mewn partneriaeth â Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a Ffederasiwn GIG Cymru.
 • digital
  Gweminar: Gadewch i ni siarad am ddiogelwch seiber
  Roedd y weminar hon yn berthnasol i’r rhai sydd â phrif gyfrifoldebau llywodraethiant a sicrwydd ar lefel fwrdd i alluogi Gwasanaethau…
 • People
  Cefnogi pobl yn eu cymunedau: Lleihau derbyniadau diangen i’r ysbyty
  Amlygwyd prosiectau partneriaeth cadarnhaol yn y seminar hon, sydd wedi cefnogi unigolion i barhau mewn iechyd da ac osgoi’r angen i fynd i…
 • Services
  Pobl ifanc yn dylanwadu ar benderfyniadau ynghylch yr hyn sy'n bwysig iddyn nhw
  Mae'r Gyfnewidfa Arfer Da yn cynnal digwyddiad mewn partneriaeth ag Arolygu Cymru a Chomisiynydd Plant Cymru ddigwyddiad a oedd yn amlygu'r…
 • aaa
  Arwain sefydliadau ar adeg anodd
  Cynhaliodd Swyddfa Archwilio Cymru seminar gyda'r Athro Dave Snowden, fel rhan o'u hymroddiad i gefnogi cyfnewid gwyboadeth ac i ddod ag…
 • Services
  Seminar ar Fil Cenedlaethau'r Dyfodol
  Roedd y seminar yma yn helpu sector cyhoeddus Cymru i baratoi ar gyfer Bil Cenedlaethau'r Dyfodol.  
 • People
  A all yr Economi Gymdeithasol ein hachub?
  Cynhaliodd y Gyfnewidfa Arfer Da gweminar gyda chynulleidfa fyw lle'r oedd Chris Bolton ein hunain yn rhannu dysgu oddi wrth ei…
 • People
  Buddion Cyffredin: Creu Cydweithrediad Rhwng Cymru a Gwlad y Basg
  Cafodd y digwyddiad hwn ei gyflwyno mewn partneriaeth â Chanolfan Cydweithredol Cymru ac Ysgol Fusnes Prifysgol Caerdydd. Rhoddodd y cyfle…
 • digital
  Pam bod defnyddio data'n effeithiol yn ein galluogi I wneud penderfyniadau gwell: Gweminar
  Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol yn ein hannog i feddwl ac i weithredu mewn ffordd wahanol, ac mae hyn yn golygu defnyddio data…
 • People
  Creu Cymunedau Cydnerth
  Mae’r seminar hon yn cael ei redeg mewn partneriaeth â Chanolfan Cydweithredol Cymru.  Mae nifer y cymunedau sydd wedi cymryd cyfrifoldeb…

Fe wnawn hyn drwy gynnal digwyddiadau dysgu ar y cyd, gweminarau a phodlediadau.

Maent yn galluogi mynychwyr i rannu a dysgu o'i gilydd:

 • ar y dydd
 • arlein dros gyfryngau cymdeithasol
 • trwy parhau â thrafodaethau ar ôl y digwyddiad, a
 • trwy gael mynediad at ein allbynnau o'r digwyddiad a chanllawiau.

Mae ein rhaglen o ddysgu ar y cyd yn canolbwyntio ar faterion sy'n gyffredin ar draws y gwasanaethau cyhoeddus. Mae'r pynciau yma yn cyd-fynd â nifer o'n hastudiaethau ac yn cyfrannu at amcanion strategol ein sefydliad. 

Maent hefyd yn gweithio ar sail dulliau gweithio a nodau'r Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 [agorir mewn ffenestr newydd]Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 [agorir mewn ffenestr newydd]Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 [agorir mewn ffenestr newydd].

Rydym yn cydnabod bod sefydliadau mewn camau gwahanol o gynllunio a chyflawni gwasanaethau cyhoeddus. Mae hyn yn ffocws pwysig i'n digwyddiadau. 

Credwn mewn addasu nid mabwysiadu - does dim rhaid ail-ddyfeisio'r olwyn, ond ynyr un modd, nid yw un maint yn addas i bawb. 

Gweld hefyd: Digwyddiadau'r dyfodol