Offer data
Offer data
Example image

Amseroedd Aros Dewisol y GIG

Mae’r offeryn data hwn yn bwrw golwg ar y gwahanol amseroedd aros ar gyfer gwahanol fyrddau iechyd

Gweld offeryn Gweld adroddiad
Offer data
Example image

Cydweithio Rhwng y Gwasanaethau Brys

Rydym wedi cynhyrchu'r offeryn data hwn i gefnogi ein hadroddiad ar Gydweithio rhwng y Gwasanaethau Brys yng Nghymru.

Gweld offeryn Gweld adroddiad
Offer data
Example image

Gofal Heb ei Drefnu yng Nghymru

Mae'r offeryn yn casglu data o bob rhan o'r system gofal heb ei drefnu yng Nghymru ac yn rhoi cipolwg ar sut mae'r system yn ymdopi.

Gweld offeryn Gweld adroddiad
Offer data
Example image

Offeryn Data Cyllid GIG Cymru

Darganfyddwch dueddiadau yng nghyllid GIG Cymru gan ddefnyddio ein offeryn data rhyngweithiol.

Mawrth 2023 Gweld adroddiad
Offer data
Example image

Cynaliadwyedd Ariannol

Mae'r offeryn data hwn yn cymharu data ariannol ar gyfer pob cyngor, parc cenedlaethol ac awdurdod tân ac achub yng Nghymru o 2015-16 ymlaen.

Gweld offeryn Gweld adroddiad
Offer data
Example image

Offeryn data ar Dlodi yng Nghymru

Mae'r offeryn data hwn wedi'i gynhyrchu i helpu i ddeall heriau tlodi yng Nghymru.

Gweld offeryn Gweld adroddiad
Offer data
Example image

Adroddiad Cydraddoldeb

Mae'r offeryn data hwn yn darparu ein gwybodaeth am gyflogaeth ar gyfer pob blwyddyn, wedi'i dadansoddi yn ôl nodweddion cydraddoldeb.

Gweld offeryn Gweld adroddiad
Offer data
Example image

System Gwybodaeth Gofal Cymunedol Cymru

Mae'r offeryn hwn yn caniatáu ichi weld mwy am statws gweithredu System Gwybodaeth Gofal Cymunedol Cymru mewn awdurdodau lleol a byrddau iechyd.

2022 2020 Gweld adroddiad
Offer data
Example image

Cysgu Allan yng Nghymru – Problem i Bawb; Cyfrifoldeb i Neb

Mae’r adroddiad hwn yn ystyried sut y gall cyrff cyhoeddus helpu i roi diwedd ar pobl yn cysgu allan yng Nghymru.

Gweld offeryn Gweld adroddiad
Offer data
Example image

Llesiant pobl ifanc

Fe edrychom ni ar waith Llywodraeth Cymru i gefnogi llesiant pobl ifanc yng Nghymru.

Gweld offeryn Gweld adroddiad
Offer data
Example image

Y ‘drws blaen’ i ofal cymdeithasol i oedolion

Bu pwyslais ein gwaith ar farnu effeithiolrwydd y ‘drws blaen’ newydd hwn i ofal cymdeithasol, gan edrych yn benodol ar wasanaethau i oedolion.

Gweld offeryn Gweld adroddiad
Offer data
Example image

Effeithiolrwydd awdurdodau cynllunio lleol yng Nghymru

Mae'r adroddiad hwn yn ystyried cynnydd awdurdodau cynllunio lleol o ran cyflawni eu cyfrifoldebau newydd ac i ba raddau y maent yn gweithredu yn unol â’r egwyddor datblygu cynaliadwy a geir yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.

Gweld offeryn Gweld adroddiad
Offer data
Example image

Gwariant GIG Cymru ar staff asiantaeth

Mae gwariant GIG Cymru ar staff asiantaeth wedi cynyddu’n sylweddol dros y blynyddoedd diwethaf.

Gweld offeryn Gweld adroddiad
Offer data
Example image

Tueddiadau o ran gwariant cyhoeddus yng Nghymru rhwng

Mae'r offeryn data hwn yn nodi patrymau gwariant gwasanaethau cyhoeddus ym mhedair gwlad y DU.

2019-20 2017-18 Gweld adroddiad