Asesiadau Effaith ar Gydraddoldeb mwy nag ymarfer blwch ticio

Asesiadau Effaith ar Gydraddoldeb mwy nag ymarfer blwch ticio
Darlun o rai pobl, clorian ac adroddiad

Mae Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb (Asesiad EG) yn rhan bwysig o'r dull o fynd i'r afael ag anghydraddoldeb yng Nghymru. Mae Asesiadau EG yn helpu gwasanaethau cyhoeddus i gyflawni eu dyletswyddau cyfreithiol i osgoi gwahaniaethu yn y penderfyniadau y maent yn eu gwneud ac i hyrwyddo cydraddoldeb cyfle a chydlyniant. 

Speakers

Wedi'i wneud yn dda, mae Asesiadau EG yn fwy na modd i ddangos cydymffurfiaeth. Maent yn ategu twf meddylfryd a diwylliant sy'n rhoi materion cydraddoldeb wrth wraidd datblygiad polisi a phenderfyniadau. 

Fodd bynnag, mae'r hyn yr ydym wedi'i weld a'i glywed yn dweud wrthym fod cyrff cyhoeddus yng Nghymru yn tueddu i ddefnyddio eu Hasesiadau EG yn amddiffynnol. Yn rhy aml, maent yn ymddangos fel ymarfer blwch tic i ddangos bod y corff wedi meddwl am faterion cydraddoldeb rhag ofn herio. Er bod her gyfreithiol wrth gwrs yn risg bwysig i'w rheoli, mae'r dull hwn yn golygu nad yw cyrff cyhoeddus yn defnyddio Asesiadau EG i'w llawn botensial, yn enwedig o ran hyrwyddo cydraddoldeb a chydlyniant. 

Nod y digwyddiad dysgu a rennir hwn yw cynorthwyo cyrff cyhoeddus i wella defnydd a chymhwyso Asesiadau EG y tu hwnt i ymarfer cydymffurfio drwy ddod â phobl ynghyd o bob rhan o wasanaethau cyhoeddus i rannu syniadau, dysgu a gwybodaeth. 

Pwy ddylai fynychu?

Mae'r digwyddiad yma wedi'i anelu at y sawl sy'n gwneud penderfyniadau mewn cyrff cyhoeddus - yn benodol y sawl sy'n gyfrifol dros cydraddoldeb - ac ymarferwyr cydraddoldeb, gan gynnwys o'r trydydd sector.

Ble a Phryd 

0930 - 12:00
Dydd Mercher 25 Ionawr 2023
 

Cysylltu â’r Gyfnewidfa Arfer Da 

I gofrestru, llenwch ein ffurflen archebu ar-lein. Rydym yn darparu hysbysiad preifatrwydd i gynrychiolwyr [agorir mewn ffenest newydd], gan ddweud wrthych sut rydym yn delio â'ch data personol fel rhan o'r broses ymrestru. 

Dosberthir cyfarwyddiadau ymuno un i ddwy wythnos cyn y digwyddiad. Sicrhewch eich bod yn darparu eich cyfeiriad e-bost wrth archebu lle i sicrhau y gallwn anfon manylion atoch. 

Am fwy o fanylion am y digwyddiad, anfonwch e-bost at arferda@archwilio.cymru 

 

Speakers

25 January 2023
09:30
12:00
Eich manylion
Name
Gweminar
Seminar
6 + 3 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
Digwyddiad ar-lein
Os felly, nodwch yn y blwch isod
Dyfodol Diamod

Datganiad Preifatrwydd

Datganiad Preifatrwydd