Blaenraglen waith
Mae'r flaenraglen hon o waith archwilio perfformiad yn cael ei siapio gan weithga
Podlediad: Tlodi a Chydnerthedd Cymunedol
Mae ein podlediad diweddaraf yn dilyn ein hadroddiadau a'n digwyddiadau diweddar ar dlodi, mentrau cymdeithasol, a chydnerthedd cymunedol.
Rydym wedi cael sylw yng nghylchgrawn Association for Public Service Excellence
Rydym yn falch iawn o fod wedi cael sylw yng nghylchgrawn y Gymdeithas Rhagoriaeth Gwasanaethau Cyhoeddus (APSE).
Rydym am gyflogi Uwch Archwilwyr i ymuno â'n tîm.
Rydym am recriwtio uwch archwilwyr i ymuno â'n Grŵp Archwilio Perfformiad

Rydym yma i:

Rhoi sicrwydd
bobl Cymru bod arian cyhoeddus yn cael ei reoli'n dda.
Egluro
sut mae arian cyhoeddus yn cael ei ddefnyddio a sut mae'n diwallu anghenion pobl.
Ysbrydoli
a grymuso'r sector cyhoeddus yng Nghymru i wella.

 

Dysgu, Arweiniad a Chymorth COVID-19,Gwelwch ein holl ddiweddariadau ac erthyglau am Coronafeirws, gan gynnwys yr heriau a’r newidiadau a’n prosiect dysgu parhaus.
 • Clawr cyhoeddiad Archwilio Cymru gyda'i logo
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe – Adroddiad Archwilio Blynyddol 2022

  Mae'r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau ein ngwaith archwilio 2022 ym Mwrdd  Iechyd Prifysgol Bae Abertawe a gynhaliwyd i gyflawni ein cyfrifoldebau o dan Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004.

 • Cyngor Bro Morgannwg – Cymhwyso’r Egwyddor Datblygu Cynaliadwy mewn Meysydd Gwasanaeth (darlun yn dangos clawr y cyhoeddiad)
  clawr generig efo brandio a logo Archwilio Cymru

  Yn ystod 2021-22, fe wnaethom gynnal cyswllt â’r Cyngor mewn perthynas â’n pryderon ynghylch adnewyddu’r contract hamdden.

 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr – Adroddiad Archwilio Blynyddol 2022 (darlun yn dangos clawr y cyhoeddiad)
  clawr generig efo brandio a logo Archwilio Cymru

  Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau fy ngwaith archwilio 2022 ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a gynhaliwyd i gyflawni fy nghyfrifoldebau o dan Ddeddf…

 • Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre – Asesiad Strwythuredig 2022 (darlun yn dangos clawr y cyhoeddiad)
  Clawr cyhoeddiad Archwilio Cymru gyda'i logo

  Mae'r adroddiad hwn yn nodi canfyddiadau gwaith asesu strwythuredig 2022 yr Archwilydd Cyffredinol yn Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre (yr Ymddiriedolaeth). Nod ein…

 • Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre – Adroddiad Archwiliad Blynyddol 2022 (darlun yn dangos clawr y cyhoeddiad)
  Clawr cyhoeddiad Archwilio Cymru gyda'i logo

  Mae'r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau fy ngwaith archwilio 2022 yn Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre (yr Ymddiriedolaeth) a wnaed i gyflawni fy nghyfrifoldebau…

 • Cyngor Sir Ddinbych – A yw Swyddogaethau Cymorth Corfforaethol y Cyngor yn Effeithiol? (darlun yn dangos clawr y cyhoeddiad)
  Delwedd clawr adroddiad Archwilio Cymru

  Roedd ein hadolygiad yn ceisio ateb y cwestiwn: A yw swyddogaethau cymorth corfforaethol y Cyngor yn effeithiol?

 • Cyngor Sir Powys – Adolygiad o'r Gwasanaeth Cynllunio (darlun yn dangos clawr y cyhoeddiad)
  Clawr adroddiad gan Archwilio Cymru gyda'i logo

  Ceisiodd yr adolygiad roi sicrwydd a mewnwelediad ynghylch a yw gwasanaeth cynllunio y Cyngor yn cyflawni ei amcanion yn effeithiol ac yn gynaliadwy ac yn cyfrannu tuag at…

Digwyddiadau

Gyda'n gilydd gallwn – creu'r amodau i rymuso ein cymunedau i ffynnu
Llun yn cynrychioli cymuned
Bydd y digwyddiad dysgu ar y cyd hwn yn dod â phobl ynghyd o bob rhan o wasanaethau cyhoedd
Dyddiad
20 Mehefin 2023
Amser yn Dechrau:
10:00
Amser yn Gorffen
12:00

Blogiau

 • Archwilio Cymru yn buddsoddi mewn sgiliau digidol staff
  Mae technoleg ddigidol eisoes yn chwarae rhan…
  Archwilio Cymru yn buddsoddi mewn sgiliau digidol staff
 • Helpu pobl i helpu eu hunain – cydnerthedd cymunedol a hunanddibyniaeth.
  Pa
  Helpu pobl i helpu eu hunain – cydnerthedd cymunedol a hunanddibyniaeth.
 • Nid oes diwrnod 'nodweddiadol' wrth weithio mewn Adnoddau Dynol
  Ar ôl cwblhau gradd mewn Plismona eisoes, doeddw
  Nid oes diwrnod 'nodweddiadol' wrth weithio mewn Adnoddau Dynol