Local Council Infographics

 • Cyfrifon Blynyddol Llywodraeth Cymru
  20 November 2020
 • Cyngor Castell-Nedd Port Talbot
  19 November 2020
  Icon
  unqualified
  Text

  Cyhoeddodd yr Archwilydd Cyffredinol barn diamod o'i archwiliad o Gyngor Castell-Nedd Port Talbot.

 • Cyngor Dinas a Sir Abertawe
  19 November 2020
  Icon
  money balance
  Text

  Mae'r Cyngor yn parhau i wynebu her ariannol sylweddol ac angen cyflawni ei gynllun arbed ar y cyflymder a maint sydd ei hangen ar yr un pryd â rheoli gwariant gwasanaethau o fewn cyllidebau.

 • Cyngor Sir Ddinybch
  05 October 2020
  Icon
  surplus_deficits
  Text

  Mae'r Cyngor wedi cynnal safle ariannol cynaliadwy hyd yma ond bydd angen arnynt i barhau i weithredu arbedion er mwyn cyrraedd pwysau cyllidol a ddisgwylir. Mae'r Cyngor wedi adnabod arbedion cyllidebol o £4.4m ar gyfer y flwyddyn ariannol 2020/21 arhagamcanion ar gyfer blynyddoedd i ddod.

 • Cyngor Sir y Fflint
  30 September 2020
  Icon
  money
  Text

  Mae'r Cyngor wedi ymgymryd â £17.5m o fenthyca tymor hir o'r Bwrdd Benthyciadau Gwaith Cyhoeddus yn ystod 2019-20 i ariannu cynlluniau gwariant cyfalaf.

 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-Bont ar ogwr
  29 September 2020
  Icon
  certify
  Text

  Ardystiodd yr Archwilydd Cyffredinol ddatganiadau ariannol 2019-20 y Cyngor gyda barn archwilio ddiamod. Wrth wneud hynny tynnodd yr Archwilydd Cyffredinol sylw at bwyslais o fater o ran ansicrwydd materol oherwydd y pandemig mewn perthynas ag asedau eiddo o fewn y gronfa bensiwn.

 • Cyngor Ceredigion
  29 September 2020
  Icon
  money balance
  Text

  Mae gan y Cyngor ddull clir wrth reoli'n ariannol sy'n gweithio'n dda iddynt ac yn ei helpu i barhau'n gynaliadwy'n ariannol

 • Cyngor Sir Gaerfyrddin
  29 September 2020
  Icon
  money balance
  Text

  Mae'r Cyngor wedi cynnal sefyllfa ariannol gynaliadwy hyd yma ond bydd angen iddo barhau i gyflawni arbedion o ystyried y pwysau cyllidebol a ragwelir.