Dysgu, Arweiniad a Chymorth COVID-19,Gwelwch ein holl ddiweddariadau ac erthyglau am Coronafeirws, gan gynnwys yr heriau a’r newidiadau a’n prosiect dysgu parhaus.
Profodd pandemig Covid-19 werth llywodraeth leol o ran amddiffyn pobl a chymunedau.
Roedd pwysau ariannol wedi arwain at gynghorau'n lleihau gwariant a thorri gwasanaethau, ond mae'r pandemig wedi dangos bod gwasanaethau llywodraeth leol yn hanfodol i gadw pobl yn ddiogel ac yn iach.
Fe ymatebodd Llywodraeth Cymru a Chydwasanaethau’r GIG yn dda dan amgylchiadau anodd i gaffael Cyfarpar Diogelu Personol
Trwy gydweithio, fe wnaeth Cydwasanaethau’r GIG a gwasanaethau cyhoeddus eraill oresgyn heriau cynnar i ddarparu’r Cyfarpar Diogelu Personol a oedd yn ofynnol ar gyfer cyrff iechyd a gofal heb redeg allan o stoc ar lefel genedlaethol.
A hoffech weithio yn Archwilio Cymru?
Rydym yn chwilio am Bartner Caffael ac Aelod Annibynnol o’r Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg.
Archwilio yn chwarae rôl hollbwysig yn y sector cyhoeddus nawr yn fwy na erioed
Yr Archwilydd Cyffredinol yn amlinellu'r blaenoriaethau ar gyfer y 12 mis nesaf

Rydym yma i:

Rhoi sicrwydd
bobl Cymru bod arian cyhoeddus yn cael ei reoli'n dda
Egluro
sut mae arian cyhoeddus yn cael ei ddefnyddio a sut mae'n diwallu anghenion pobl, ac.
Ysbrydoli
a grymuso'r sector cyhoeddus yng Nghymru i wella.

 

 • Discretionary services report cover 2021
  Yn ôl eich doethineb - Gwasanaethau Dewisol Llywodraeth Leol

  Mae pwysau ariannol wedi arwain at gynghorau'n lleihau gwariant a thorri gwasanaethau, ond mae'r pandemig wedi dangos bod gwasanaethau llywodraeth leol yn hanfodol i gadw pobl yn ddiogel ac yn iach.

 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful – Asesiad o Gynnydd wrth Ymdrin â Phryderon Allweddol (darlun yn dangos clawr y cyhoeddiad)
  Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful – Asesiad o Gynnydd wrth Ymdrin â Phryderon Allweddol: clawr adroddiad yn dangos logo Archwilio Cymruu Archwilydd Cyffredinol Cymru.

  Mae’r adroddiad hwn yn nodi ein hasesiad o gynnydd y Cyngor o ran ymdrin â’r pryderon y soniwyd amdanynt yn ein llythyr a anfonwyd at y Cyngor ym mis Mai 2019, a’r rheiny…

 • Caffael a Chyflenwi Cyfarpar Diogelu Personol ar gyfer Pandemig COVID-19 (darlun yn dangos clawr y cyhoeddiad)
  PPE report cover 2021

  Ar y cyd â gwasanaethau cyhoeddus eraill, fe wnaeth y Cydwasanaethau oresgyn heriau cynnar i ddarparu’r Cyfarpar Diogelu Personol a oedd yn ofynnol yn ôl canllawiau ar…

 • Cyngor Sir Ddinbych – Crynodeb Archwiliad Blynyddol 2020 (darlun yn dangos clawr y cyhoeddiad)
  Cyngor Sir Dinbych – Crynodeb Archwilio Blynyddol 2020: clawr adroddiad yn dangos logo Archwilio Cymru

  Dyma grynodeb ein harchwiliad ar gyfer Cyngor Sir Ddinbych.

 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam – Crynodeb Archwiliad Blynyddol 2020 (darlun yn dangos clawr y cyhoeddiad)
  Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam– Crynodeb Archwilio Blynyddol 2020: clawr adroddiad yn dangos logo Archwilio Cymruu Archwilydd Cyffredinol Cymru.

  Dyma grynodeb ein harchwiliad ar gyfer Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam.

 • Cyngor Sir Caerfyrddin – Crynodeb Archwiliad Blynyddol 2020 (darlun yn dangos clawr y cyhoeddiad)
  Cyngor Sir Caerfyrddin – Crynodeb Archwilio Blynyddol 2020: clawr adroddiad yn dangos logo Archwilio Cymru

  Dyma grynodeb ein harchwiliad ar gyfer Cyngor Sir Caerfyrddin.

 • Cyngor Castell-nedd Port Talbot – Crynodeb Archwiliad Blynyddol 2020 (darlun yn dangos clawr y cyhoeddiad)
  Cyngor Castell-nedd Port Talbot – Crynodeb Archwilio Blynyddol 2020: clawr adroddiad yn dangos logo Archwilio Cymruu Archwilydd Cyffredinol Cymru.

  Dyma grynodeb o’n harchwiliad ar gyfer Cyngor Castell-nedd Port Talbot.

Digwyddiadau

Gweminar Byw: Eich Tref, Eich Dyfodol – Adfywio Canol Trefi
Darlun yn dangos tref Gymreig 'stylised'. MAe'n cynnwys tai, busnesau a thrafnidiaeth ar ffurf beics a bysus yn ogystal a chyfeiriadau at goed a mynyddoedd a chefn gwlad.
Mae canol trefi wedi bod wrth wraidd cymdeithas yng Nghymru ers amser maith.
Date
20 Mai 2021
Time Starts:
11:30
Time Ends
13:00

Blogiau

 • Sut mae COVID-19 wedi cael effaith anghyfartal ar ein gweithlu benywaidd
  I nodi Diwrnod Rhyngwladol y Merched, rydym ni’n…
  Sut mae COVID-19 wedi cael effaith anghyfartal ar ein gweithlu benywaidd
 • Y darlun mawr: Defnyddio tueddiadau ariannu i ddeall yr ymateb i COVID-19
  Y darlun mawr: Defnyddio tueddiadau ariannu i ddeall yr ymateb i COVID-19
 • Prentisiaethau: pam nad Prifysgol yw eich unig ddewis
  Dysgwch fwy am ddod yn brentis yn Archwilio Cymru…
  Prentisiaethau: pam nad Prifysgol yw eich unig ddewis

Trydar