Dysgu, Arweiniad a Chymorth COVID-19,Gwelwch ein holl ddiweddariadau ac erthyglau am Coronafeirws, gan gynnwys yr heriau a’r newidiadau a’n prosiect dysgu parhaus.
Rhaglen Prentisiaeth Cyllid Sector Cyhoeddus Cymru Gyfan
Mae'n bleser gan Archwilio Cymru gyhoeddi bod eu ceisiadau ar gyfer rhaglen Prentisiaeth Cyllid Sector Cyhoeddus Cymru Gyfan bellach ar agor.
Profodd pandemig Covid-19 werth llywodraeth leol o ran amddiffyn pobl a chymunedau.
Roedd pwysau ariannol wedi arwain at gynghorau'n lleihau gwariant a thorri gwasanaethau, ond mae'r pandemig wedi dangos bod gwasanaethau llywodraeth leol yn hanfodol i gadw pobl yn ddiogel ac yn iach.
Fe ymatebodd Llywodraeth Cymru a Chydwasanaethau’r GIG yn dda dan amgylchiadau anodd i gaffael Cyfarpar Diogelu Personol
Trwy gydweithio, fe wnaeth Cydwasanaethau’r GIG a gwasanaethau cyhoeddus eraill oresgyn heriau cynnar i ddarparu’r Cyfarpar Diogelu Personol a oedd yn ofynnol ar gyfer cyrff iechyd a gofal heb redeg allan o stoc ar lefel genedlaethol.
A hoffech weithio yn Archwilio Cymru?
Rydym yn chwilio am Bartner Caffael ac Aelod Annibynnol o’r Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg.

Rydym yma i:

Rhoi sicrwydd
bobl Cymru bod arian cyhoeddus yn cael ei reoli'n dda
Egluro
sut mae arian cyhoeddus yn cael ei ddefnyddio a sut mae'n diwallu anghenion pobl, ac.
Ysbrydoli
a grymuso'r sector cyhoeddus yng Nghymru i wella.

 

 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful – Crynodeb Archwilio Blynyddol 2020: clawr adroddiad yn dangos logo Archwilio Cymruu Archwilydd Cyffredinol Cymru.
  Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful - Crynodeb Archwiliad Blynyddol 2020

  Dyma grynodeb ein harchwiliad ar gyfer Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful.

 • Awdurdod Tân ac Achub De Cymru – Crynodeb Archwiliad Blynyddol 2020 (darlun yn dangos clawr y cyhoeddiad)
  Awdurdod Tân ac Achub De Cymru – Crynodeb Archwiliad Blynyddol 202l: clawr adroddiad yn dangos logo Archwilio Cymruu Archwilydd Cyffredinol Cymru.

  Dyma grynodeb ein harchwiliad ar gyfer Awdurdod Tân ac Achub De Cymru.

 • Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro – Adolygiad o Gydnerthedd (darlun yn dangos clawr y cyhoeddiad)
  Delwedd clawr blaen Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro: Adolygiad o Gydnerthedd

  Roedd ein hadolygiad yn ceisio ateb y cwestiwn: A yw’r Awdurdod Parc Cenedlaethol yn rheoli ei adnoddau’n effeithiol i sicrhau ei gydnerthedd hirdymor?

 • Gwasanaethau Cydnerth a Chynaliadwy yn Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri (darlun yn dangos clawr y cyhoeddiad)
  Gwasanaethau Cydnerth a Chynaliadwy yn Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri: clawr adroddiad yn dangos logo Archwilio Cymruu Archwilydd Cyffredinol Cymru.

  Yn 2020-21 fe gynhaliom ni adolygiad o gydnerthedd a chynaliadwyedd gwasanaethau yn Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri i ddarparu sicrwydd ynghylch pa mor dda yr ymdrinnir â…

 • Yn ôl eich doethineb - Gwasanaethau Dewisol Llywodraeth Leol (darlun yn dangos clawr y cyhoeddiad)
  Discretionary services report cover 2021

  Mae pwysau ariannol wedi arwain at gynghorau'n lleihau gwariant a thorri gwasanaethau, ond mae'r pandemig wedi dangos bod gwasanaethau llywodraeth leol yn hanfodol i gadw…

 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful – Asesiad o Gynnydd wrth Ymdrin â Phryderon Allweddol (darlun yn dangos clawr y cyhoeddiad)
  Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful – Asesiad o Gynnydd wrth Ymdrin â Phryderon Allweddol: clawr adroddiad yn dangos logo Archwilio Cymruu Archwilydd Cyffredinol Cymru.

  Mae’r adroddiad hwn yn nodi ein hasesiad o gynnydd y Cyngor o ran ymdrin â’r pryderon y soniwyd amdanynt yn ein llythyr a anfonwyd at y Cyngor ym mis Mai 2019, a’r rheiny…

 • Caffael a Chyflenwi Cyfarpar Diogelu Personol ar gyfer Pandemig COVID-19 (darlun yn dangos clawr y cyhoeddiad)
  PPE report cover 2021

  Ar y cyd â gwasanaethau cyhoeddus eraill, fe wnaeth y Cydwasanaethau oresgyn heriau cynnar i ddarparu’r Cyfarpar Diogelu Personol a oedd yn ofynnol yn ôl canllawiau ar…

Digwyddiadau

Gweminar byw: Rhaglen Prentisiaeth Cyllid Sector Cyhoeddus Cymru Gyfan
Image of a clock
Ydych chi'n chwilio am ddewis arall yn lle'r brifysgol ond gyda'r un rhagolygon hirdymor?
Date
13 Mai 2021
Time Starts:
12:45
Time Ends
13:30

Blogiau

 • Sut mae COVID-19 wedi cael effaith anghyfartal ar ein gweithlu benywaidd
  I nodi Diwrnod Rhyngwladol y Merched, rydym ni’n…
  Sut mae COVID-19 wedi cael effaith anghyfartal ar ein gweithlu benywaidd
 • Y darlun mawr: Defnyddio tueddiadau ariannu i ddeall yr ymateb i COVID-19
  Y darlun mawr: Defnyddio tueddiadau ariannu i ddeall yr ymateb i COVID-19
 • Prentisiaethau: pam nad Prifysgol yw eich unig ddewis
  Dysgwch fwy am ddod yn brentis yn Archwilio Cymru…
  Prentisiaethau: pam nad Prifysgol yw eich unig ddewis

Trydar