Offer Data

 • doctor and patient
  Amseroedd Aros Dewisol y GIG
  Mae’r offeryn data hwn yn bwrw golwg ar y gwahanol amseroedd aros ar gyfer gwahanol fyrddau iechyd
 • Report image
  Cydweithio Rhwng y Gwasanaethau Brys
  Rydym wedi cynhyrchu'r offeryn data hwn i gefnogi ein hadroddiad ar Gydweithio rhwng y Gwasanaethau Brys yng Nghymru. Mae adroddiad rchwilio Cymru i'w weld ar ein
 • Arwydd A&E y tu allan i ysbyty.
  Gofal Heb ei Drefnu yng Nghymru
  Mae'r offeryn yn casglu data o bob rhan o'r system gofal heb ei drefnu yng Nghymru ac yn rhoi cipolwg ar sut mae'r system yn ymdopi.
 • Image of a town centre
  Adfywio Canol Trefi yng Nghymru
 • NHS
  Offeryn Data Cyllid GIG Cymru
  Darganfyddwch dueddiadau yng nghyllid GIG Cymru gan ddefnyddio ein offeryn data rhyngweithiol.
 • Icon of a bar chart
  Cynaliadwyedd Ariannol
  Mae'r offeryn data hwn yn cymharu data ariannol ar gyfer pob cyngor, parc cenedlaethol ac awdurdod tân ac achub yng Nghymru o 2015-16 ymlaen.
 • Pobl sy'n gweithio mewn banc bwyd
  Offeryn data ar Dlodi yng Nghymru
  Mae'r offeryn data hwn wedi'i gynhyrchu i helpu i ddeall heriau tlodi yng Nghymru.
 • Adroddiad Cydraddoldeb
  Adroddiad Cydraddoldeb
  Mae'r offeryn data hwn yn darparu ein gwybodaeth am gyflogaeth ar gyfer pob blwyddyn, wedi'i dadansoddi yn ôl nodweddion cydraddoldeb.
 • Adroddiad Cydraddoldeb
  Adroddiad Cydraddoldeb
  Mae'r offeryn data hwn yn darparu ein gwybodaeth am gyflogaeth ar gyfer pob blwyddyn, wedi'i dadansoddi yn ôl nodweddion cydraddoldeb.
 • dwylo'n teipio ar fysellfwrdd
  System Gwybodaeth Gofal Cymunedol Cymru
  Mae'r offeryn hwn yn caniatáu ichi weld mwy am statws gweithredu System Gwybodaeth Gofal Cymunedol Cymru mewn awdurdodau lleol a byrddau iechyd.
 • Report cover
  Tueddiadau o ran gwariant cyhoeddus yng Nghymru rhwng
  Mae'r offeryn data hwn yn nodi patrymau gwariant gwasanaethau cyhoeddus ym mhedair gwlad y DU.
 • Homeless
  Cysgu Allan yng Nghymru – Problem i Bawb; Cyfrifoldeb i Neb
  Mae’r adroddiad hwn yn ystyried sut y gall cyrff cyhoeddus helpu i roi diwedd ar pobl yn cysgu allan yng Nghymru.
 • Young People
  Llesiant pobl ifanc
  Fe edrychom ni ar waith Llywodraeth Cymru i gefnogi llesiant pobl ifanc yng Nghymru.
 • Front door
  Y ‘drws blaen’ i ofal cymdeithasol i oedolion
  Bu pwyslais ein gwaith ar farnu effeithiolrwydd y ‘drws blaen’ newydd hwn i ofal cymdeithasol, gan edrych yn benodol ar wasanaethau i oedolion.
 • Local Planning
  Effeithiolrwydd awdurdodau cynllunio lleol yng Nghymru
  Mae'r adroddiad hwn yn ystyried cynnydd awdurdodau cynllunio lleol o ran cyflawni eu cyfrifoldebau newydd ac i ba raddau y maent yn gweithredu yn unol â’r egwyddor datblygu cynaliadwy a geir yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.
 • Nurses
  Gwariant GIG Cymru ar staff asiantaeth
  Mae gwariant GIG Cymru ar staff asiantaeth wedi cynyddu’n sylweddol dros y blynyddoedd diwethaf.