News

Pedwar person yn sefyll o amgylch bwrdd gyda gliniadur a nodiadau papur, yn siarad am waith
Ymunwch â'n tîm: Eich cyfle i arwain ym maes iechyd a diogelwch yn Archwilio Cymru!
Rydym yn chwilio am unigolyn sydd â gwybodaeth gref am Iechyd a Diogelwch i fod yn ar
 • Gofyn Am Brofiadau Cleifion a Pherthnasau o Amseroedd Aros y GIG
  Gofynnir i gleifion a pherthnasau i rannu eu profiadau o aros am lawdriniaethau wedi'u cynllunio.
 • Archwilydd Cyffredinol yn annerch cynghorau tref ar bwysigrwydd llywodraethu da
  Yn y gynhadledd, oedd â’r teitl ‘Ensuring strong and effective financial governance in Community and Town Councils’, a gynhaliwyd ar 15fed
 • Cyngor Conwy Yn Cael Ei Reoli A'i Lywodraethu'n Dda Yn Gyffredinol
  Mae adroddiad a gyhoeddwyd heddiw gan Archwilydd Cyffredinol Cymru ar Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn dod i'r casgliad bod y Cyngor yn cael ei re
 • Cynghorau Cymru yn herio'u hunain yn well ond angen mwy o gysondeb er mwyn gwella atebolrwydd
  Mae trefniadau craffu llywodraeth leol yng Nghymru yn gwella ond mae angen i gynghorau weithredu'n fwy cyson os ydynt am ychwanegu gwerth ar ran y
 • Swyddfa Archwilio Cymru yn ymgynghori â grwpiau cydraddoldeb cynrychioliadol
  Yr wythnos hon mae aelodau o Swyddfa Archwilio Cymru yn cwrdd â llu o grwpiau allanol i drafod ffyrdd o wella sut y gall ymgorffori ystyriaethau cy
 • Y Fenter Twyll Yn Nodi £4 Miliwn O Achosion O Dwyll A Gordaliadau Yng Nghymru
  Gyda gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru yn wynebu eu her fwyaf ers cenhedlaeth ac yn wynebu gostyngiadau sylweddol o ran cyllidebau mewn termau rea
 • Tîm o staff yn barod am Her Tri Chopa Cymru
  Mae’r daith, fydd yn cynnwys mynyddoedd Yr Wyddfa yn y Gogledd, Cadair Idris yng Nghanolbarth Cymru, a Phen y Fan yn y De, i gyd er mwyn codi arian
 • Archwilydd Cyffredinol yn anerch arweinwyr Llywodraeth Leol ynglŷn â'r her o newid yn y ddeng mlynedd nesaf
  Yn y gynhadledd 'Cyngor 2025 - Gweledigaeth ar gyfer Llywodraeth Leol yng Nghymru' roedd yr Archwilydd Cyffredinol yn sôn am yr heriau a wynebir ga
 • Swyddfa Archwilio Cymru yn cefnogi ysgol haf gwasanaethau cyhoeddus
  Cynhelir yr ysgol haf flynyddol eleni ym Mhrifysgol Llanbedr Pont Steffan a'r flwyddyn hon mae’n dilyn y thema ‘Ymddiriedaeth – Sylfaen Llwyddiant’
 • Archwilydd Cyffredinol yn rhoi amod ar gyfrifon tri o gyrff y GIG yng Nghymru
  Ac, am y tro cyntaf ers ad-drefnu’r GIG yn 2009-10, mae wedi rhoi amod ar ei farn ar gyfrifon tri Bwrdd Iechyd am dorri eu terfynau gwario cymeradw
 • Heriau sylfaenol yn parhau ar gyfer Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn ȏl adroddiad ar y cyd ar drefniadau llywodraethu a rheoli
  Mae’r adroddiad, sy’n ddarn o waith ar y cyd rhwng Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru a Swyddfa Archwilio Cymru (SAC), yn rhoi adroddiad cynnydd ar yr
 • Llywodraeth Cymru ar y trywydd cywir i helpu pobl ifanc 16-18 oed i mewn i addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant
  Trawsgrifiad o fideo [PDF 95KB Agorir m
 • Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2013-14 yr Archwilydd Cyffredinol
  Pob blwyddyn, mae’r Adroddiad Blynyddol yn crynhoi ei waith, yn ogystal â gwaith Swyddfa Archwilio Cymru, yn ystod y 12 mis blaenorol.
 • Dim Gwelliannau mewn meysydd gwasanaeth allweddol yng Nghyngor Caerdydd
  Er bod y Cyngor wedi gwneud rhywfaint o gynnydd, yn enwedig ar ôl sefydlu uwch dîm arwain newydd, o ran gwella’r wybodaeth ariannol sydd ar gael am
 • Gynllun amaeth-amgylchedd wedi dysgu gwersi o gynlluniau blaenorol
  Mae'r ffordd y cafodd Glastir, cynllun amaeth-amgylchedd Llywodraeth Cymru ei lunio a'i weithredu, wedi adlewyrchu rhai o'r gwersi a ddysgwyd o gyn