Prosiect ffordd pwysig yn tynnu tua’r terfyn ar ôl deng mlynedd anodd

Mae costau uwchraddio Rhan 2 yr A465 wedi cael eu ffrwyno i raddau helaeth ers 2020, ond mae’r stori ar y cyfan yn un o godiadau sylweddol mewn costau ac oedi sylweddol

Gweld mwy
Category
Article
Example image

Cyngor Caerffili’n ‘Gwella’ Mewn Ymateb i Fethiannau Llywodr...

Ond yn rhy gynnar i ddweud os yw lefelau’r gwelliant yn gynaliadwy, yn ôl yr Archwilydd Cyffredinol

Gweld mwy
Article
Example image

Staff Swyddfa Archwilio Cymru yn gweithio ag elusennau mewn ...

Gweld mwy
Article
Example image

Cynghorau: ‘Angen Cael Gafael Tymor Hwy Ar Yr Heriau Arianno...

Archwilydd Cyffredinol Cymru yn galw am well systemau cynllunio a gwerthuso a llai o ffocws byrdymor, wrth i'r ‘craciau ddechrau ymddangos’

Gweld mwy
Article
Example image

Taliadau pensiwn ac enllib Cyngor Sir Caerfyrddin yn ‘anghyf...

Archwilydd Penodedig yn cyhoeddi dau adroddiad ar wahân er budd y cyhoedd

Gweld mwy
Article
Example image

Taliadau Optio Allan O Gynllun Pensiwn Yng Nghyngor Sir Penf...

Yr Archwilydd Penodedig yn cyhoeddi adroddiad er budd y cyhoedd

Gweld mwy
Article
Example image

Llywodraethu da a chymryd risgiau a reolir yn dda

Elfennau hanfodol i sicrhau bod GIG Cymru yn effeithiol yn 2024 

Gweld mwy
Article
Example image

Seminar yn dangos y ffordd ymlaen

Digwyddiad yn ystyried sut y bydd Bil Cenedlaethau’r Dyfodol yn effeithio ar wasanaethau cyhoeddus yng Nghymru

Gweld mwy
Article
Example image

Dau Archwilydd Dan Hyfforddiant Swyddfa Archwilio Cymru Yn C...

Mae dau o hyfforddeion Swyddfa Archwilio Cymru wedi cipio gwobrau o fri, wrth iddynt weithio tuag at ennill eu cymwysterau Cyfrifydd Siartredig ACA gan Sefydliad Cyfrifwyr Siartredig Cymru a Lloegr (ICAEW). 

Gweld mwy
Article
Example image

Beth yw eich barn am wasanaethau’r cyngor yng Ngheredigion?

Mae Swyddfa Archwilio Cymru yn lansio’r arolwg FyNgheredigion – ac yn gwahodd pobl sy’n byw yn y Sir i ddweud eu dweud 

Gweld mwy
Article
Example image

Trefniadau cynnydd ac ymyriadau yn y GIG

Gweld mwy
Article
Example image

Strategaeth Leoli Llywodraeth Cymru Wedi ‘Cyflawni Ei Hamcan...

Ond ansicrwydd ynghylch y gwerth am arian a bu’n anodd adleoli swyddi, yn ôl yr Archwilydd Cyffredinol

Gweld mwy
Article
Example image

Mae gwasanaethau cyflyrau cronig wedi gwella, ond mae angen ...

Er gwaethaf y gostyngiad yn nifer y derbyniadau perthnasol i ysbytai, mae angen i fyrddau iechyd yng Nghymru wneud mwy i ehangu mynediad i wasanaethau cyflyrau cronig yn y gymuned yn ôl adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru. 

Gweld mwy
Article
Example image

Prawf bod model Archwilio Cymru yn llwyddo i ddilyn hynt ari...

Mae Swyddfa Archwilio Cymru mewn sefyllfa gadarn i gefnogi gwelliant a hyrwyddo sicrwydd yn ogystal ag archwilio trefniadau cydweithio ar draws sectorau, yn ôl Huw Vaughan Thomas, Archwilydd Cyffredinol Cymru.

Gweld mwy
Article
Example image

Gwendidau Difrifol Wrth Roi Arian Grant I Ganolfan Cywain

Ni chafodd y prosiect ei fonitro’n briodol ac nid oedd yn rhoi gwerth am arian yn ôl yr Archwilydd Cyffredinol

Gweld mwy
Article
Example image

Trefniadau Rheoli Rhaglenni Diweddaraf Cronfeydd Strwythurol...

Ond mae’n rhy gynnar i asesu’r effaith gyffredinol’, meddai’r Archwilydd Cyffredinol

Gweld mwy