Accessibility tools

Rydym wedi gosod ReadSpeaker webReader, sy'n caniatáu i ymwelwyr drosi cynnwys ar-lein yn sain ar unwaith ar ein gwefan.

Cliciwch ar yr eicon uchod i roi cynnig arni, a manteisiwch ar yr ystod lawn o nodweddion defnyddiol Darllenyddwe trwy glicio ar y ddolen isod.

Gwefan Readspeaker

Datganiad hygyrchedd

Mae'r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i www.archwilio.cymru. Mae'r wefan hon yn cael ei rhedeg gan Archwilio Cymru. Rydym am i gynifer o bobl â phosibl allu defnyddio'r wefan hon.

Gweld datganiad hygyrchedd

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os byddwch yn dod o hyd i unrhyw broblemau nad ydynt wedi'u rhestru ar y dudalen hon neu'n credu nad ydym yn bodloni gofynion hygyrchedd, cysylltwch â:

post@archwilio.cymru

Rydym yn parhau i greu gwaith o ansawdd uchel sy'n gwneud gwahaniaeth

01 Tachwedd 2022
 • Rydym wedi cyhoeddi ein Hadroddiad Interim

  Mae ein Hadroddiad Interim yn rhoi crynodeb o'r ffordd yr ydym wedi bod yn cyflawni neu'n symud ymlaen â'n cynlluniau ers cyhoeddi ein Cynllun Blynyddol ym mis Ebrill 2022.

  Rydym wedi parhau i gadw hyblygrwydd yn ein rhaglen waith genedlaethol i ganiatáu i ni ymateb i amgylchiadau, blaenoriaethau a materion sy'n ymwneud â phryder cyhoeddus neu seneddol sy'n newid, wrth iddynt godi. Yn ogystal, yn gynharach eleni fe wnaethom lansio ymgynghoriad i helpu i gynllunio rhaglen waith dynodedig yn y tymor canolig.

  Ym mis Mehefin eleni, fe wnaethom gyhoeddi ein Sicrhau, Esbonio, Ysbrydoli: Ein Strategaeth 2022-27, carreg filltir wych i Archwilio Cymru. Fe wnaethon ni herio ein hunain fel sefydliad, gofyn am graffu ar eraill a chael cipolwg gwerthfawr i'n helpu i ddatblygu cyfeiriad clir am y pum mlynedd nesaf.

  O ran rheoli’r busnes, rydym wedi parhau i addasu sut rydym yn gweithio, gan gefnogi ein staff i weithio'n hyblyg er mwyn iddynt allu darparu gwasanaethau effeithiol ac effeithlon. Yn y chwe mis diwethaf, rydym hefyd wedi cyhoeddi ein Strategaeth Lles. Rydym am i Archwilio Cymru fod yn sefydliad lle mae ein staff yn falch o weithio a rhywle yr ydym yn gwneud gwaith o ansawdd uchel sy'n gwneud gwahaniaeth.

  Un o brif ganolbwyntiau Archwilio Cymru yn ystod y chwe mis diwethaf oedd penderfyniadau ynghylch anghenion ein swyddfa yn y dyfodol a ffyrdd o weithio. Rydym wedi gweithio i sicrhau ein bod yn darparu gwaith o ansawdd uchel, tra hefyd yn blaenoriaethu iechyd a lles ein staff, yn ogystal â chyfrannu at ostyngiad yn ein heffaith amgylcheddol.

  ,
  Rydym yn falch o ddweud bod yr holl waith a gynlluniwyd bron â bod naill ai wedi'i gyflawni neu'n symud ymlaen i gynllunio. Mae hyn yn glod i broffesiynoldeb, ymroddiad a gwaith caled ein staff a'r cydweithrediad a gawn gan y cyrff yr ydym yn eu harchwilio ac rydym wedi ymrwymo i adeiladu ar y momentwm hwn am weddill y flwyddyn. Adrian Crompton, Archwilydd Cyffredinol
  ,

  Adroddiad Cysylltiedig

  Adroddiad Interim 2022

  View more