• Beth sydd ynddo i chi

Beth sydd ynddo i chi

Byddwch yn cymryd rhan yn yr archwiliad o dros 800 o gyrff cyhoeddus ledled Cymru, gan sicrhau bod y gwaith a wnewch yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i ddinasyddion Cymru. Byddwch hefyd yn dysgu sut i sefydlu a chynnal perthynas waith dda yn fewnol ac yn allanol, wrth astudio ar gyfer eich cymhwyster cyfrifeg a chael eich cefnogi mewn rhaglen dysgu a datblygu lawn.

Mae pob elfen o archwiliad yn cyfrannu at y darlun mawr ac mae eich gwaith o ddydd i ddydd ar ein rhaglen i raddedigion yn chwarae rhan allweddol yn hynny.

Mae eich gyrfa fel archwilydd yn dechrau cyn gynted ag y byddwch yn ymuno â ni. Ochr yn ochr â'r hyfforddiant cymhwyster proffesiynol, byddwch yn ymuno â thimau archwilio ac yn cael profiad ymarferol gyda'n cleientiaid, gan weithio gyda nhw naill ai o'u swyddfeydd neu ar-lein, naill ai o gartref neu o un o'n swyddfeydd. Bydd angen i chi fod yn berson afaelgar a gwydn.

Byddwch yn cyflawni amrywiaeth o waith cyfrifon ariannol i wirio bod data'n gywir ac yn amlygu a chwestiynu unrhyw anghywirdebau drwy gyswllt rheolaidd â thimau Cyllid a gweithwyr proffesiynol eraill.

Mae ein rhaglen hyfforddi yn rhoi cyfle i chi weithio ar draws ystod eang o gleientiaid, gan gynnwys:

 • Llywodraeth Cymru a chyrff cysylltiedig a noddir
 • Byrddau iechyd
 • Awdurdodau lleol
 • Gwasanaeth Tân ac Achub

Byddwch hefyd yn ymwneud â gwaith ardystio grantiau, dadansoddeg data, llywodraethu a gwaith gwerth am arian.

Er bod ein sylfaen cleientiaid ledled Cymru, mae ein staff wedi'u lleoli mewn ardaloedd daearyddol (y De, Gogledd, a’r Gorllewin); a disgwylir iddynt deithio i wahanol swyddfeydd cleientiaid ledled yr ardal ddaearyddol hon. Mae'n werth nodi, oherwydd y lledaeniad daearyddol hwn, efallai y bydd yn fuddiol i chi allu gyrru, gan wneud teithio rhwng cleientiaid yn fwy hygyrch. Fodd bynnag, os na allwch yrru neu os na allwch yrru oherwydd nam, byddwch yn cael ad-daliad am drefniadau teithio amgen.

Fel lle i weithio, rydyn ni ychydig yn wahanol.  Rydym wirioneddol yn poeni am ein pobl ac yn cynnig diwylliant croesawgar ac amgylchedd sy'n annog cydbwysedd cadarnhaol rhwng bywyd a gwaith.

Hefyd, byddwch yn mwynhau rhai manteision gwych ac yn gallu manteisio ar y cymorth, yr arweiniad a'r hyfforddiant i gyflawni eich holl nodau gyrfa tymor byr a thymor hir.

Byddwch yn rhan o dîm cefnogol a gyda'ch gilydd byddwch yn creu lle diogel lle gall pawb herio eu hunain a datblygu'n bersonol ac yn broffesiynol. Mae ein timau'n ymfalchïo yn eu gwaith ac yn gwybod bod cydweithio â'r tîm yn creu diwylliant lle mae pawb am wneud eu gorau i helpu pawb arall i lwyddo.

Bydd y rhaglen hon yn eich helpu i ddatblygu'r sgiliau sydd eu hangen arnoch i gael effaith ar archwilio a chyda'r cyfle i gael secondiad allanol a rhaglen waith amrywiol ar draws gwasanaethau archwilio, byddwch yn profi ystod eang o gyfleoedd gwaith gan roi'r cymorth, yr anogaeth a'r cyfleoedd i chi dyfu'n bersonol ac yn broffesiynol.

 • Cyflog cychwynnol cystadleuol £27,259
 • Hyfforddiant cyfrifyddiaeth wedi’i dalu’n llawn gyda Sefydliad Cyfrifwyr Cymru a Lloegr (ICAEW)
 • Hyfforddiant cyfrifyddiaeth o’r safon uchaf gyda darparwr allanol, a chyfraddau llwyddo mewn arholiadau sy’n uwch na’r cyfartaledd cenedlaethol 

 • Hyfforddiant a gyflwynir drwy raglen astudio rhyddhau o’r gwaith mewn bloc

 • Absenoldeb arholiadau wedi'i ariannu'n llawn
 • 33 diwrnod o wyliau blynyddol (ynghyd â gwyliau cyhoeddus)
 • Mynediad i Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil
 • Gweithio hyblyg gyda chymysgedd o waith cartref a swyddfa

Mae ymuno ag Archwilio Cymru yn golygu ymuno â sefydliad sydd yr un mor frwdfrydig am eich datblygiad ag yr ydych chi. Byddwch yn dechrau eich cymhwyster proffesiynol yn fuan ar ôl ymuno ac o fewn yr ychydig fisoedd cyntaf byddwch yn sefyll eich set gyntaf o arholiadau. Ni fyddwch yn mynd trwy hyn ar eich pen eich hun, byddwch yn astudio gyda gweddill eich carfan, gan adeiladu perthnasoedd a rhwydweithiau cryf ar hyd y ffordd.

Rydym yn gwybod y gall astudio fod yn anodd, ond mae gennym brofiad helaeth i'ch cefnogi, byddwn yn eich cefnogi gyda chefnogaeth ariannol lawn; rydym yn talu am holl gostau aelodaeth myfyrwyr ICAEW, hyfforddiant, costau arholiadau a deunyddiau astudio; a mynediad at hyfforddiant o'r radd flaenaf.

Mae ein llwyddiant mewn arholiadau yn uwch na'r cyfartaledd cenedlaethol ar gyfer ICAEW, ac rydym wedi cael nifer o enillwyr gwobrau rhyngwladol!

Rydym yn eich annog i fanteisio'n llawn ar yr adnoddau sydd ar gael i chi, mynychu pob dosbarth a chwblhau pob prawf cwrs a ffug. Bydd y cyfleoedd hyn yn eich helpu i feithrin y sgiliau a'r wybodaeth sydd eu hangen arnoch i basio'ch arholiadau ar eich ymgais gyntaf.

Bydd gennych ‘gyfaill’ hefyd i'ch helpu i ymgartrefu yn eich rôl a bydd gennych reolwr llinell sy'n gweithredu fel cwnselydd myfyrwyr ICAEW, gan roi'r gefnogaeth a'r arweiniad sydd eu hangen arnoch i ddatblygu'n bersonol ac yn broffesiynol.

Mae cymhwyster proffesiynol yn agor byd o bosibiliadau ac mae ICAEW yn uchel ei fri ac yn cael ei gydnabod yn fyd-eang ac felly mae'r arholiadau'n heriol ac mae angen ymrwymiad a disgyblaeth bersonol. Ond os ydych chi'n barod i fuddsoddi yn eich datblygiad gyda llawer o waith caled, weithiau yn eich amser eich hun, i ategu'r hyfforddiant a gewch gan ein darparwr hyfforddiant arbenigol, bydd eich ymroddiad yn dod â gwobrau tymor hir enfawr. Gall hyn fod y peth gorau i chi fuddsoddi ynddo!

Mae ein Rhaglen Hyfforddeion i Raddedigion yn cynnig rhywbeth gwahanol i’r rhai sydd am hyfforddi fel cyfrifydd siartredig; cyfle blynyddol i hyd at 8 unigolyn gael eu secondio iddynt, naill ai mewn sector cyhoeddus arall neu sefydliad a ariennir yn gyhoeddus yng Nghymru.

Mae'r cyfle unigryw hwn, nid yn unig yn rhoi cyfle i chi brofi diwylliant sefydliad arall, ond yn rhoi cyfle i ddatblygu sgiliau cyllid ochr yn ochr â'ch sgiliau archwilio.

Ein nod yw cefnogi eich datblygiad fel arweinwyr cyllid y dyfodol ac felly credwn fod datblygu eich sgiliau arwain a rheoli'r un mor bwysig â datblygu eich sgiliau technegol.

Felly, mae eich rhaglen hyfforddiant proffesiynol ICAEW yn cael ei hategu â rhaglen ddysgu sy'n cwmpasu sgiliau gan gynnwys arweinyddiaeth, meddwl beirniadol a deallusrwydd emosiynol, gan arwain at ddyfarniad lefel 3 y Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth (ILM).

Darganfyddwch sut brofiad yw gweithio yn Archwilio CymruDarllen mwy  

Graduate Blogs