Pam dewis gyrfa mewn cyfrifyddiaeth / archwilio?

Pam dewis gyrfa mewn cyfrifyddiaeth / archwilio?
Grŵp o fyfyrwyr o gwmpas bwrdd yn edrych ar rai dogfennau

Georgina Taylor, hyfforddai graddedig, sy’n dweud wrthym pam y dewisodd hi yrfa ym maes archwilio

Mae'n hawdd ystyried pam y gall bod yn archwilydd fod yn bwysig yn y gymdeithas ehangach. Y gwaith ystyrlon y mae Archwilio Cymru yn ei wneud i bobl Cymru wrth ddwyn awdurdodau’r sector cyhoeddus i gyfrif a diogelu gwariant cyhoeddus er enghraifft. Er gwaethaf yr agwedd wir a gwerth chweil hon ar archwilio, byddwn yn dadlau bod gan y rhan fwyaf o bobl, yn enwedig graddedigion diweddar sy'n ystyried pa yrfa i gychwyn arni, ychydig o flaenoriaethau eraill i'w hystyried. Yn ffodus iddyn nhw (a minnau!) mae yna lawer o resymau eraill dros ddewis cyfrifyddiaeth neu'n fwy penodol, archwilio.

Yr un clasurol; cymhwyster proffesiynol. Mae'r daith hir, sy’n aml yn heriol i gael cymhwyster yr ACA yn un yr addawyd i mi sawl gwaith ei bod yn werth y 15 arholiad y mae'n ei olygu. Mae'r ACA yn gymhwyster a gydnabyddir yn rhyngwladol sy'n helpu i wella'r ffordd yr ydych yn gwneud penderfyniadau, rheoli amser a llawer mwy. Yn bwysicach fyth, mae'n brawf diriaethol o'ch datblygiad proffesiynol ac yn eich gwneud yn fwy cyflogadwy.

Yn fwy penodol ar gyfer archwilio, mae astudio'r cymhwyster yn Archwilio Cymru yn eich galluogi i weithio ar amrywiaeth eang o brosiectau a chael golwg gyfannol ar sefydliadau. Un diwrnod gallech fod yn edrych ar weithrediadau cyflogres corff Llywodraeth Leol a'r diwrnod wedyn yn ystyried faint o seilos sydd eu hangen ar fferm yn Aberhonddu. Mae'r ehangder hwn o ddealltwriaeth yn enwedig a chithau’n hyfforddai newydd, yn eich helpu chi i ddysgu pa feysydd o fewn sefydliad sy'n apelio atoch chi fwyaf a gallai ddylanwadu ar ffurf eich llwybr gyrfa.

Yn yr un modd, boed yn allblyg neu'n fewnblyg, credaf fod y rhan fwyaf o bobl yn elwa ar y cyfle i weithio mewn amgylchedd tîm. Ers dechrau yn Archwilio Cymru dim ond 2 flynedd, 1 mis ac 8 diwrnod yn ôl, rwyf wedi bod yn ddigon ffodus i weithio gyda phobl anhygoel sydd wedi dysgu mwy imi nag y byddwn i erioed wedi’i ddysgu mewn ystafell ddosbarth. P'un a yw'n well gan rywun weithio gartref a manteisio ar sgyrsiau pan fo angen neu fwynhau diwrnod yn y swyddfa, credaf mai gweithio mewn tîm yw'r ffordd orau o sicrhau datblygiad cymdeithasol a phroffesiynol.

Ynglŷn â'r awdur

Georgina Taylor

Mae Georgina yn Hyfforddai trydedd flwyddyn yn yr adran Archwilio Ariannol, wedi'i lleoli yng Nghaerdydd. Ymunodd ag Archwilio Cymru yn 2021 fel hyfforddai graddedig gyda gradd mewn Diwinyddiaeth ac Athroniaeth o Brifysgol Caergrawnt.