Mae’r adroddiadau hyn yn cwmpasu amrywiaeth o bynciau a fyddai o ddiddordeb i chi o bosib.

Mae modd i chi chwilio am adroddiad penodol drwy ddefnyddio’r teclyn chwilio. Gallwch roi gosodiadau chwilio i ddarganfod cyhoeddiad ar destun neu o fewn ardal ddaearyddol benodol.

Os ydych angen unrhyw un o’n cyhoeddiadau mewn ffurf ac/neu iaith wahanol cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r manylion canlynol:

Ffôn: 029 2032 0500

E-bost: post@archwilio.cymru

Rydym yn croesawu galwadau ffôn yn Gymraeg a Saesneg. Gallwch ysgrifennu atom hefyd, yn Gymraeg neu’n Saesneg, ac fe wnawn ymateb yn yr iaith rydych chi wedi ei defnyddio. Ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.

Adroddiadau hŷn

Galwch gael gafael ar adroddiad a gyhoeddwyd cyn 2010 drwy edrych ar hen fersiynau o’n gwefan Archif we'r DU [agorir mewn ffenest newydd]. Gallwch gysylltu â ni’n uniongyrchol hefyd a byddwn yn hapus i roi copi electronig i chi.

Gweler Hefyd: Arfer Da

Find documents

14 Medi 2018 - 10:00yb

Ffocws ein hadolygiad oedd capasiti’r Cyngor a’i barodrwydd i gefnogi’r gwaith o gyflawni prosiect Wylfa Newydd yng nghyd-destun y Rhaglen Ynys Ynni ac amcanion strategol ehangach y Cyngor.

14 Medi 2018 - 10:00yb

Yng Nghyngor Sir Ynys Môn, gwnaethom ni adolygu’r gwasanaeth tai. Yn benodol, ymgysylltiad tenantiaid â chyflawni Safon Ansawdd Tai Cymru a faint o ddewis sydd ganddynt yn rhan o hyn, a’u barn ar ansawdd y gwasanaeth y maen nhw’n ei gael gan y Cyngor.

5 Medi 2018 - 10:00yb

Mae’r gwaith a wnaed ers yr Adroddiad Gwella Blynyddol diwethaf, gan gynnwys gwaith y rheoleiddwyr perthnasol, wedi’i nodi yn yr adroddiad hwn.

31 Awst 2018 - 8:00yb

Yn 2017-18, gwnaethom gwblhau waith i ddeall 'safbwynt y defnyddiwr gwasanaeth' ym mhob Cyngor yng Nghymru ac yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam adolygwyd y gwaith tuag at gyflawni Safon Ansawdd Tai Cymru.

7 Awst 2018 - 4:52yp

Memorandwm Atodol Archwilydd Cyffredinol Cymru i’r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus

1 Awst 2018 - 12:01yb

Mae’r adroddiad hwn yn pwyso a mesur a yw WEFO yn rheoli’n effeithiol y risgiau a’r cyfleoedd i’r Cronfeydd Strwythurol oherwydd Brexit.

16 Gorff 2018 - 9:40yb

Lluniwyd y Canllaw hwn gennym i’r rhai sydd yn ymwneud â chraffu ar wasanaethau cyhoeddus.

12 Gorff 2018 - 1:00yb

Mae'r cleifion yn gwerthfawrogi'r gwasanaethau gofal sylfaenol y tu allan i oriau ond nid yw'r gwasanaethau hynny'n cyrraedd safonau cenedlaethol. Maent hefyd o dan straen oherwydd problemau'n gysylltiedig â morâl a staffio.

29 Meh 2018 - 8:00yb

Nodir y gwaith a gyflawnwyd ers yr Adroddiad Gwella Blynyddol diwethaf, gan gynnwys gwaith y rheoleiddwyr perthnasol, yn yr adroddiad hwn.

 

29 Meh 2018 - 8:00yb

Mae swyddogaeth trosolwg a chraffu'r Cyngor yn ymateb yn effeithiol i anghenion cyfredol ac yn datblygu ei drefniadau i wynebu heriau yn y dyfodol.

Tudalennau