Mae Archwilio Cymru wrth eu boddau bod Isobel Everett MBE wedi cael ei chydnabod am wasanaeth cyhoeddus ac am ddatblygu arweinwyr y dyfodol

Mae Archwilio Cymru wrth eu boddau bod Isobel Everett MBE wedi cael ei chydnabod am wasanaeth cyhoeddus ac am ddatblygu arweinwyr y dyfodol
17 Mehefin 2021
Isobel Everett MBE

Mae Archwilio Cymru yn estyn llongyfarchiadau i Isobel Everett am gael ei chydnabod ag MBE yn Rhestr Anrhydeddau'r Frenhines yn ddiweddar. 

Isobel oedd Cadeirydd cyntaf Bwrdd Swyddfa Archwilio Cymru gan wasanaethu rhwng 2013 a 2020. 

O dan ei harweinyddiaeth a'i hangerdd, ailadeiladodd y sefydliad ei hygrededd a hyder ei rhanddeiliaid, gan ddod yn wasanaeth cyhoeddus gwerth am arian sy'n perfformio'n dda. 

Yn bwysig, adeiladodd Isobel ymddiriedaeth a hyder Pwyllgor Cyllid Senedd Cymru, â chyfrifoldeb newydd ar y pryd dros oruchwylio Swyddfa Archwilio Cymru yn seneddol.

Yn ystod ei hamser yn Cadeirio'r Bwrdd roedd Isobel yn sbardun, gan weithio gyda’r Archwilydd Cyffredinol, i ymgorffori newid yn niwylliant arweinyddiaeth y sefydliad. O ganlyniad, cydnabuwyd bod Swyddfa Archwilio Cymru yn fwy effeithiol o ran craffu ar effeithiolrwydd gwariant cyhoeddus gan Lywodraeth Cymru a gwasanaethau cyhoeddus eraill a gwella'r diwylliant yn y sefydliad gan gynyddu ei henw da fel lle gwych i weithio.

Roedd gweithio gydag Isobel yn fraint enfawr. 

Daeth ei hangerdd dros wasanaethau cyhoeddus a'i phrofiad helaeth â budd mawr i Archwilio Cymru.  Rhoddodd gallu Isobel i ganolbwyntio ar agweddau pwysig ein gwaith, ei gallu i ymgysylltu â rhanddeiliaid a'i sylw ar ein diwylliant gyfeiriad i Archwilio Cymru ar adeg dyngedfennol yn ein datblygiad. 

Mae gweld bod Isobel wedi cael ei chydnabod am hyn ynghyd â’i chyflawniadau niferus ar draws ei gyrfa yn dyst gwych i hyn.

Adrian Crompton, yr Archwilydd Cyffredinol

Yn ystod fy nghyfnod fel Cadeirydd y Bwrdd yn Archwilio Cymru, roeddwn wrth fy modd yn cefnogi'r sefydliad ac adeiladu ei enw da.

Roeddwn yn arbennig o falch o weld effaith gwaith Archwilio Cymru a phŵer hyn i lywio gwelliant mewn gwasanaethau cyhoeddus.  Roedd ymrwymiad y Bwrdd a'r holl staff mor drawiadol a hanfodol wrth alluogi newid.

Er i mi roi fy ngorau i gefnogi Archwilio Cymru, dysgais lawer iawn yn ôl hefyd yn ystod fy nghyfnod fel Cadeirydd.  Fe wnaeth hyn fy helpu i dyfu fel person ac fel Cyfarwyddwr Anweithredol.

Byddaf yn parhau i wylio gyda balchder a diddordeb wrth i Archwilio Cymru barhau â'i daith a chryfhau ei effaith ar yr adeg heriol iawn hon i wasanaethau cyhoeddus. 

Isobel Everett MBE