Accessibility tools

Rydym wedi gosod ReadSpeaker webReader, sy'n caniatáu i ymwelwyr drosi cynnwys ar-lein yn sain ar unwaith ar ein gwefan.

Cliciwch ar yr eicon uchod i roi cynnig arni, a manteisiwch ar yr ystod lawn o nodweddion defnyddiol Darllenyddwe trwy glicio ar y ddolen isod.

Gwefan Readspeaker

Datganiad hygyrchedd

Mae'r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i www.archwilio.cymru. Mae'r wefan hon yn cael ei rhedeg gan Archwilio Cymru. Rydym am i gynifer o bobl â phosibl allu defnyddio'r wefan hon.

Gweld datganiad hygyrchedd

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os byddwch yn dod o hyd i unrhyw broblemau nad ydynt wedi'u rhestru ar y dudalen hon neu'n credu nad ydym yn bodloni gofynion hygyrchedd, cysylltwch â:

post@archwilio.cymru

Diffygion hirsefydlog wedi’u canfod yn nhrefniadau llywodraethu a goruchwylio’r Cyngor mewn perthynas â chwmni gwastraff y mae’r cyngor yn berchen arno

27 Ionawr 2022
 • Roedd trefniadau llywodraethu a goruchwylio Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent mewn perthynas â’i gwmni gwastraff ei hun, Silent Valley Waste Services Limited, yn annigonol ac aneffeithiol, yn ôl adroddiad a gyhoeddwyd heddiw gan Archwilydd Cyffredinol Cymru.

  Fodd bynnag, mae’r Cyngor wedi sefydlu trefniadau gwell i gryfhau ei drefniadau llywodraethu a goruchwylio mewn perthynas â Silent Valley.

  Mae dyletswydd ar yr holl awdurdodau lleol yng Nghymru i sicrhau bod adnoddau cyhoeddus o fewn eu stiwardiaeth yn cael eu diogelu a’u bod wedi sefydlu trefniadau priodol i sicrhau bod arian cyhoeddus yn cael ei wario’n dda. Mae’r ddyletswydd hon yn berthnasol nid dim ond i adnoddau cyhoeddus a ddefnyddir yn uniongyrchol gan awdurdodau lleol, ond mae’n ymestyn i adnoddau cyhoeddus a ddefnyddir gan gwmnïau y mae awdurdodau lleol yn berchen arnynt a/neu’n eu rheoli.

  Cwmni y mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent yn berchen arno ac yn ei reoli yw Silent Valley Waste Services Limited (Silent Valley).

  Codwyd pryderon gyda’r Archwilydd Cyffredinol ynghylch y berthynas rhwng y Cyngor a Silent Valley, ac fe benderfynodd yr Archwilydd Cyffredinol archwilio pa un a oedd y Cyngor wedi sefydlu trefniadau llywodraethu a goruchwylio effeithiol mewn perthynas â Silent Valley.

  Mae adroddiad yr Archwilydd Cyffredinol yn dod i’r casgliad bod y Cyngor wedi methu â sefydlu trefniadau cadarn ac effeithiol ar gyfer ei berthynas â Silent Valley rhwng 2003 a 2017. Canfu’r archwiliad nifer o bryderon arwyddocaol ynghylch digonolrwydd trefniadau’r Cyngor a chanfu fod y Cyngor wedi methu â gwneud y canlynol:

  • mynd ati’n gywir i gymeradwyo trefniadau cyflog a phensiwn mewn perthynas â swyddogion y Cyngor a benodwyd i Fwrdd Silent Valley;
  • cydymffurfio â rheoliadau caffael mewn perthynas â gwasanaethau a oedd yn cael eu darparu gan Silent Valley;
  • sicrhau bod penodiadau gan y Cyngor i Fwrdd Silent Valley yn cydymffurfio â chyfansoddiad y Cyngor;
  • sefydlu trefniadau llywodraethu a goruchwylio priodol mewn perthynas â Silent Valley o 2012 ymlaen i sicrhau atebolrwydd am ddefnyddio adnoddau cyhoeddus;
  • sefydlu trefniadau priodol i reoli gwrthdaro buddiannau posibl mewn perthynas â swyddogion y Cyngor a benodwyd i Fwrdd Silent Valley a olygodd fod y swyddogion hynny wedi bod yn agored i honiadau bod rhai o’u gweithredoedd wedi’u cymell gan hunan-fudd;
  • sicrhau bod penderfyniadau i wneud taliadau terfynu i gyfarwyddwyr Silent Valley yn unol â’r gyfraith a dogfen lywodraethu Silent Valley; a
  • sefydlu trefniadau cystadleuol a chadarn ar gyfer recriwtio Rheolwr Cyffredinol newydd Silent Valley (y swyddog uchaf ei reng yn y Cwmni) yn 2016.

  Ers i archwiliad yr Archwilydd Cyffredinol ddechrau mae’r Cyngor wedi cymryd camau i fynd i’r afael â’r diffygion hirsefydlog yn ei drefniadau llywodraethu a goruchwylio mewn perthynas â Silent Valley. Felly mae’r Archwilydd Cyffredinol wedi penderfynu gwneud un argymhelliad yn unig yn yr adroddiad hwn – y dylai’r Cyngor gomisiynu adolygiad i geisio sicrwydd bod ei drefniadau llywodraethu a goruchwylio mewn perthynas â chwmnïau eraill y mae ganddo fudd ynddynt yn ddigonol ac effeithiol, ac nad yw’r diffygion a nodir yn yr adroddiad hwn yn rhai mwy cyffredinol.

  ,
  Mae’r saga a gwmpesir gan fy adroddiad yn dangos y canlyniadau difrifol a’r niwed i ymddiriedaeth y cyhoedd sy’n codi pan fo awdurdodau lleol yn methu â sefydlu trefniadau llywodraethu priodol ar gyfer eu perthnasoedd â sefydliadau eraill. Mae’r ymddygiadau a’r methiannau a barhaodd dros nifer o flynyddoedd yn codi cwestiwn difrifol ynglŷn â diwylliant sefydliadol y Cyngor yn ystod y cyfnod y mae a wnelo’r adroddiad hwn ag ef. O dan arweinyddiaeth ei Reolwr Gyfarwyddwr presennol, mae’r Cyngor wedi cymryd camau pendant i fynd i’r afael â’r diffygion yn ei drefniadau llywodraethu a goruchwylio mewn perthynas â Silent Valley. Yn fy marn i mae angen i’r Cyngor hefyd ei argyhoeddi ei hun nad yw’r diwylliant a gyfrannodd at y diffygion a ganfuwyd gan fy archwiliad yn bodoli mwyach. Byddai’n ddoeth i gynghorau eraill ystyried y materion a godir yn yr adroddiad hwn a sicrhau bod eu trefniadau llywodraethu a goruchwylio hwythau mewn perthynas â chwmnïau y maent yn berchen arnynt ac yn eu rheoli’n addas ar gyfer y diben. Archwilydd Cyffredinol, Adrian Crompton
  ,

  Adroddiad Cysylltiedig

  Diffygion yn nhrefniadau llywodraethu a goruchwylio Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent

  View more