clawr yr adroddiad
Arallgyfeirio Incwm ar gyfer Awdurdodau Parciau Cenedlaethol yng Nghymru
Mae’r adroddiad hwn yn bwrw golwg ar yr heriau sy’n wynebu Awdurdodau Parciau Cenedlaethol o ran mynd ar drywydd ffrydiau incwm newydd sydd o gymorth i gyflawni eu diben statudol.

Mae Awdurdodau Parciau Cenedlaethol yn wynebu heriau cyllidebol sylweddol. Yn ychwanegol at alwadau a disgwyliadau cynyddol, mae cyflawni eu swyddogaethau allweddol yn anodd.

Yn ystod 2022-2023, fe gyhoeddom ni dri adroddiad ar sut y mae Awdurdodau Parciau Cenedlaethol Cymru’n arallgyfeirio’u ffrydiau incwm i helpu i gyflawni eu dibenion statudol. Mae’r adroddiad hwn yn bwrw golwg ar rai o'r themâu allweddol sy’n effeithio ar y Parciau Cenedlaethol yng Nghymru a faint y mae Awdurdodau’n arallgyfeirio eu hincwm.

Yr hyn a ganfuom

Canfu ein hadroddiad nad yw’r un o’r Awdurdodau Parciau Cenedlaethol wedi nodi strategaeth ar gyfer creu incwm, a bod angen gwneud mwy i’w wneud yn flaenoriaeth.

Canfuom hefyd fod pob un o’r tri Awdurdod yn ymwybodol bod ystyriaethau moesegol yn bwysig wrth wneud penderfyniadau ynglŷn â ffrydiau incwm newydd; fodd bynnag, nid yw’r un o’r Awdurdodau Parciau Cenedlaethol yng Nghymru wedi pennu eu terfynau ar gyfer dilyn y ffrydiau incwm newydd hyn.

Rydym hefyd wedi cyhoeddi rhestri gwirio hunanasesu i Awdurdodau eu defnyddio i adnabod eu cryfderau a’u gwendidau.

Related News

Mae Archwilio Cymru yn pwysleisio arallgyfeirio incwm i gefnogi cydnerthedd ariannol awdurdodau'r parciau cenedlaethol

Hoffem gael eich adborth

CAPTCHA