Pryderon ariannol myfyrwyr: Ffeithiau a ffigurau allweddol

26 Awst 2021
 • Bythefnos ers diwrnod canlyniadau Lefel-A ac mae miloedd o bobl ifanc ledled Cymru yn dechrau chwysu am yr hyn y gallant ei wasgu i mewn i'r car pan fyddant yn mynd i'r brifysgol.

  Mae UCAS wedi llunio rhestr wirio [agorir mewn ffenest newydd] o eitemau hanfodol i'w pacio, gan gynnwys clustdlysau (i foddi parti'r drws nesaf) a sbectol haul (i gynnwys bagiau llygaid Wythnos y Glas).

  Yr eitem a ddaliodd fy llygad oedd 'pwrs'.

  Bydd arian ar frig y rhestr bryderon i lawer o fyfyrwyr a'u rhieni/gwarcheidwaid.

  Gallai pryderon tymor byr fod: Faint fydd yn rhaid i mi fyw arno bob wythnos? Faint o help y gallaf ei gael gyda'm cyllid?

  Gallai pryderon tymor byr fod: Faint o'm benthyciad y bydd yn rhaid i mi ei ad-dalu? A thros ba hyd?

  Yr ydym newydd gyhoeddi adroddiad sy'n ateb llawer o'r cwestiynau hyn. Mae hefyd yn esbonio sut mae'r system cyllid myfyrwyr yn gweithio yng Nghymru a sut mae Llywodraeth Cymru yn goruchwylio pethau.

  Gallwch ddarllen yr adroddiad llawn yma.

  Ond os nad ydych am ddarllen yr holl beth (mae'n ddigon posibl y byddwch yn rhy brysur yn gwneud y gorau o'ch amser sy'n weddill gartref gyda ffrindiau a theulu), dyma rai o'r pethau allweddol y gallech fod â diddordeb ynddynt:

  Beth mae'n ei gostio i astudio yn y brifysgol?

  • Gall prifysgolion Cymru godi hyd at £9,000 y flwyddyn am ffioedd dysgu israddedig llawn amser. Gallech godi £9,250 os byddwch yn astudio mewn rhannau eraill o'r DU. (Does dim rhaid i chi dalu hyn ymlaen llaw.)
  • Ar ben ffioedd dysgu, mae angen i chi dalu am fwyd a diod, rhent ac ati. Ond mae cymorth ariannol ar gael.   

  Ble ydych chi'n mynd am gymorth ariannol?

  • Rydych yn gwneud cais i Gyllid Myfyrwyr Cymru [agorir mewn ffenest newydd] am gyllid, hyd yn oed os byddwch yn dewis astudio mewn mannau eraill yn y DU.
  • Mae Cyllid Myfyrwyr Cymru yn frand y mae'r Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr yn ei ddefnyddio yng Nghymru. Mae Llywodraeth Cymru yn talu Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr i reoli'r system o wneud cais am fenthyciadau a grantiau myfyrwyr a'u talu.

  Faint o arian allwch chi ei gael?

  • Gallwch gael benthyciad i dalu ffioedd dysgu. Telir hyn yn uniongyrchol i'r brifysgol.
  • Gallwch hefyd gael help gyda chostau byw, yn rhannol drwy fenthyciad cynhaliaeth, ac yn rhannol drwy grant. Telir hyn yn uniongyrchol i chi. 
  • Bydd yn rhaid i chi ad-dalu'r benthyciad ond nid y grant.
  • Bob blwyddyn, gallwch gael rhwng £8,790 a £12,930 ar gyfer costau byw, yn dibynnu ar ble rydych yn byw ac yn astudio. Bydd y balans rhwng benthyciad a chymorth grant yn dibynnu ar incwm eich cartref. Mae aelwydydd incwm is yn cael mwy ar ffurf grant a llai ar ffurf benthyciad.

  Faint sydd gennych i'w ad-dalu?

  • Ar 31 Mawrth 2020 roedd mwy na 250,000 o gyn-fyfyrwyr o Gymru gyda rhywfaint o'u benthyciad myfyriwr heb eu talu.
  • Ychwanegir llog at eich benthyciad o ddiwrnod 1, felly byddwch yn ddyledus i fwy na'r hyn a fenthycwyd gennych.
  • Mae Cynllun Dileu Rhannol Llywodraeth Cymru [agorir mewn ffenest newydd] yn dileu hyd at £1,500 o fenthyciadau myfyrwyr mewn rhai amgylchiadau.
  • Byddwch yn dechrau ad-dalu eich benthyciad ym mis Ebrill ar ôl i chi orffen eich cwrs, a dim ond ar ôl i chi ddechrau ennill mwy na 'throthwy ad-dalu' penodol. Y trothwy presennol yw £27,295 ond gall hyn gynyddu dros amser.
  • Os na fyddwch byth yn ennill mwy na'r trothwy, ni fyddwch yn ad-dalu unrhyw beth.
  • Mae'r swm y byddwch yn ei ad-dalu bob mis yn dibynnu ar yr hyn yr ydych yn ei ennill, nid faint sy'n ddyledus gennych. Bydd y rhai sy'n ennill mwy yn ad-dalu mwy bob mis.
  • Bydd ad-daliadau misol yn 9% o beth bynnag a enillwch uwchlaw'r trothwy ad-dalu. Gwneir y taliadau hyn drwy'r system dreth.
  • Mae unrhyw fenthyciad myfyriwr ynghyd â llog sy'n dal heb ei dâl ar ôl 30 mlynedd wedi'i ddileu.

  Rwy'n gobeithio bod hyn wedi helpu mewn rhyw ffordd.

  Yn olaf, dyma rywfaint o wybodaeth y byddwn yn bendant wedi'i chael yn ddefnyddiol cyn mynd i'r brifysgol am y tro cyntaf, data gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol [agorir mewn ffenest newydd] ar bris pethau fel pasta, bara a ffa pob.

  O.N. Mae'r rhan fwyaf o gynnwys y blog yn ymwneud ag israddedigion newydd, llawn amser ac mae'n gyfredol o flwyddyn academaidd 2021/22. Mae pecynnau cymorth ariannol hefyd ar gael i fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig rhan-amser. Mae gan SFW fanylion llawn y cymorth sydd ar gael a meini prawf cymhwysedd ar gyfer myfyrwyr o Gymru a myfyrwyr o'r UE sy'n astudio yng Nghymru ar ei wefan).

  Ynglŷn â’r awdur

  Steve L

  Mae Steve yn rheolwr archwilio yn ein tîm astudiaethau cenedlaethol ac mae hefyd yn helpu i reoli ein swyddogaeth dadansoddeg data. Mae'n athletwr triathlon brwd ac yn gyn-newyddiadurwr.