Cyhoeddiad

 • clawr generig efo brandio a logo Archwilio Cymru
  Cyngor Sir Powys – Adolygiad Strategaeth Ddigidol

  Gwnaethom adolygu dull strategol y Cyngor o ymdrin â digidol, ac yn benodol i ba raddau y datblygwyd hyn yn unol â'r egwyddor datblygu cynaliadwy; ac y bydd yn helpu i sicrhau gwerth am arian wrth ddefnyddio adnoddau'r Cyngor.

 • Buddsoddi Cyfalaf mewn Ysgolion
  Ystyriwyd p’un a yw’r rhaglen buddsoddi cyfalaf mewn ysgolion wedi’i rheoli yn y ffordd orau posibl. Cwblhawyd gwaith maes yr astudiaeth yn ystod 2008-09.
 • Mae'r Swyddfa Ystadegau Gwladol wedi cael budd o ddatblygu amserlen derfynu fanwl - Swyddfa Ystadegau Gwladol
  Er mwyn gwella'r broses o gyflwyno adroddiadau ariannol a rheoli, yn 2006 penderfynodd SYG uwchraddio ei swyddogaeth ariannol a chreu swyddi rheolwr ariannol a chyfrifydd…
 • Adroddiad blynyddol a chyfrifon yr Archwilydd Cyffredinol - Ebrill 2009 i Fawrth 2010
  Every year Rydym yn cyhoeddi Adroddiad Blynyddol bob blwyddyn, sydd yn crynhoi ein gwaith dros y 12 mis diwethaf. Mae'n nodi ein huchafbwyntiau, llwyddiannau a'n ffocws yn y…
 • Briffio Cenedlaethol Rheoli Adeiladau
  Adolygwyd y trefniadau rheoli tir ac adeiladau gennym mewn 30 o'r cyrff mwy yn y sector cyhoeddus yng Nghymru, gan gynnwys llywodraeth leol, yr heddlu, tân, a'r rhan fwyaf o…
 • Dull risg-seiliedig y GIG o reoli ôl-groniad o waith cynnal a chadw - Ystadau Iechyd Cymru
  ‘ÔI-groniad' yw'r gwaith cynnal a chadw sydd angen ei wneud er mwyn sicrhau bod cyflwr adeilad yn cael ei gadw ar safon penodol.
 • System Reoli Perfformiad Adnoddau ac Ystadau GIG Cymru - Ystadau Iechyd Cymru
  Sefydlwyd System Reoli Perfformiad Adnoddau ac Ystadau GIG Cymru (EFPMS) yn 2002. Mae'r system yn annog dynesiad disgybledig tuag at gasglu, rhannu ac adolygu data, ac yn…
 • Cronfa Ynni Ganolog y GIG - Ystadau lechyd Cymru
  Lansiwyd y Gronfa Ynni Ganolog (CYG) yn 2005 ac mae'n darparu cyllid o dros £3 miliwn i'r GIG yng Nghymru er mwyn ei alluogi i fuddsoddi mewn mentrau effeithlonrwydd cost…
 • Gweithio gyda sefydliadau allanol i sicrhau arian ar gyfer gwaith effeithlonrwydd ynni - Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam
  Mae Cymru Gynnes Cyf (Cymru Gynnes) yn adeiladu ar y Model Parthau Cynnes mwyaf Ilwyddiannus a ddatblygwyd yn Stockton on Tees gan National Grid Transco (NGT) ac a gyflwynwyd…
 • Canolfan Adnoddau Gofal Cychwynnol Port Talbot - Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg
  Y ganolfan adnoddau yw un o'r prosiectau cyntaf yng Nghymru i Iwyddo i integreiddio gwasanaethau cychwynnol a chymuned y GIG, gwasanaethau cymdeithasol a'r sectorau…
 • Rheoli arian cyhoeddus Cymad Cyf
  Mae'r adroddiad hwn yn ceisio ateb dau gwestiwn: A gamddefnyddiwyd arian cyhoeddus gan Cymad? Ac, a wnaeth y cyrff cyhoeddus yng Nghymru reoli'n effeithiol yr arian cyhoeddus…

Mae ein cyhoeddiadau yn cwmpasu ystod eang o waith archwilio sydd wedi'i gwblhau o fewn cyrff cyhoeddus, gan gynnwys:

 • llywodraeth ganolog
 • cynghorau lleol
 • byrddau iechyd
 • lluoedd heddlu
 • gwasanaethau tân, a
 • parciau cenedlaethol.

Defnyddiwch y teclyn chwilio i edrych am adroddiad benodol. Neu hidlwch y canlyniadau i'ch helpu i ddod o hyd i gyhoeddiad ar fater, sector, ardal neu flwyddyn benodol.

Os ydych angen unrhyw un o'n hadroddiadau mewn fformat a/neu iaith wahanol, cysylltwch â ni.

Adroddiadau hŷn

Gallwch gael gafael ar adroddiadau hŷn ar archif gwefannau y DU [agorir mewn ffenestr newydd]. Gallwch hefyd gysylltu â ni yn uniongyrchol a byddwn yn hapus i'ch helpu i gael copi electronig.