Publications

 • delwedd clawr
  Cyngor Sir Ceredigion - Crynodeb Archwiliad Blynyddol 2020

  Dyma grynodeb o’n harchwiliad ar gyfer Cyngor Sir Ceredigion.

  Mae’n dangos y gwaith a gwblhawyd ers yr Adroddiad Gwella Blynyddol diwethaf, a gyhoeddwyd ym mis Gorffennaf 2019. Mae’r crynodeb o’n harchwiliad yn rhan o ddyletswyddau Archwilydd Cyffredinol Cymru.

 • Adroddiad blynyddol a chyfrifon yr Archwilydd Cyffredinol - Ebrill 2010 i Fawrth 2011
  Every year Rydym yn cyhoeddi Adroddiad Blynyddol bob blwyddyn, sydd yn crynhoi ein gwaith dros y 12 mis diwethaf. Mae'n nodi ein huchafbwyntiau, llwyddiannau a'n ffocws yn y…
 • Ymddiriedolaeth GIG Felindre Adroddiad Archwilio Blynyddol 2010
  Paratowyd y ddogfen hon at ddefnydd mewnol Ymddiriedolaeth GIG Felindre fel rhan o'r gwaith a wnaed yn unol â swyddogaethau statudol, y Cod Ymarfer Archwilio ac Arolygu a'r…
 • Arlwyo a Maeth Cleifion mewn Ysbytai
  Ystyriwyd a yw ysbytai yng Nghymru yn darparu gwasanaethau arlwyo effeithlon ac effeithiol sy’n unol ag arfer da cydnabyddedig. Yn ein harchwiliad, ystyriwyd pob un o’r…
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro Adroddiad Archwilio Blynyddol 2010
  Mae'r adroddiad hwn yn crynhoi'r canfyddiadau o'r gwaith archwilio rwyf wedi'i gyflawni ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro (y Bwrdd Iechyd) ddiwedd 2009 a thrwy gydol…
 • Canolfannau Technium: Llythyr gan Archwilydd Cyffredinol Cymru
  Fe ysgrifenwyd y llythyr canlynol mewn ymateb i gais i’r Archwilydd Cyffredinol ystyried ymchwiliad i mewn i raglen Technium gan Jonathan Morgan AC
 • Bwrdd Iechyd Hywel Dda Adroddiad Archwilio Blynyddol 2010
  Mae'r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau gwaith archwilio rwyf wedi'i gyflawni yn y Bwrdd Iechyd ddiwedd 2009 a thrwy gydol 2010. Mae hyn yn fy ngalluogi i gyflawni fy…
 • Cyngor Sir Ynys Môn Arolygiad Arbennig: Ailarolygiad o Lywodraethu Corfforaethol 2011
  Mae'r ailarolygiad hwn yn adolygu cynnydd y Cyngor yn erbyn casgliadau ac argymhellion adroddiad 2009 ac yn ystyried effaith ymyrraeth Weinidogol ar drefniadau llywodraethu…
 • Bwrdd Iechyd Cwm Taf Llythyr Archwilio Blynyddol 2009-10
  Mae'r Llythyr Archwilio Blynyddol interim hwn i Fwrdd Iechyd Lleol Cwm Taf (y Bwrdd) yn ymwneud â'm harchwiliadau o chwe mis terfynol cyrff rhagflaenol y Bwrdd hyd at 30 Medi…
 • Bwrdd Iechyd Hywel Dda Llythyr Archwilio Blynyddol 2009-10
  Paratowyd y ddogfen hon at ddefnydd mewnol Bwrdd Iechyd Lleol Hywel Dda fel rhan o'r gwaith a gyflawnir yn unol â swyddogaethau statudol, y Cod Ymarfer Archwilio a'r…
 • Ciniawau i Denantiaid sy'n cael Cymorth - Cymdeithas Tai Taf
  Roedd y Gymdeithas yn cynnal Ciniawau rheolaidd gyda thenantiaid sy'n cael cymorth. Câi tenantiaid eu hannog a'u cynorthwyo i fynd i'r ciniawau, a roddai'r cyfle iddynt gwrdd…

Our publications cover a range of audit work completed at public bodies, including:

 • central government
 • local councils
 • health boards
 • police forces
 • fire services, and 
 • national parks.

Use the search function to look for a specific report. Or filter the results to help you locate a publication on a particular topic, sector, area or year.

If you require any of our publications in an alternative format and/or language please contact us.

Older reports

Access reports dated before 2010, on the UK web archive [opens in new window]. You can also contact us direct and we will be happy to provide you with an electronic copy.