Publications

Access all of our audit reports and other related documents.

Cyhoeddiad diweddaraf

Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru – Asesiad Strwythuredig 2020

Mae’r adroddiad hwn yn amlinellu canfyddiadau asesiad strwythuredig yr Archwilydd Cyffredinol yn Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru yn 2020.

 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot – Archwiliad Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol

  Archwiliwyd i ba raddau y mae’r Cyngor yn gweithredu yn unol â’r egwyddor datblygu cynaliadwy yn ei waith gyda phartneriaid i sicrhau bod cymorth...

  Local Reports
  Local Government
 • Cyngor Sir Caerfyrddin – Arolwg o Drefniadau Rheoli Risg

  Roedd ein harolwg yn ceisio ateb y cwestiwn: A yw trefniadau rheoli risg y Cyngor yn effeithiol?

  Local Reports
  Local Government
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot – Adolygiad o Safbwynt defnyddwyr Gwasanaethau: Gwasanaethau Ar-lein

  Roedd yr adolygiad hwn yn ceisio ateb y cwestiwn, 'A yw anghenion, profiadau a dyheadau defnyddwyr gwasanaeth yn llywio'r gwaith o gynllunio a...

  Local Reports
  Local Government
 • Cyngor Sir Ceredigion – Adroddiad Gwella Blynyddol: 2018-19

  Nodir y gwaith a wnaed ers yr adroddiad gwella blynyddol diwethaf, gan gynnwys y rheoleiddwyr perthnasol, yn yr adroddiad hwn.

  Annual Reports
  Local Government
 • Cod ymarfer sy’n llywodraethu’r berthynas rhwng Archwilydd Cyffredinol Cymru a Swyddfa Archwilio Cymru

  Mae Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013 yn ei gwneud yn ofynnol cael Cod Ymarfer i ymdrin â’r berthynas rhwng Swyddfa Archwilio Cymru a’r...

  Our Plans and Accounts
  Central Government
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg – Adolygiad Dilynol ar Godio Clinigol

  Archwiliodd yr adroddiad hwn y cynnydd a wnaed o ran mynd i'r afael â'r argymhellion a nodwyd yn yr Adolygiad 2014 o Godio Clinigol.

  Local Reports
  Health
  Health and social care
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda – Adolygiad Dilynol ar Godio Clinigol

  Archwiliodd yr adroddiad hwn y cynnydd a wnaed o ran mynd i'r afael â'r argymhellion a nodwyd yn yr Adolygiad 2014 o Godio Clinigol.

  Local Reports
  Health
  Health and social care
 • Cyngor Sir Ceredigion – Adolygiad o'r Trefniadau Diogelu Corfforaethol

  Cynhaliom yr adolygiad hwn ar drefniadau corfforaethol gan Gyngor Sir Ceredigion dros ddiogelu plant ac oedolion, a cheisio ateb y cwestiwn hwn: A...

  Local Reports
  Local Government
 • Cyngor Sir Caerfyrddin – Adolygiad o Safbwynt Defnyddwyr Gwasanaethau: Gwasanaethau Ar-lein

  Ceisiodd ein hadolygiad ateb y cwestiwn, ‘A yw anghenion, profiadau a dyheadau defnyddwyr gwasanaethau yn llywio’r broses o gynllunio a darparu...

  Local Government
 • Cyngor Sir Penfro – Archwiliad Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol

  Archwiliwyd gennym i ba raddau mae Cyngor Sir Penfro yn gweithredu yn unol â'r egwyddor datblygu cynaliadwy wrth 'hybu ffyrdd o fyw gweithgar er...

  Local Reports
  Local Government

Mae ein cyhoeddiadau yn cynnwys amryw o waith archwilio sydd wedi’i gwblhau mewn cyrff cyhoeddus, gan gynnwys:

 • llywodraeth ganolog
 • cynghorau lleol
 • byrddau iechyd
 • lluoedd heddlu
 • gwasanaethau tân
 • parciau cenedlaethol

Mae modd i chi chwilio am adroddiad penodol drwy ddefnyddio’r teclyn chwilio. Neu gallwch chwilio yn ôl pwnc penodol, sector, ardal neu flwyddyn i’ch helpu darganfod cyhoeddiad.

Os ydych angen unrhyw un o’n cyhoeddiadau mewn ffurf ac/neu iaith wahanol, cysylltwch â ni.

Adroddiadau hŷn

Galwch gael gafael ar adroddiad a gyhoeddwyd cyn 2010 drwy edrych ar hen fersiynau o’n gwefan Archif we'r DU [agorir mewn ffenest newydd]. Gallwch gysylltu â ni’n uniongyrchol hefyd a byddwn yn hapus i roi copi electronig i chi.