Mae’r adroddiadau hyn yn cwmpasu amrywiaeth o bynciau a fyddai o ddiddordeb i chi o bosib.

Mae modd i chi chwilio am adroddiad penodol drwy ddefnyddio’r teclyn chwilio. Gallwch roi gosodiadau chwilio i ddarganfod cyhoeddiad ar destun neu o fewn ardal ddaearyddol benodol.

Os ydych angen unrhyw un o’n cyhoeddiadau mewn ffurf ac/neu iaith wahanol cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r manylion canlynol:

Ffôn: 029 2032 0500

E-bost: post@archwilio.cymru

Rydym yn croesawu galwadau ffôn yn Gymraeg a Saesneg. Gallwch ysgrifennu atom hefyd, yn Gymraeg neu’n Saesneg, ac fe wnawn ymateb yn yr iaith rydych chi wedi ei defnyddio. Ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.

Adroddiadau hŷn

Galwch gael gafael ar adroddiad a gyhoeddwyd cyn 2010 drwy edrych ar hen fersiynau o’n gwefan Archif we'r DU [agorir mewn ffenest newydd]. Gallwch gysylltu â ni’n uniongyrchol hefyd a byddwn yn hapus i roi copi electronig i chi.

Gweler Hefyd: Arfer Da

Find documents

13 Maw 2020 - 11:10yb

Mae’r adroddiad hwn yn nodi canfyddiadau gwaith asesu strwythuredig yr Archwilydd Cyffredinol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg yn 2019. Fel rhan o’r archwiliad, gwnaethom nifer o argymhellion i’r Bwrdd Iechyd y gellir dod o hyd iddynt yma.

4 Maw 2020 - 10:00yb

Roedd ein hadolygiad yn ceisio ateb y cwestiwn: A all y Cyngor ddarparu sicrwydd ei fod wedi gwneud cynnydd effeithiol yn erbyn y cynigion ar gyfer gwella yn ein hadroddiad ‘Adolygiad Awdurdod Cyfan o Ddiogelu’ a gyhoeddwyd ym mis Awst 2018?

27 Chwef 2020 - 11:34yb

Roedd ein hadolygiad yn ceisio ateb y cwestiwn: A yw’r Cyngor wedi gweithredu ar yr argymhellion a’r cynigion ar gyfer gwella a oedd wedi’u cynnwys yn adroddiadau cenedlaethol a lleol yr Archwilydd Cyffredinol a gyhoeddwyd yn 2014 a 2015?

26 Chwef 2020 - 2:22yp

Fe wnaethom archwilio i ba raddau y mae’r Bwrdd Iechyd yn cymhwyso’r pum ffordd o weithio trwy gam sy’n cael ei gymryd i gyflawni amcan llesiant.

20 Chwef 2020 - 4:29yp

Gwnaethom adolygu cynnydd y Bwrdd Iechyd wrth ymateb i'n hargymhellion blaenorol ar wasanaethau nyrsio ardal.

20 Chwef 2020 - 9:55yb

Gwnaethom adolygu cynnydd y Bwrdd Iechyd wrth ymateb i'n hargymhellion blaenorol ar reoli meddyginiaethau.

20 Chwef 2020 - 9:50yb

Mae'r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau gwaith archwilio a wnaed ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn ystod 2019.

19 Chwef 2020 - 4:30yp

Gwnaethom adolygu cynnydd y Bwrdd Iechyd wrth ymateb i'n hargymhellion blaenorol ar wasanaethau y tu allan i oriau meddygon teulu.

18 Chwef 2020 - 2:17yp

Adolygwyd trefniadau'r Cyngor ar gyfer lleihau gwastraff a chwrdd â thargedau ailgylchu statudol.

17 Chwef 2020 - 12:15yp

Mae’r adroddiad hwn yn nodi ein canfyddiadau ynglŷn â dull corfforaethol y Bwrdd Iechyd o wreiddio’r egwyddor datblygu cynaliadwy a sut y cafodd y pum ffordd o weithio eu cymhwyso i ddatblygu Connect (y cam).

Tudalennau