Publications

Access all of our audit reports and other related documents.

Cyhoeddiad diweddaraf

Canfyddiadau o Archwiliadau Egwyddor Datblygu Cynaliadwy’r Archwilydd Cyffredinol

Yn unol â gofynion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2015, mae Archwilydd Cyffredinol Cymru cyhoeddi ei adroddiad ar ganfyddiadau ei archwiliadau egwyddor datblygu cynaliadwy.

 • Cyngor Sir Ynys Môn – Parodrwydd ar gyfer Wylfa Newydd a’i Heffaith ar Gapasiti Corfforaethol

  Ffocws ein hadolygiad oedd capasiti’r Cyngor a’i barodrwydd i gefnogi’r gwaith o gyflawni prosiect Wylfa Newydd yng nghyd-destun y Rhaglen Ynys...

  Local Reports
 • Cyngor Sir Ynys Môn – Safbwynt Defnyddwyr Gwasanaethau – Safon Ansawdd Tai Cymru

  Yng Nghyngor Sir Ynys Môn, gwnaethom ni adolygu’r gwasanaeth tai. Yn benodol, ymgysylltiad tenantiaid â chyflawni Safon Ansawdd Tai Cymru a faint...

  Local Reports
 • Cyngor Sir Ddinbych – Adroddiad Gwella Blynyddol 2017-18

  Mae’r gwaith a wnaed ers yr Adroddiad Gwella Blynyddol diwethaf, gan gynnwys gwaith y rheoleiddwyr perthnasol, wedi’i nodi yn yr adroddiad hwn....

  Annual Reports
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam – Adroddiad Gwella Blynyddol 2017-18

  Mae’r gwaith a wnaed ers yr Adroddiad Gwella Blynyddol diwethaf, gan gynnwys gwaith y rheoleiddwyr perthnasol, wedi’i nodi yn yr adroddiad hwn....

  Local Reports
  Local Government
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam – Safbwynt y Defnyddiwr Gwasanaeth – Safon Ansawdd Tai Cymru

  Yn 2017-18, gwnaethom gwblhau waith i ddeall 'safbwynt y defnyddiwr gwasanaeth' ym mhob Cyngor yng Nghymru ac yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol...

  Local Reports
  Local Government
 • Contractau Gwerthu Pren a ddyfarnwyd gan Cyfoeth Naturiol Cymru

  Memorandwm Atodol Archwilydd Cyffredinol Cymru i’r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus

  Central Government
 • Rheoli effaith Brexit ar Gronfeydd Strwythurol yr UE

  Mae’r adroddiad hwn yn pwyso a mesur a yw WEFO yn rheoli’n effeithiol y risgiau a’r cyfleoedd i’r Cronfeydd Strwythurol oherwydd Brexit.

  National Reports
  Central Government
  Finance
 • Canllaw i Gyllid Cyhoeddus Cymru

  Lluniwyd y Canllaw hwn gennym i’r rhai sydd yn ymwneud â chraffu ar wasanaethau cyhoeddus.

  National Reports
  Central Government
  Finance
 • Gwasanaethau Gofal Sylfaenol y Tu Allan i Oriau

  Mae'r cleifion yn gwerthfawrogi'r gwasanaethau gofal sylfaenol y tu allan i oriau ond nid yw'r gwasanaethau hynny'n cyrraedd safonau cenedlaethol...

  National Reports
  Health
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy – Adolygiad o'r Trefniadau Rheoli Perfformiad

  Yn ystod 2018, gwnaethom werthuso effaith CAMMS (y system newydd ar gyfer adolygu rheolaeth perfformiad ym maes llywodraeth leol a brynwyd gan y...

  Local Reports
  Local Government

Mae ein cyhoeddiadau yn cynnwys amryw o waith archwilio sydd wedi’i gwblhau mewn cyrff cyhoeddus, gan gynnwys:

 • llywodraeth ganolog
 • cynghorau lleol
 • byrddau iechyd
 • lluoedd heddlu
 • gwasanaethau tân
 • parciau cenedlaethol

Mae modd i chi chwilio am adroddiad penodol drwy ddefnyddio’r teclyn chwilio. Neu gallwch chwilio yn ôl pwnc penodol, sector, ardal neu flwyddyn i’ch helpu darganfod cyhoeddiad.

Os ydych angen unrhyw un o’n cyhoeddiadau mewn ffurf ac/neu iaith wahanol, cysylltwch â ni.

Adroddiadau hŷn

Galwch gael gafael ar adroddiad a gyhoeddwyd cyn 2010 drwy edrych ar hen fersiynau o’n gwefan Archif we'r DU [agorir mewn ffenest newydd]. Gallwch gysylltu â ni’n uniongyrchol hefyd a byddwn yn hapus i roi copi electronig i chi.