Publications

Access all of our audit reports and other related documents.

Cyhoeddiad diweddaraf

Canfyddiadau o Archwiliadau Egwyddor Datblygu Cynaliadwy’r Archwilydd Cyffredinol

Yn unol â gofynion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2015, mae Archwilydd Cyffredinol Cymru cyhoeddi ei adroddiad ar ganfyddiadau ei archwiliadau egwyddor datblygu cynaliadwy.

 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful – Cyflawni â Llai – Gwasanaethau Iechyd yr Amgylchedd – Adolygiad Dilynol

  Nod ein hadolygiad oedd ceisio ateb y cwestiwn: A yw gwasanaethau iechyd yr amgylchedd y Cyngor yn dal i gyflawni eu rhwymedigaethau statudol â...

  Local Reports
  Local Government
  Environment and Agriculture
 • Cyngor Sir Ddinbych – Archwiliad Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol

  Archwiliwyd gennym i ba raddau mae'r Cyngor yn gweithredu yn unol â'r egwyddor datblygu cynaliadwy. Gwnaethom adolygu gwaith y Cyngor gyda'i...

  Local Reports
  Local Government
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam – Archwiliad Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol

  Mae'r adroddiad hwn yn nodi ein canfyddiadau o'n harchwiliad 'ddatblygu a chyflwyno cynnig celfyddydol a diwylliannol uchelgeisiol yn Nhŷ Pawb,...

  Local Reports
  Local Government
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy – Adolygiad Dilynol o Gynigion ar gyfer Gwella

  Diben yr adolygiad hwn oedd cael sicrwydd bod gan y Cyngor drefniadau effeithiol ar gyfer mynd i’r afael â chynigion ar gyfer gwella ac...

  Local Reports
  Local Government
 • Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri – Adroddia Gwella Blynyddol: 2018-19

  Mae’r gwaith a wnaed ers yr Adroddiad Gwella Blynyddol diwethaf, gan gynnwys gwaith y rheoleiddwyr perthnasol, wedi’i nodi yn yr adroddiad hwn....

  Annual Reports
  National Parks
 • Cyngor Sir y Fflint – Archwiliad Llesiant Cenedlaethau'r dyfodol

  Mae'r adroddiad hwn yn amlinellu ein canfyddiadau o'r archwiliad ‘Byddwn ni [y Cyngor] yn adfer ac yn ailgylchu gwastraff i'r eithaf’, sef cam y...

  Local Reports
  Local Government
  Environment and Agriculture
 • Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru – Llythyr Archwilio Blynyddol 2017-18

  Mae’r llythyr hwn yn crynhoi’r prif negeseuon sy’n codi o’n cyfrifoldebau statudol o dan Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004 a’n cyfrifoldebau...

  Local Reports
  Local Government
  Environment and Agriculture
 • Beth yw’r oedi? Rhyddhau cleifion yng Nghymru

  Mae angen i gyrff y GIG sicrhau bod trefniadau rhyddhau o'r ysbyty yn ddiogel ac yn amserol. 

  Health
  Health and social care
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr – Adroddiad Archwilio Blynyddol 2018

  Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau’r gwaith archwilio a wnaed ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn ystod 2018.

  Annual Reports
  Health
  Health and social care
 • Trefniadau Archwilio Mewnol Cynghorau Tref a Chymuned yng Nghymru

  Yn y 10 mlynedd diwethaf, cafwyd sawl achos o gynghorau cymuned yn achosi colled i’r pwrs cyhoeddus oherwydd methiannau sylweddol o ran rheolaeth...

  National Reports
  Local Government
  Finance

Mae ein cyhoeddiadau yn cynnwys amryw o waith archwilio sydd wedi’i gwblhau mewn cyrff cyhoeddus, gan gynnwys:

 • llywodraeth ganolog
 • cynghorau lleol
 • byrddau iechyd
 • lluoedd heddlu
 • gwasanaethau tân
 • parciau cenedlaethol

Mae modd i chi chwilio am adroddiad penodol drwy ddefnyddio’r teclyn chwilio. Neu gallwch chwilio yn ôl pwnc penodol, sector, ardal neu flwyddyn i’ch helpu darganfod cyhoeddiad.

Os ydych angen unrhyw un o’n cyhoeddiadau mewn ffurf ac/neu iaith wahanol, cysylltwch â ni.

Adroddiadau hŷn

Galwch gael gafael ar adroddiad a gyhoeddwyd cyn 2010 drwy edrych ar hen fersiynau o’n gwefan Archif we'r DU [agorir mewn ffenest newydd]. Gallwch gysylltu â ni’n uniongyrchol hefyd a byddwn yn hapus i roi copi electronig i chi.