Publications

Access all of our audit reports and other related documents.

Cyhoeddiad diweddaraf

Canfyddiadau o Archwiliadau Egwyddor Datblygu Cynaliadwy’r Archwilydd Cyffredinol

Yn unol â gofynion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2015, mae Archwilydd Cyffredinol Cymru cyhoeddi ei adroddiad ar ganfyddiadau ei archwiliadau egwyddor datblygu cynaliadwy.

 • Trosolwg Llywodraeth Cymru o gyllid a darpariaeth colegau addysg bellach

  Rydyn ni wedi archwilio a yw Llywodraeth Cymru yn cyflawni ei swyddogaeth drosolwg yn effeithiol er mwyn sicrhau, er gwaethaf cyfyngiadau ariannol...

  National Reports
  Central Government
  Education & Skills
 • Papur Trafod: Yr Heriau Llywodraethu sy’n cael eu Peri gan Wasanaethau a Ddarperir yn Anuniongyrchol, ac a Ariennir gan y Cyhoedd yng Nghymru

  Mae Archwilydd Cyffredinol Cymru wedi cyhoeddi’r papur hwn yn y gobaith y bydd, wrth ysgogi trafodaeth, yn helpu ymledu arfer da, cynhyrchu...

  National Reports
  Central Government
  Finance
 • Rheoli Ariannol a Llywodraethu mewn Cynghorau Cymuned 2015-16

  Mae'r adroddiad yma'n edrych ar Reoli Ariannol a Llywodraethu mewn Cynghorau Cymuned yng Nghymru

  National Reports
  Local Government
  Finance
 • Adroddiad Archwiliad Blynyddol ar gyfer 2015-16 – Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed Powys a Phrif Gwnstabl Heddlu Dyfed Powys

  Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau o’r gwaith archwilio sydd wedi ei wneud yn gysylltiedig â Chomisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed Powys...

  Local Reports
  Police and Probation
  Finance
 • Bwrdd Iechyd Addysgu Powys – Adroddiad Archwilio Blynyddol 2016

  Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi fy nghanfyddiadau yn sgil y gwaith archwilio yr wyf wedi’i wneud ym Mwrdd Iechyd Addysgu Powys yn ystod 2016. 

  Local Reports
  Health
  Finance
 • Bwrdd Iechyd Addysgu Powys – Blwyddyn archwilio Asesiad Strwythuredig 2016

  Mae gwaith asesu strwythuredig yn 2016 unwaith eto wedi adolygu trefniadau rheolaeth ariannol y Bwrdd Iechyd a’r cynnydd o wnaed o ran mynd i’r...

  Local Reports
  Health
  Health and social care
 • Datganiad o’r cyfrifoldebau o ran ardystio grantiau

  Mae’r Datganiad hwn yn amlinellu cyfrifoldebau perthansol yr Archwilydd Cyffredinol, yr archwilwyr sy’n gweithio o dan ei drefniadau ar gyfer...

  Our Plans and Accounts
  Finance
 • Rheoli meddyginiaethau ym meysydd gofal sylfaenol ac eilaidd

  Mae’r adroddiad hwn yn cyfuno’r negeseuon allweddol o holl waith lleol yr Archwilydd Cyffredinol ar reoli meddyginiaethau.

  National Reports
  Health
  Health and social care
 • Cynllun Ffïoedd 2017-18

  Rydyn ni wedi cyhoedd’r Cynllun Ffïoedd ar gyfer 2017-18, a gymeradwywyd gan Bwyllgor Cyllid y Cynulliad Cenedlaethol ar 7 Rhagfyr 2016.

  Our Plans and Accounts
  Finance
 • Llyfrgell Genedlaethol Cymru – Adolygiad Llywodraethu

  Roedd gohebiaeth allanol i’r Archwilydd Cyffredinol yn ystod 2014 a 2015 yn nodi pryderon ynglŷn ag agweddau ar drefniadau arwain a llywodraethu’r...

  National Reports
  Central Government
  Arts, Culture and Leisure

Mae ein cyhoeddiadau yn cynnwys amryw o waith archwilio sydd wedi’i gwblhau mewn cyrff cyhoeddus, gan gynnwys:

 • llywodraeth ganolog
 • cynghorau lleol
 • byrddau iechyd
 • lluoedd heddlu
 • gwasanaethau tân
 • parciau cenedlaethol

Mae modd i chi chwilio am adroddiad penodol drwy ddefnyddio’r teclyn chwilio. Neu gallwch chwilio yn ôl pwnc penodol, sector, ardal neu flwyddyn i’ch helpu darganfod cyhoeddiad.

Os ydych angen unrhyw un o’n cyhoeddiadau mewn ffurf ac/neu iaith wahanol, cysylltwch â ni.

Adroddiadau hŷn

Galwch gael gafael ar adroddiad a gyhoeddwyd cyn 2010 drwy edrych ar hen fersiynau o’n gwefan Archif we'r DU [agorir mewn ffenest newydd]. Gallwch gysylltu â ni’n uniongyrchol hefyd a byddwn yn hapus i roi copi electronig i chi.