Yn ôl eich doethineb - Gwasanaethau Dewisol Llywodraeth Leol

Discretionary services report cover 2021
Yn ôl eich doethineb - Gwasanaethau Dewisol Llywodraeth Leol
22 Ebrill 2021

Mae pwysau ariannol wedi arwain at gynghorau'n lleihau gwariant a thorri gwasanaethau, ond mae'r pandemig wedi dangos bod gwasanaethau llywodraeth leol yn hanfodol i gadw pobl yn ddiogel ac yn iach.

Mae'r cyhoeddiad hwn yn edrych ar sut mae cynghorau'n diffinio eu gwasanaethau ac yn ceisio diogelu gwasanaethau hanfodol wrth ddelio â thoriadau ariannol.

Canolbwyntiwyd ar sut mae cynghorau'n diffinio gwasanaethau, y systemau a'r prosesau y maent wedi'u defnyddio i adolygu gwasanaethau a pha mor gadarn yw'r rhain.

Mae'r pandemig yn cynnig cyfle i ailbrisio swyddogaeth a gwerth llywodraeth leol.

Mae cynghorau'n darparu gwasanaethau hanfodol sy'n amddiffyn pobl a chymunedau, ond maent wedi gorfod gwneud dewisiadau anodd o ran beth i'w ddiogelu wrth ymateb i dros ddegawd o lymder.

Mae'r galw am rai gwasanaethau hanfodol yn parhau i gynyddu ac nid yw cynghorau'n hyderus y gallant barhau i ddarparu'r gwasanaethau hyn yn wyneb y galw cynyddol a chymhleth hwn.

Edrych i'r dyfodol

Mae angen i gynghorau fanteisio ar y cyfle i adnewyddu, ailbrisio ac ailosod yr hyn y maent yn ei wneud a dysgu o'r pandemig er mwyn adeiladu dyfodol gwell.

Mae cyfleoedd i gynghorau gynnwys dinasyddion yn y gwaith o lunio a rhedeg gwasanaethau eu hunain.

Yr her i gynghorau lleol fydd cymhwyso'r gwersi a ddysgwyd o'r pandemig a'i ddefnyddio i fireinio, addasu a chyflawni gwelliannau pellach er mwyn creu newid cadarnhaol, a parhau i fod yn berthnasol i'w holl ddinasyddion.

 

Profodd pandemig Covid-19 werth llywodraeth leol o ran amddiffyn pobl a chymunedau.

We'd like your feedback